zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość oraz nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 36 w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II i IV publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.4.3.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 30 sierpnia 2019  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 36 w Pakości. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) przetarg na sprzedaż: nieruchomości gruntowej- dz. nr 53/25, zabudowanej budynkiem magazynowo- składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość oraz nieruchomości gruntowej- dz. nr 76/20, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 
Pakość, 11 września 2019 r. 
KIO.6840.4.6.2019.N.F.-B. 
INFORMACJA 

z przeprowadzonego w dniu 3 września 2019 r. II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość i nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość oraz IV publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 36 w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość. 

I. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 3 września 2019 r. od godz. 1000  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się: 
  
II publiczny przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem była: 
  
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym  stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 53/25, o pow. ca 0,2862 ha, KW nr BY1I/00039857/8, ewidencyjnie oznaczonej jako Br-RII (grunty rolne zabudowane klasy II). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosiło: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość, dz. nr 76/20, o pow. ca 0,2165 ha, KW nr BY1I/00022812/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Br-RV (grunty rolne zabudowane klasy V). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosiło: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 5 marca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 
  
IV publiczny przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem była: 
  
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, zabudowanej  budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym nr 36, w zabudowie bliźniaczej, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pakości, dz. nr 256, o pow. ca 0,0325 ha, KW nr BY1I/00021204/7, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosiło: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 3 lipca 2018 r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 9 października 2018 r. natomiast trzeci przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 5 marca 2019 r. – wszystkie trzy postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym. 

II. Do udziału w części jawnej przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym nr 36, w zabudowie bliźniaczej, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pakości, dz. nr 256, uprawnione były osoby, które uprzednio złożyły pisemną ofertę i wpłaciły wadium w ustalonej wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

Dokonano wpłaty 2 wadiów, zatem: 
 • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w części jawnej przetargu – 2 
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w części jawnej przetargu – 0 
  
III. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nabywcą nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 36 w Pakości, został Pan Arkadiusz Błażejewski z Pakości, który zaoferował kwotę nabycia w wysokości 201.000,00 zł brutto (słownie: dwieście jeden tysięcy złotych 00/100). 

IV. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż: nieruchomości gruntowej –  dz. nr 53/25, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość  oraz nieruchomości gruntowej – dz. nr 76/20, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 
  
  
Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 11 września 2019 r. na okres 7 dni.Pakość, 29 lipca 2019 r.
KIO.6840.4.3.2019.N.F.-B.

OGŁOSZENIENa podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490); uchwały nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 53/25, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość; uchwały nr XVIII/115/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów mienia komunalnego oraz uchwały nr XXIII/245/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 36, położonej w Pakości przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 29 lipca 2019 r.
II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na: - sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 53/25, o pow. ca 0,2862 ha, KW nr BY1I/00039857/8, ewidencyjnie oznaczonej jako Br-RII (grunty rolne zabudowane klasy II). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);
- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość, dz. nr 76/20, o pow. ca 0,2165 ha, KW nr BY1I/00022812/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Br-RV (grunty rolne zabudowane klasy V). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 
Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 5 marca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

IV publiczny przetarg pisemny nieograniczony na: 


- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym nr 36, w zabudowie bliźniaczej, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pakości, dz. nr 256, o pow. ca 0,0325 ha, KW nr BY1I/00021204/7, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 3 lipca 2018 r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 9 października 2018 r. natomiast trzeci przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 5 marca 2019 r. – wszystkie trzy postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

I. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone, ani nie stanowią przedmiotu zobowiązań. 

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania.
Przedmiotowe tereny nie są objęte ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość”, przyjętym uchwałą nr XVI/188/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r.:
- dz. nr 53/25 znajduje się na obszarze wiejskim, jednostka 3 – tereny istniejącej zabudowy miejscowości (w zabudowie zwartej) oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa;
- dz. nr 76/20 znajduje się na obszarze wiejskim, jednostka 3 – tereny istniejącej zabudowy miejscowości (w zabudowie zwartej) oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa;
- dz. nr 256 znajduje się w jednostce miejskiej 1.3 tereny zabudowy mieszkaniowej (z przewagą zabudowy jednorodzinnej) z towarzyszącymi usługami. 

Określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla działki nr 76/20 została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr KIO.6730.74.7.2015 z dnia 9 listopada 2015 r. 

III. Termin zagospodarowania nieruchomości.
Nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości. 

IV. Wysokość stawek procentowych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Sposób ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak. 

V. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert. Wysokość, formy, termin i miejsce wniesienia wadium, termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

1. złożenie pisemnej oferty, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00, w zamkniętej kopercie ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat (parter) w godzinach pracy Urzędu. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, na wewnętrznej kopercie napis „oferta na przetarg” oraz wskazać, której nieruchomości dotyczy. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu do urzędu.

2. wpłacenie wadium - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, najpóźniej w terminie składania ofert tj. do 30 sierpnia 2019 r., do godz. 13:00, w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu, w razie nie złożenia oferty lub wygrania przetargu przez inną osobę. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. 

VI. Termin i miejsce części jawnej przetargu:
część jawna przetargu odbędzie się w dniu 3 września 2019 r. – w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17, od godz. 10:00 (zabudowana dz. nr 53/25 – 10:00, dz. nr 76/20 – 10:30, zabudowana dz. nr 256 – 11:00). 

