zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonych jako dz. nr 419/1 i 419/2, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.1.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 18 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja - dz. nr 419/1 oraz 419/2  
Pakość, 26 lutego 2020 r.
KIO.6840.9.4.2020.N.F.-B.
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 18 lutego 2020 r. II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja, stanowiących własność Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja:
- dz. nr 419/1 o pow. ca 0,0713 ha, KW nr BY1I/00023371/2, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 39.200,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100);
- dz. nr 419/2 o pow. ca 0,0852 ha, KW nr BY1I/00023371/2, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 46.800,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Dla ww. działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr KIO.6730.105.6.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 419/1, 419/2 obręb 3, m. Pakość.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 13 listopada 2019 r. i zakończył wynikiem negatywnym.

I. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. nr 419/1, uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium w ustalonej wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 4 wadiów (w tym 1 wadium zostało uiszczone przez 2 osoby łącznie – małżeństwo), zatem:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 5
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
II. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. nr 419/2, uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium w ustalonej wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 4 wadiów (w tym 1 wadium zostało uiszczone przez 2 osoby łącznie – małżeństwo), zatem:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 5
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
III. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonych jako dz. nr 419/1 oraz 419/2 został Pan Marcin Chmielewski z Inowrocławia, oferując kwoty nabycia w wysokości brutto: 114.800,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy osiemset złotych 00/100) za dz. nr 419/1 oraz 139.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) za dz. nr 419/2. 


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 26 lutego 2020 r. na okres 7 dni.

Pakość, 16 stycznia 2020 r.
KIO.6840.9.1.2020.N.F.-B.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) uchwały Nr XII/119/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. 419/1, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz uchwały Nr XII/120/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. 419/2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 16 stycznia 2020 r.
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja:
- dz. nr 419/1 o pow. ca 0,0713 ha, KW nr BY1I/00023371/2, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 39.200,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100);
- dz. nr 419/2 o pow. ca 0,0852 ha, KW nr BY1I/00023371/2, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 46.800,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Dla ww. działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr KIO.6730.105.6.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 419/1, 419/2 obręb 3, m. Pakość.

W związku z posiadaną przez Gminę Pakość dokumentacją projektową na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 419/1 i 419/2, położonych przy ul. Mikołaja w Pakości, istnieje możliwość odsprzedaży przedmiotowego projektu wraz z prawami autorskimi na warunkach określonych przez strony w odrębnej umowie. W załączniku zamieszczono opis techniczny projektu budowlanego oraz projekt zagospodarowania terenu. Oryginały dokumentacji projektowej oraz wizualizacja budynku dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości – I piętro, pokój nr 16.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 13 listopada 2019 r. i zakończył wynikiem negatywnym.

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – dot. dz. nr 419/1,
2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) – dot. dz. nr 419/2,

do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 13:00 – gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości. W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.

5. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 ) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.

10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 16 stycznia 2020 r.
Zdjęto w dniu...........................opis_techniczny_projektu (2431kB) pdf projekt_zagospodarowania_terenu (240kB) pdf

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (16 stycznia 2020, 10:36:54)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (26 lutego 2020, 12:31:50)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 712