zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w m. Giebnia i Węgierce gm. Pakość oraz przy ul. Inowrocławskiej w Pakości.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II publiczny przetarg pisemny nieograniczony oraz I publiczny przetarg pisemny ograniczony
nr sprawy: KIO.6845.9.3.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 28 czerwca 2019  14:00
wynik postępowania: Ze względu na zaoferowaną cenę rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w m. Węgierce gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 20 – bez ustawowego postąpienia minimalnego, które nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych oraz uchybienia formalne, przetarg zostaje zakończony wynikiem negatywnym. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej – dz. nr 25/1, położonej w m. Giebnia gm. Pakość oraz części nieruchomości gruntowej – dz. nr 3/148, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  
Pakość, 10 lipca 2019 r.
KIO.6845.9.6.2019.N.F.-B.
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 2 lipca 2019 r. I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w m. Węgierce gm. Pakość oraz I publicznego przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, stanowiących własność Gminy Pakość.

I. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 2 lipca 2019 r. od godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

I publiczny przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem była:

- dzierżawa, na okres do 31 grudnia 2019 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 25/1, o pow. ca 14,4900 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb i V (grunty orne klasy IVa, IVb i V), z przeznaczeniem na cele rolnicze. Cena wywoławcza czynszu wynosiła: 101,43 q żyta co daje równowartość: 4.767,21 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 21/100) za okres 6 miesięcy. Wadium na przetarg wynosiło: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100).

II publiczny przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem była:

- dzierżawa, na okres 5 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 20, o pow. ca 0,2260 ha, KW nr BY1I/00075261/7, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, RIVa i IVb (grunty orne klasy IVa i IVb), z przeznaczeniem na cele rolnicze. Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosiła: 3,20 q żyta co daje równowartość: 150,40 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 40/100) rocznie. Wadium na przetarg wynosiło: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).
Pierwszy przetarg na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 26 lutego 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

I publiczny przetarg pisemny ograniczony, którego przedmiotem była:

- dzierżawa, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 3/148, w części o pow. 0,0020 ha (pow. ca 0,0664 ha), KW nr BY1I/00026083/7, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, B (tereny mieszkaniowe), z przeznaczeniem na siedlisko pod garaż. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosiła: 41,00 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosiło: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).
Z uwagi na fakt, iż ww. nieruchomość gruntowa nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej, przetarg został ograniczony do współużytkowników wieczystych działki bezpośrednio przyległej do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 3/143.

II. Do udziału w części jawnej przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, dz. nr 20, uprawniona była osoba, która uprzednio złożyła pisemną ofertę i wpłaciła wadium w ustalonej wysokości: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).
Dokonano wpłaty 1 wadium, zatem:
 • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w części jawnej przetargu – 1
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w części jawnej przetargu – 0
III. Na części jawnej przetargu Komisja Przetargowa nie zakwalifikowała oferty dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 20 do części niejawnej przetargu z uwagi na brak w ofercie wszystkich danych, określonych w pkt. 7.1 regulaminu, co skutkowało nie spełnieniem wszystkich warunków II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
Ze względu na zaoferowaną cenę rocznego czynszu za dzierżawę w wysokości 3,2 q żyta – bez ustawowego postąpienia minimalnego, które nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych oraz uchybienie formalne w postaci braku: oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oświadczenia, że oferentowi znane jest przeznaczenie nieruchomości oraz jej stan prawny i faktyczny oraz braku wskazania sposobu zapłaty zaoferowanej ceny czynszu, przetarg zostaje zakończony wynikiem negatywnym

IV. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej – dz. nr 25/1, położonej w m. Giebnia gm. Pakość oraz części nieruchomości gruntowej – dz. nr 3/148, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.

Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 10 lipca 2019 r. na okres 7 dni.

Pakość, 28 czerwca 2019 r.
KIO.6845.9.5.2019.N.F.-B.

INFORMACJA O ODWOŁANIU

I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego w części
dot. dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość,
oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 27/4.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Pakości odwołuje w części wyznaczony na dzień 2 lipca 2019 r. na godz. 10:30 I publiczny przetarg pisemny nieograniczonego na:

- dzierżawę, na okres do 31 grudnia 2019 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 27/4, w części o pow. 9,0082 ha (pow. ca 26,7066 ha), KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb i V (grunty orne klasy IVa, IVb i V), z przeznaczeniem na cele rolnicze Cena wywoławcza czynszu wynosi: 63,05 q żyta co daje równowartość: 2.963,35 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 35/100) za okres 6 miesięcy. Wadium na przetarg wynosi: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Powodem odwołania przetargu w tej części jest zmiana powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia w związku z podjętą w dniu 28 czerwca 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Pakości Nr VIII/72/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 27/4, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w m. Giebnia gm. Pakość.

