zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonych jako dz. nr 33/3 i 33/5, sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 61/21, 61/22, 61/23, 61/24 i 61/25 oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/3, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.23.7.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 1 października 2019  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywców nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie - dz. nr 61/21, 61/22, 61/23, 61/24, 61/25 oraz nieruchomości gruntowej położonej w m. Ludkowo gm. Pakość - dz. nr 91/3. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej – dz. nr 33/3 oraz 33/5, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż osoby obecne na przetargu, które wpłaciły wadium, nie przystąpiły do przetargu. 
Pakość, 9 października 2019 r.
KIO.6840.23.12.2019.N.F.-B.
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 1 października 2019 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej i Błonie oraz w m. Ludkowo gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 1 października 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

I sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej:
- dz. nr 33/3 o pow. ca 0,0298 ha, KW nr BY1I/00023290/0, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 17.200,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100);
- dz. nr 33/5 o pow. ca 0,0879 ha, KW nr BY1I/00023290/0, ewidencyjnie oznaczonej jako RV i VI (grunty orne klasy V i VI). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);

II sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie:
- dz. nr 61/21 o pow. ca 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100);
- dz. nr 61/22 o pow. ca 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100);
- dz. nr 61/23 o pow. ca 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100);
- dz. nr 61/24 o pow. ca 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100);
- dz. nr 61/25 o pow. ca 0,0020 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100);

III sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/3 o pow. ca 0,1000 ha, KW nr BY1I/00005315/0, ewidencyjnie oznaczonej jako ŁVI i N (łąki trwałe klasy VI i nieużytki). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).
W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej koniecznym będzie ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przejścia przez dz. nr 91/3.

IV. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonej jako dz. nr 33/3, uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium w ustalonej wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 2 wadiów, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
V. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonej jako dz. nr 33/5, uprawniona była osoba, która uprzednio wpłaciła wadium w ustalonej wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 1 wadium, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
VI. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 61/21, 61/22, 61/23, 61/24, 61/25, uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium w ustalonej wysokości: 200,00 zł za każdą działkę (słownie: dwieście złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 6 wadiów, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
VII. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/3, uprawniona była osoba, która uprzednio wpłaciła wadium w ustalonej wysokości: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 1 wadium, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
VIII. W wyniku przeprowadzonego przetargu:

- nabywcą nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonej jako dz. nr 61/21 została Pani Adrianna Robaczewska z Pakości, oferując kwoty nabycia w wysokości brutto 2.230,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych 00/100);
- nabywcą nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 61/22, 61/23, 61/24 i 61/25 został Pan Szymon Popławski z Pakości, oferując kwoty nabycia w wysokości brutto 2.230,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych 00/100) za każdą z działek nr 61/22, 61/23 i 24 oraz w wysokości brutto: 2.330,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100) za dz. nr 61/25;
- nabywcą nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/3, został Pan Andrzej Kowalczyk z Radłowa, oferując kwoty nabycia w wysokości brutto 3.950,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

IX. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej – dz. nr 33/3 oraz 33/5, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż osoby obecne na przetargu, które wpłaciły wadium, nie przystąpiły do przetargu.


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 9 października 2019 r. na okres 7 dni.


Pakość, 29 sierpnia 2019 r.
KIO.6840.23.7.2019.N.F.-B.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 kutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonych jako dz. nr 33/3 oraz 33/5, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 61/21, 61/22, 61/23, 61/24 oraz 61/25, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość oraz uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/3, stanowiącej własność Gminy Pakość

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 29 sierpnia 2019 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

I sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej:
- dz. nr 33/3 o pow. ca 0,0298 ha, KW nr BY1I/00023290/0, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 17.200,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100);
- dz. nr 33/5 o pow. ca 0,0879 ha, KW nr BY1I/00023290/0, ewidencyjnie oznaczonej jako RV i VI (grunty orne klasy V i VI). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);

II sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie:
- dz. nr 61/21 o pow. ca 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100);
- dz. nr 61/22 o pow. ca 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100);
- dz. nr 61/23 o pow. ca 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100);
- dz. nr 61/24 o pow. ca 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100);
- dz. nr 61/25 o pow. ca 0,0020 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100);

III sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/3 o pow. ca 0,1000 ha, KW nr BY1I/00005315/0, ewidencyjnie oznaczonej jako ŁVI i N (łąki trwałe klasy VI i nieużytki). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej koniecznym będzie ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przejścia przez dz. nr 91/3 (w załączeniu skan mapy ewidencyjnej, przedstawiającej drogę dojazdową).

1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

2. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.

3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – dot. dz. nr 33/3,
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – dot. dz. nr 33/5,
200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) – dot. dz. nr 61/21, 61/22, 61/23, 61/24 oraz 61/25 za każdą działkę,
250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) – dot. dz. nr 91/3.

do dnia 27 września 2019 r. do godz. 13:00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości. W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.

5. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 ) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.

10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.


Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń


Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 29 sierpnia 2019 r.
Zdjęto w dniu...........................

{mapa_Ludkowo} (229kB) pdf

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (29 sierpnia 2019, 13:27:58)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (9 października 2019, 13:41:19)
Zmieniono: informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 551