Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (468)  |  Przetargi unieważnione (28)

zamówienie na:

dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 2/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.17.3.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 25 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dzierżawcę części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 2/3. 
Pakość, 2 września 2020 r.
KIO.6845.17.6.2020.N.F.-B.

INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 25 sierpnia 2020 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

dzierżawę, na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 2/3 w części o pow. 2,0294 ha (pow. ca 2,1154 ha), KW nr BY1I/00035638/9, położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, Ba (tereny przemysłowe), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosiła: 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) rocznie.

I. Do udziału w przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 2/3, uprawniona była osoba, które uprzednio wpłaciła wadium w ustalonej wysokości: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 1 wadium, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
II. W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 2/3, został Pan Sławomir Grobelski z Dobieszewic, oferując kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości brutto: 1.420,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych 00/100) rocznie.

Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 2 września 2020 r. na okres 7 dni.

Pakość, 15 lipca 2020 r.
KIO.6845.17.3.2020.N.F.-B.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 15 lipca 2020 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

dzierżawę, na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 2/3 w części o pow. 2,0294 ha (pow. ca 2,1154 ha), KW nr BY1I/00035638/9, położonej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, Ba (tereny przemysłowe), z przeznaczeniem na cele rolnicze, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) rocznie.

1. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona, ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

2. Przetarg na dzierżawę części ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

3. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa COVID-19 oraz ograniczenia z nią związane, Burmistrz Pakości zastrzega prawo zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości.

4. Ostateczna wysokość czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w przetargu.

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100)

do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godz. 13:00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

6. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
- pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

7. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

8. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Gminy Pakość.

9. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4 (pok. nr 16) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.

11. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dni 15 lipca 2020 r.

Zdjęto w dniu...........................
metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (15 lipca 2020, 10:46:20)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (2 września 2020, 10:46:30)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 366