zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2005
wynik postępowania: Przeprowadzoną procedurę przetargową wygrał ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno 
Urząd Miejski w Pakości ogłasza przetarg nieograniczony na remont cząstkowy nawierzchni dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pakość.
 1. Zamawiający:
  Urząd Miejski w Pakości
  ul. Rynek 4
  88-170 Pakość

 2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Bogusław Kawka, pok. 13 (I piętro), tel. (052) 566 60 85

 3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Na pisemny wniosek

 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  W związku z realizacją usług w zakresie prac polegających na realizacji remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pakość, Urząd Miejski w Pakości działając na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na w/w przedmiot zamówienia.
  W ramach przedmiotu zamówienia planuje się wykonać remonty cząstkowe nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników o powierzchni 500m2 przy użyciu następujących materiałów:

  1/ remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową,
  2/ remont cząstkowy przy użyciu recyklera,
  3/ remont cząstkowy asfaltem lanym,
  4/ remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami.

 5. Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  Miasto i Gmina Pakość

 6. Wartość zamówienia:
  Poniżej 60 000 Euro

 7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2005 r.

 8. Wymagane wadium:
  Nie przewiduje się wniesienia wadium

 9. Kryteria oceny ofert:
  Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
  1. Łączna cena wykonania przedmiotu zamówienia             - 70%
  2. Deklarowany okres gwarancji na wykonane remonty      - 30%

 10. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
  Dostępne do 14.04.2005 r.

 11. Termin i miejsce składania ofert: 
  14.04.2005 r. godz. 11:00 Urząd Miejski w Pakości - sekretariat (parter)

 12. Termin związania ofertą:
  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 13. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  14.04.2005 r. godz. 11:15 Urząd Miejski w Pakości pok. 18 (I piętro)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 marca 2005, 12:34:00)

Ostatnia zmiana: Magdalena Barczykowska (18 kwietnia 2005, 11:06:16)
Zmieniono: Wprowadzenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2296