Informacja o odwołaniu przetargu w części została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości a także opublikowana na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl oraz www.pakosc.pl w zakładce: sprzedaż nieruchomości.
Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

Pakość, 30 maja 2019 r.
KIO.6845.9.3.2019.N.F.-B.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 30 maja 2019 r.
I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na:

- dzierżawę, na okres do 31 grudnia 2019 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 25/1, o pow. ca 14,4900 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb i V (grunty orne klasy IVa, IVb i V), z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Cena wywoławcza czynszu wynosi: 101,43 q żyta co daje równowartość: 4.767,21 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 21/100) za okres 6 miesięcy. Wadium na przetarg wynosi: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100).

- dzierżawę, na okres do 31 grudnia 2019 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 27/4, w części o pow. 9,0082 ha (pow. ca 26,7066 ha), KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb i V (grunty orne klasy IVa, IVb i V), z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Cena wywoławcza czynszu wynosi: 63,05 q żyta co daje równowartość: 2.963,35 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 35/100) za okres 6 miesięcy. Wadium na przetarg wynosi: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na:

- dzierżawę, na okres 5 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 20, o pow. ca 0,2260 ha, KW nr BY1I/00075261/7, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, RIVa i IVb (grunty orne klasy IVa i IVb), z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi: 3,20 q żyta co daje równowartość: 150,40 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 40/100) rocznie. Wadium na przetarg wynosi: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

I publiczny przetarg pisemny ograniczony na:

- dzierżawę, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 3/148, w części o pow. 0,0020 ha (pow. ca 0,0664 ha), KW nr BY1I/00026083/7, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, B (tereny mieszkaniowe), z przeznaczeniem na siedlisko pod garaż.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi: 41,00 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

Z uwagi na fakt, iż ww. nieruchomość gruntowa nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej, przetarg został ograniczony do współużytkowników wieczystych działki bezpośrednio przyległej do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 3/143.

I. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone, ani nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania.
Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/350/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia dz. nr 25/1 i 27/4 stanowią tereny realizacji zagospodarowania o funkcjach gospodarczych. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość”, przyjętym uchwałą nr XVI/188/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r.:
- dz. nr 20 znajduje się na obszarze wiejskim, jednostka 4 – grunty rolne chronione (klas I-III) oraz tereny realizacji zagospodarowania o funkcjach gospodarczych;
- dz. nr 3/148 znajduje się w jednostce miejskiej 1.5 tereny wskazane do rewitalizacji przestrzeni (kompleksowe uporządkowanie zagospodarowania bez zmiany funkcji wiodącej).

III. Termin zagospodarowania nieruchomości: brak

IV. Wysokość stawek procentowych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Sposób ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak.

V. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert. Wysokość, formy, termin
i miejsce wniesienia wadium, termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. złożenie pisemnej oferty, w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 14:00, w zamkniętej kopercie ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat (parter) w godzinach pracy Urzędu. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, na wewnętrznej kopercie napis „oferta na przetarg” oraz wskazać, której nieruchomości dotyczy. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu do urzędu.
 2. wpłacenie wadium - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, najpóźniej w terminie składania ofert tj. do 28 czerwca 2019 r., do godz. 13:00, w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu, w razie nie złożenia oferty lub wygrania przetargu przez inną osobę. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
VI. Termin i miejsce części jawnej przetargu:Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 r. – w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17, od godz. 10:00 (dz. nr 25/1 – 10:00; dz. nr 27/4 – 10:30; dz. nr 20 – 11:00; dz. nr 3/148 – 11:30)

VII. Informacje dodatkowe:
 1. Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia przeprowadzenia przetargu.
 2. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy.
 3. Burmistrzowi Pakości przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
VIII. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:
 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88, w godzinach pracy Urzędu.
 2. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, a także opublikowane na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl oraz www.pakosc.pl w zakładce: sprzedaż nieruchomości.
REGULAMIN I WARUNKI
I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego
na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w m. Giebnia gm. Pakość,
II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego
na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w m. Węgierce gm. Pakość,
I publicznego przetargu pisemnego ograniczonego
na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej,
stanowiących własność Gminy Pakość

1.
Podstawą przeprowadzenia przetargu jest art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

2. Przetarg przeprowadza się zgodnie z zarządzeniem Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości; rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz niniejszym regulaminem i warunkami przetargu.

3. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Burmistrz Pakości, który powołuje Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej.

4. Przedmiotem I przetargu pisemnego nieograniczonego jest:

- dzierżawa, na okres do 31 grudnia 2019 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 25/1, o pow. ca 14,4900 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb i V (grunty orne klasy IVa, IVb i V), z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Cena wywoławcza czynszu wynosi: 101,43 q żyta co daje równowartość: 4.767,21 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 21/100) za okres 6 miesięcy. Wadium na przetarg wynosi: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100).