VII. Informacje dodatkowe:

1. Cena za poszczególną nieruchomość uzyskana w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
2. Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.
3. Burmistrzowi Pakości przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

VIII. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu: 

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88, w godzinach pracy Urzędu.
2. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, a także opublikowanie na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl oraz www.pakosc.pl w zakładce: sprzedaż nieruchomości.

REGULAMIN I WARUNKI
II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość,
IV publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej,stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość. 


1. Podstawą przeprowadzania przetargu jest uchwała nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 53/25, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość; uchwała nr XVIII/115/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów mienia komunalnego oraz uchwała nr XXIII/245/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 36, położonej w Pakości przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

2. Przetarg przeprowadza się zgodnie z:
 • art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.);
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490);
 • niniejszym regulaminem i warunkami przetargu. 
3. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Burmistrz Pakości, który powołuje Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej. 

4. Przedmiotem II przetargu pisemnego nieograniczonego jest:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 53/25, o pow. ca 0,2862 ha, KW nr BY1I/00039857/8, ewidencyjnie oznaczonej jako Br-RII (grunty rolne zabudowane klasy II). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej przy ul. Myśliwskiej 3 w m. Łącko gm. Pakość, dz. nr 76/20, o pow. ca 0,2165 ha, KW nr BY1I/00022812/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Br-RV (grunty rolne zabudowane klasy V). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 5 marca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

5. Przedmiotem IV przetargu pisemnego nieograniczonego jest:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym nr 36, w zabudowie bliźniaczej, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pakości, dz. nr 256, o pow. ca 0,0325 ha, KW nr BY1I/00021204/7, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 3 lipca 2018 r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 9 października 2018 r. natomiast trzeci przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 5 marca 2019 r. – wszystkie trzy postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań. 

Przedmiotowe tereny nie są objęte ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość”, przyjętym uchwałą nr XVI/188/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r.:
- dz. nr 53/25 znajduje się na obszarze wiejskim, jednostka 3 – tereny istniejącej zabudowy miejscowości (w zabudowie zwartej) oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa;
- dz. nr 76/20 znajduje się na obszarze wiejskim, jednostka 3 – tereny istniejącej zabudowy miejscowości (w zabudowie zwartej) oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa;
- dz. nr 256 znajduje się w jednostce miejskiej 1.3 tereny zabudowy mieszkaniowej (z przewagą zabudowy jednorodzinnej) z towarzyszącymi usługami.

Określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla działki nr 76/20 została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr KIO.6730.74.7.2015 z dnia 9 listopada 2015 r.

6.1. Oferta przetargowa powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
 3. umowę spółki cywilnej, o ile oferta składana jest przez spółkę/wspólników spółki cywilnej,
 4. podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 7. oświadczenie, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości oraz jej stan prawny i faktyczny,
 8. oferowaną cenę nieruchomości (postąpienie minimalne nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) i sposób jej zapłaty,
 9. podpis oferenta,
 10. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
 11. pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę zaoferowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu – w przypadku, gdy do przetargu przystępują osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej). 

6.2. Pisemną ofertę należy złożyć, w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, w zamkniętej kopercie ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat (parter) w godzinach pracy Urzędu. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, na wewnętrznej kopercie napis „oferta na przetarg” oraz wskazać, której nieruchomości dotyczy. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu.

7. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
W części jawnej przetargu Komisja Przetargowa:
 1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium lub zwolnienia od tego obowiązku,
 2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert (w przypadku przetargu ograniczonego: spełnienie warunku ograniczenia) oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,
 3. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
 5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
 6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
Na przetarg mają wstęp tylko osoby, które wpłaciły wadium. 

8. Każdy z uczestników przetargu, bądź ich reprezentant, zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z urzędowym lub notarialnych poświadczeniem własnoręczności podpisu oraz wyciąg z KRS potwierdzający kompetencje osób udzielających pełnomocnictwa. 

9. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania do części niejawnej przetargu oferty, które:
 1. zostały zgłoszone po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie,
 2. zostały złożone przez oferentów, którzy nie wpłacili wadium, lub wpłacili wadium po wyznaczonym terminie,
 3. nie zawierają danych określonych w pkt 6.1. niniejszego regulaminu,
 4. nie zawierają daty sporządzenia oferty,
 5. nie zawierają wyrażonej kwotowo, oferowanej ceny zakupu nieruchomości,
 6. są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia,
 7. są ofertami warunkowymi. 

10. Komisja Przetargowa w części niejawnej:
 1. dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,
 2. sporządza protokół z przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem,
 3. występuje z wnioskiem do Burmistrza Pakości o zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu.
11. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się wysokością oferowanej ceny. 

12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Wówczas Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert 

13. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

14. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

15. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Informacja o wyniku przetargu zostanie wywieszona do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, na okres 7 dni. 

16. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu. 

17. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. W przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego. 

18. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Urząd Miejski w Pakości. Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przejściem wadium na rzecz Sprzedającego. 

19. Zapłata, oferowanej na przetargu, ceny za nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy notarialnej. 

20. Wszystkie koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi kupujący. 

21. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na przetarg nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także, gdy komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 

22. Burmistrz Pakości zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Uczestnikowi przetargu nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej. 

23. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Pakości. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego. 

24. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Pakości, wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. 

25. Burmistrz Pakości może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

Burmistrz Pakości
 
Zygmunt Groń 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 29 lipca 2019 r.Zdjęto w dniu........................... 


metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (29 lipca 2019, 13:11:53)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (11 września 2019, 11:57:07)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2054