zamówienie na:

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w Pakości: -nieruchomości -zaprasza do składania ofert z podaniem ceny, na nabycie w drodze rokowania po dwóch bezskutecznych przetargach nieruchomości zabudowanej

zamawiający: Burmistrz Pakości
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 25 maja 2005
wynik postępowania: Przetarg został rozstrzygnięty, lecz nabywca złożył pisemną rezygnację z zakupu nieruchomości 3/148. Wniesione wadium przepadło na rzecz Gminy. Postępowanie przetargowe zostanie wznowione. 
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108/ oraz uchwały Nr XVIII/128/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość, uchwała Nr XXII/150/96 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych,

Burmistrz Pakości ogłasza

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
w Pakości:

 • nieruchomości oznaczonej nr 3/148 o pow. 664 m kw, zabudowanej budynkiem parterowym nie podpiwniczonym o pow. 46,97 m 2 , składającym się z 2 pokoi, kuchni, spiżarni, ubikacji i korytarza, położonej przy ul. Inowrocławskiej 18, zapisanej w księdze wieczystej nr 26083. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej – 15000 zł z podatku VAT zwolniona; wadium w wysokości 1500 zł

 • Zaprasza do składania ofert z podaniem ceny, na nabycie w drodze rokowania po dwóch bezskutecznych przetargach nieruchomości zabudowanej położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 8 oznaczonych:
  • lokal użytkowy nr 6, po byłej zlewni mleka o pow. 45,23 m kw, składający się z dwóch pomieszczeń, stanowiący przybudówkę do budynku mieszkalnego na działce nr 197/3 o pow. 515 m kw, zapisanej w KW 13444, z której udział w prawie wieczystego użytkowania w wysokości 4523/35957 przypada dla zbywanego lokalu. Cena lokalu nie może być niższa niż 1800 zł plus udział w prawie użytkowania wieczystego nie niższy niż 100 zł.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2005 r. o godz. 10oo , w Urzędzie Miejskim w Pakości ul. Rynek 4 ,-I piętro pok. nr 17, Składanie ofert również do 25 maja 2005 r. do godz. 15:oo w sekretariacie urzędu

 2. Ostateczna cena zostanie ustalona na przetargu.

 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce, do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 13 lub przelewem / decyduje data wpływu wadium / na konto nr 50817010340000030320000040 w BS Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości do dnia 20 maja 2005 r.

  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

 4. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

  Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia, przetargu w kasie urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

 5. Szczegółowe informacje na powyższy temat uzyskać można w siedzibie Urzędu Miejskiego, lub telefonicznie pod nr 566 60 88 w godz. od 8 do 14 z wyjątkiem sobót.

 6. Z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (22 kwietnia 2005, 09:55:23)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (31 maja 2005, 09:35:42)
Zmieniono: Wprowadzenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1990