Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (468)  |  Przetargi unieważnione (28)

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.12.13.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 18 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż obecny na przetargu pełnomocnik podmiotu, który wpłacił wadium, nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.  
Pakość, 26 listopada 2020 r.
KIO.6840.12.18.2020.N.F.-B.
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 18 listopada 2020 r. II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 18 listopada 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, dz. nr 27/5 o pow. ca 18,3768 ha, KW nr BY1I/00037680/2, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVa, RIVb, RV oraz W (grunty orne klasy IVa, IVb i V oraz grunty pod rowami). Cena wywoławcza stanowiła kwotę netto: 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości nie obejmowała należności podatkowych, które wprowadziła ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany był do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży oraz obowiązującego w dniu sprzedaży podatku VAT.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12 sierpnia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/350/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia, zgodnie z którym są to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

I. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, uprawniony był podmiot, który uprzednio wpłacił wadium w ustalonej wysokości: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 1 wadium, z czego:
 • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
II. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż obecny na przetargu pełnomocnik podmiotu, który wpłacił wadium, nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 26 listopada 2020 r. na okres 7 dni.

Pakość, 11 września 2020 r.
KIO.6840.12.13.2020.N.F.-B.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 15 września 2020 r.
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, dz. nr 27/5 o pow. ca 18,3768 ha, KW nr BY1I/00037680/2, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVa, RIVb, RV oraz W (grunty orne klasy IVa, IVb i V oraz grunty pod rowami).

Cena wywoławcza stanowi kwotę netto: 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości nie obejmuje należności podatkowych, które wprowadziła ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży oraz obowiązującego w dniu sprzedaży podatku VAT.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12 sierpnia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości:
 • nieruchomość gruntowa położona jest w północnej części miejscowości Giebnia gm. Pakość w odległości ok. 3,5 km od centrum miasta Pakość;
 • niezabudowana, ogólnodostępna, kształt zbliżony do prostokąta;
 • działka ma bezpośredni dostęp do drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy – Janikowo, utwardzonej asfaltem, a także przez dz. nr 24/3 (stanowiącą własność Gminy Pakość) dostęp do drogi gminnej nr 150415C Giebnia – Promax, utwardzonej asfaltem;
 • w niedalekiej odległości znajduje się zabudowa o charakterze usługowym, produkcyjnym, składów i magazynów, hurtownia;
 • działka ma możliwość uzbrojenia w media: energia elektryczna (warunki przyłączenia nr 34737/2018/OD1/RR2 z dnia 4 grudnia 2018 r. wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wniosek Gminy Pakość); gaz (warunki przyłączenia nr W800/0000055006/00001/2018/00000 z dnia 20 sierpnia 2018 r. wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. na wniosek Gminy Pakość); woda (wydana z Urzędu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej nr KIO.6733.1.2.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., która umożliwi zaopatrzenie w wodę) oraz kanalizacja (prowadzona jest obecnie procedura mająca na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej, która umożliwi odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych);
 • możliwa do realizacji na dz. nr 27/5 zabudowa produkcyjna, składowa, magazynowa oraz usługowa kwalifikuje się jako mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z czym przed rozpoczęciem realizacji inwestycji o ww. przeznaczeniu należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/350/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia, zgodnie z którym są to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej: bip.pakosc.pl (link: http://bip.pakosc.pl/?app=uchwaly&nid=3185&y=2018). Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, co daje kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

1. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona.

2. Ww. nieruchomość stanowi przedmiot umowy dzierżawy, z okresem obowiązywania do dnia 30 września 2020 r. (włącznie).

3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upłynął 14 maja 2020 r. i w tym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

4. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

5. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 oraz ograniczenia z nią związane, Burmistrz Pakości zastrzega prawo zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości.

6. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

do dnia 13 listopada 2020 r. – przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pakości w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

8. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:
 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 • pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
9. Kupno przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

10. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

11. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

12. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13. Wszystkie koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Nabywca.

14. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

15. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na koszt uczestnika przetargu.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 (pok. nr 16) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.

17. Oględzin przedmiotowej nieruchomości można dokonywać indywidualnie, bez konieczności obecności przedstawiciela Gminy Pakość.

18. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 15 września 2020 r.
Zdjęto w dniu...........................

mapa_Giebnia (252kB) pdf zdjęcie_1 (4522kB) jpg zdjęcie_2 (4606kB) jpgmetryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (15 września 2020, 10:09:40)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (26 listopada 2020, 08:27:33)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 490