zamówienie na:

sprzedaż samochodu pożarniczego

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg pisemny ofertowy
nr sprawy: OZO.5543.16.2019
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 25 października 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, w której zaoferowano cenę poniżej ceny wywoławczej. 
Pakość, 16 października 2019 r. 
OZO.5543.16.2019

OGŁOSZENIE 

O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 
  
1. Nazwa i siedziba Sprzedającego: 
Gmina Pakość 
ul. Rynek 4 
88-170 Pakość 
tel. 52 566 60 72, fax.: 52 566 60 75 
e-mail: sekretariat@pakosc.pl 
2. Przedmiot sprzedaży: 
Samochód pożarniczy będący własnością Gminy Pakość na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości. 

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU MARKA I TYP SAMOCHODU STAR 244
MODEL POJAZDU P 244L 10.7t
ROK PRODUKCJI 1981
NUMER IDENTYFIKACYJNY (VIN) 06749
NUMER REJESTRACYJNY BYA583V
DATA WAŻNOŚCI BADANIA TECHNICZNEGO 2018/03/22
WSKAZANIE DROGOMIERZA 30749 km
OKRES EKSPLOATACJI POJAZDU (81/05/15-19/02/06) 453 mies.
OPIS RODZAJU POJAZDU z zabudową pożarniczą
CHARAKTER WYKORZYSTANIA pożarniczy
KOLOR POWŁOKI LAKIEROWEJ KABINY czerwony 2-warstwowy typu uni
DOP. MASA CAŁK./ŁADOWNOŚĆ 10650 kg/4950 kg
RODZAJ ZABUDOWY skrzyniowa
RODZAJ KABINY Krótka
LICZBA OSI/RODZAJ NAPĘDU/SKRZYNIA BIEGÓW 2/4x2/manualna
ZAWIESZENIE OSI PRZEDNIEJ/TYLNEJ/ROZSTAW OSI resory/resory/3400 mm
RODZAJ SILNIKA z zespołem samoczynnym
POJEMNOŚĆ/MOC SILNIKA 6842 ccm/110kW (150KM)
Liczba cylindrów/Układ cylindrów 6/rzędowy
Długość/Szerokość/Wysokość 6340 mm/2460 mm/2625 mm 
  
STAN TECHNICZNY POJAZDU                         
W wyniku oględzin technicznych stwierdzono: 
  • pojazd obecnie nieeksploatowany, 
  • liczne wycieki oleju z silnika i skrzyni biegów, 
  • brak możliwości zrobienia próby drogowej, 
  • osprzęt pożarniczy zdemontowany, pozostała pompa wody wg zleceniodawcy niesprawna- nie wykonano badania. 
Pojazd bez ważnego badania technicznego. W obecnym stanie nie nadaje się do eksploatacji. 

3. Cena wywoławcza pojazdu: 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100). 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd: 
Samochód można oglądać przy remizie OSP w Pakości, przy ul. Szkolnej 2, do dnia 24 października 2019 r. Termin oględzin należy uzgodnić telefonicznie z Panem Rafałem Kubiakiem, tel.: (52) 35 18 998, tel. kom. 0 606 958 271. 
5. Warunki przystąpienia do przetargu: 
1) Sprzedający nie wymaga złożenia wadium. 
2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego” nie otwierać przed dniem 25 października 2019 r. godz. 11:15. 
3) Ofertę należy złożyć do dnia 25 października 2019 r., do godziny 11°° w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pakości. 
4) Otwarcie ofert nastąpi 25 października 2019 r. o godzinie 11:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, pokój  nr 17 (I piętro). 
5) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. 
6) Przedmiot przetargu zostanie sprzedany użytkownikowi, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia. 
7) Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Miejskim w Pakości w terminie określonym przez sprzedającego. 
8) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu. 
9) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy kupna- sprzedaży i zapłaceniu kwoty nabycia. 
10) Ogłoszenie wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie www.bip.pakosc.pl oraz  wywieszone na tablicy ogłoszeń UM w Pakości. 
11) Sprzedający zastrzega prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn. 
6. Warunki odrzucenia oferty: 
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 
1) została złożona po wyznaczonym terminie, 
2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. 5 ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 
7. Inne informacje: 
1) wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, w przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż do wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę; 
2) nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pakości- Bank Spółdzielczy w Pakości nr 64 8170 1034 0050 0207 2000 0020 w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie; 
3) w przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 2, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy; 
4) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo- odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna- sprzedaży; 
5) wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości nabywca; 
6) sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.    
  
8. Klauzula informacyjna RODO 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA PAKOŚĆ (adres: ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, tel.: 52 566 50 24) reprezentowana przez Burmistrza Pakości zwanego dalej „Administratorem”. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania na sprzedaż samochodu pożarniczego. 
4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające. 
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu; 
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[1]; 
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach: 
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. 
4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO. 
9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3; 
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO. 
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia. 
12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 
  

[1] Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników. 


Treść_ogłoszenia (1281kB) pdf
Załącznik_wzór_oferty (17kB) word
Wzór_umowy (495kB) pdf

Zarządzenie_Burmistrza_Pakości (883kB) pdf

Dokumentacja_fotograficzna (2406kB) plik

Zawiadomienie_o_unieważnieniu (157kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Andrzej Idziaszek
Opublikował: Magdalena Gromek (16 października 2019, 09:17:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (28 października 2019, 10:36:49)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 142