zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Szkolnej oraz ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy) a także w m. Ludkowo i Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.3.2.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 27 lutego 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 28 lutego 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), uchwały nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako dz. nr 50/11, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 6 lutego 2020 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 50/11, w części o pow. 9 m2 (pow. ca 0,5498 ha), KW nr BY1I/00022091/8, B – tereny mieszkaniowe, położoną w Pakości przy ul. Szkolnej, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na cele zabudowy tarasem, na okres 10 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 105/53 w części o pow. 0,0266 ha, (pow. ca 1,4040 ha), KW nr BY1I/00032396/9, B – tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Fabrycznej w Pakości (ewidencyjnie Rybitwy), przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio do niej przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 105/53 w części o pow. 0,0263 ha, (pow. ca 1,4040 ha), KW nr BY1I/00032396/9, B – tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Fabrycznej w Pakości (ewidencyjnie Rybitwy), przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio do niej przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 105/53 w części o pow. 0,0020 ha, (pow. ca 1,4040 ha), KW nr BY1I/00032396/9, B – tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Fabrycznej w Pakości (ewidencyjnie Rybitwy), przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia jako siedlisko pod garaż, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 105/53 w części o pow. 0,0022 ha, (pow. ca 1,4040 ha), KW nr BY1I/00032396/9, B – tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Fabrycznej w Pakości (ewidencyjnie Rybitwy), przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia jako siedlisko pod garaż, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 14/10 w części o pow. 0,1000 ha (pow. ca 0,1961 ha), KW nr BY1I/00042424/6, Br-RIVa – grunty rolne zabudowane klasy IVa, położoną w m. Ludkowo gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części na cele hodowli pszczół, na okres do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 38/7 w części o pow. 0,18 m2 (pow. ca 3,1370 ha), KW nr BY1I/00030773/2, Ba i N – tereny przemysłowe i nieużytki, położoną w m. Giebnia gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części pod tablicę reklamową, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu. 

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (6 lutego 2020, 14:07:53)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (28 lutego 2020, 10:02:32)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 328