zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Radłowskiej 29/1 w Pakości - przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości lokalowej, położonej w m. Kościelec 71/7, gm. Pakość - przeznaczonej do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Szerokiej, Mieleńskiej i Błonie - przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.2.9.2019.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 28 listopada 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 29 listopada 2019 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. poz. 2867), uchwały nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Kościelec 71, gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość, uchwały Nr XXV/268/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 108/5, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości
Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 7 listopada 2019 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość lokalową nr 1 o pow. 37,95 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość położoną w budynku przy ul. Radłowskiej 29 w Pakości, usytuowanym na działce geodezyjnie oznaczonej nr 133/1 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;
  • nieruchomość lokalową nr 7 o pow. 28,70 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku nr 71 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość, usytuowanym na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 281/5 i 281/51 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 181/2, w części o pow. 0,0100 ha (pow. ca 0,0361 ha), KW nr BY1I/00023134/9, RV – grunty orne klasy V, położoną w Pakości przy ul. Szerokiej, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na cele rekreacyjne oraz opieki nad zwierzętami, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 183/2, w części o pow. 0,0150 ha (pow. ca 0,0462 ha), KW nr BY1I/00023135/6, RV – grunty orne klasy V, położoną w Pakości przy ul. Szerokiej, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na cele rekreacyjne oraz opieki nad zwierzętami, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 108/5, w części o pow. 0,0070 ha (pow. ca 0,0840 ha), KW nr BY1I/00027109/3, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną w Pakości przy ul. Mieleńskiej, przeznaczoną w części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na czas określony do dnia 14 listopada 2027 r.;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 83/15 o pow. ca 0,0023 ha, KW nr BY1I/00050592/5, Bi – inne tereny zabudowane, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do wydzierżawienia na siedlisko po garaż, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 396/6 o pow. ca 0,0002 ha, KW nr BY1I/00002155/9, Bi – inne tereny zabudowane, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do wydzierżawienia na siedlisko po garaż, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu. 

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (7 listopada 2019, 14:19:46)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (29 listopada 2019, 10:08:11)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 252