- dzierżawa, na okres do 31 grudnia 2019 r., nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 27/4, w części o pow. 9,0082 ha (pow. ca 26,7066 ha), KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, RIVa, IVb i V (grunty orne klasy IVa, IVb i V), z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Cena wywoławcza czynszu wynosi: 63,05 q żyta co daje równowartość: 2.963,35 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 35/100) za okres 6 miesięcy. Wadium na przetarg wynosi: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

5. Przedmiotem II przetargu pisemnego nieograniczonego jest:

- dzierżawa, na okres 5 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 20, o pow. ca 0,2260 ha, KW nr BY1I/00075261/7, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, RIVa i IVb (grunty orne klasy IVa i IVb), z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi: 3,20 q żyta co daje równowartość: 150,40 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 40/100) rocznie. Wadium na przetarg wynosi: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

6. Przedmiotem I przetargu pisemnego ograniczonego jest:

- dzierżawę, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 3/148, w części o pow. 0,0020 ha (pow. ca 0,0664 ha), KW nr BY1I/00026083/7, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, B (tereny mieszkaniowe), z przeznaczeniem na siedliska pod garaż.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi: 41,00 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).
Z uwagi na fakt, iż ww. nieruchomość gruntowa nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej, przetarg został ograniczony do współużytkowników wieczystych działki bezpośrednio przyległej do przedmiotowej nieruchomości tj.: dz. nr 3/143.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/350/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia dz. nr 25/1 i 27/4 stanowią tereny realizacji zagospodarowania o funkcjach gospodarczych. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość”, przyjętym uchwałą nr XVI/188/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r.:
- dz. nr 20 znajduje się na obszarze wiejskim, jednostka 4 – grunty rolne chronione (klas I-III) oraz tereny realizacji zagospodarowania o funkcjach gospodarczych;
- dz. nr 3/148 znajduje się w jednostce miejskiej 1.5 tereny wskazane do rewitalizacji przestrzeni (kompleksowe uporządkowanie zagospodarowania bez zmiany funkcji wiodącej).

7.1. Oferta przetargowa powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
 3. umowę spółki cywilnej, o ile oferta składana jest przez spółkę/wspólników spółki cywilnej,
 4. podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 7. oświadczenie, że oferentowi znane jest przeznaczenie nieruchomości oraz jej stan prawny i faktyczny,
 8. oferowaną cenę czynszu (postąpienie minimalne, które nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) i sposób jej zapłaty
 9. ,podpis oferenta,
 10. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
7.2. Pisemną ofertę należy złożyć, w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu w zamkniętej kopercie ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat (parter) w godzinach pracy Urzędu. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, na wewnętrznej kopercie napis „oferta na przetarg” oraz wskazać, której nieruchomości dotyczy. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu do urzędu.

7.3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w części jawnej I publicznego przetargu pisemnego ograniczonego, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem części jawnej przetargu, tj. do dnia 1 lipca 2019 r.

8. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
W części jawnej przetargu Komisja Przetargowa:
 1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium lub zwolnienia od tego obowiązku,
 2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty
 3. ,przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
 5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
 6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
Na przetarg mają wstęp tylko osoby, które wpłaciły wadium.

9. Każdy z uczestników przetargu, bądź ich reprezentant, zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z urzędowym lub notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu oraz wyciąg z KRS potwierdzający kompetencje osób udzielających pełnomocnictwa (dotyczy osób prawnych).

10. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania do części niejawnej przetargu oferty, które:
 1. zostały zgłoszone po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie,
 2. zostały złożone przez oferentów, którzy nie wpłacili wadium, lub wpłacili wadium po wyznaczonym terminie,
 3. nie zawierają danych określonych w pkt 7.1. niniejszego regulaminu,
 4. nie zawierają daty sporządzenia oferty,
 5. nie zawierają wyrażonej kwotowo, oferowanej wysokości czynszu i sposobu jego zapłaty,
 6. są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia,
 7. są ofertami warunkowymi.
11. Komisja Przetargowa w części niejawnej:
 1. dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,
 2. sporządza protokół z przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem,
 3. występuje z wnioskiem do Burmistrza Pakości o zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu.
12. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się wysokością oferowanej ceny.

13. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Wówczas Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

14. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

15. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Informacja o wyniku przetargu zostanie wywieszona do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, na okres 7 dni.

16. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

17. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu dzierżawy. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy.

18. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Urząd Miejski w Pakości. Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości i skutkować będzie przejściem wadium na rzecz Gminy Pakość.

19. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na przetarg nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także, gdy komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

20. Burmistrz Pakości zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Uczestnikowi przetargu nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty przetargowej.

21. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Pakości. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o wyniku przetargu pisemnego.

22. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Pakości, wstrzymuje czynności związane z dzierżawą nieruchomości.

23. Burmistrz Pakości może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń


Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 30 maja 2019 r.
Zdjęto w dniu...........................


{druk_oferty} (43kB) pdfmetryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (30 maja 2019, 14:14:07)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (10 lipca 2019, 13:50:36)
Zmieniono: informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 637