zamówienie na:

Utrzymywanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 17 lutego 2005
wynik postępowania: Postępowanie wygrało Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość 
Urząd Miejski w Pakości ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymywanie czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość

 1. Zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
  ul. Rynek 4
  88-170 Pakość

 2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Michał Siembab, pok. 13 (I piętro), tel. (052) 566 60 85, e-mail: msiembab@pakosc.pl

 3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Na pisemny wniosek

 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  W związku z realizacją usług w zakresie utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość, Urząd Miejski w Pakości działając na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na w/w przedmiot zamówienia. W zakres zamówienia wchodzić będą: sprzątanie chodników oraz placów (usuwanie: śmieci, kamieni, błota, piasku, chwastów i innych zanieczyszczeń), zamiatanie jezdni – raz w tygodniu, polewanie jezdni – w okresie letnim, w zależności od potrzeb, opróżnianie koszy ulicznych – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, oczyszczanie żywopłotów – usuwanie: chwastów, liści, innych odpadów i zmiotek, usuwanie śliskości na placach, parkingach i chodnikach – w okresie zimowym, usuwanie liści z placów, chodników i opasek ulicznych wraz z wywozem – w okresie jesiennym, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – porządkowanie terenu wokół nich,demontaż i naprawa koszy ulicznych i pojemników do selektywnej zbiórki – w przypadku uszkodzenia w trakcie eksploatacji.
  Integralną część SIWZ stanowi program oczyszczania miasta Pakość.

 5. Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  Miasto Pakość

 6. Wartość zamówienia:
  Poniżej 60 000 Euro

 7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  Od dnia 01 marca 2005 r. do 28 lutego 2006 roku

 8. Wymagane wadium:
  Nie przewiduje się wniesienia wadium

 9. Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena

 10. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
  Dostępne do 17.02.2005 r.

 11. Termin i miejsce składania ofert:
  17.02.2005 r. godz. 11:00 Urząd Miejski w Pakości - sekretariat

 12. Termin związania ofertą:
  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 13. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  17.02.2005 r. godz. 11:15 Urząd Miejski w Pakości pok. 12 (I piętro)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 lutego 2005, 15:53:44)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (23 lutego 2005, 07:04:19)
Zmieniono: Wprowadzenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2167