zamówienie na:

najem lokalu użytkowego nr 3, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości oraz dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Węgierce gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.1.1.2019.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 22 lutego 2019  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono najemcę lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 47,19 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości, na okres 10 lat, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 3/188, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW BY1I/00057468/6. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 20, o powierzchni ca. 0,2260 ha, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w miejscowości Węgierce, gm. Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 
Pakość, 6 marca 2019 r.
KIO.6845.1.6.2019.M.M.
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 26 lutego 2019 r. I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego nr 3, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość oraz dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w miejscowości Węgierce, gm. Pakość

I. Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 26 lutego 2019 r. od godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:

I publiczny przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem był:

- najem lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 47,19 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości, na okres 10 lat na działce geodezyjnie oznaczonej nr 3/188 o powierzchni 0,1038 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW BY1I/00057468/6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu stanowiła kwotę brutto: 870,66 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych 66/100). Wadium na przetarg wynosiło: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100);

- dzierżawa na okres 5 lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w miejscowości Węgierce, gm. Pakość, dz. nr 20 o powierzchni 0,2260 ha, KW nr BY1I/00075261/7, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVa i IVb (grunty orne klasy IVa i IVb). Cena wywoławcza rocznego czynszu stanowiła kwotę brutto: 150,40 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 40/100). Wadium na przetarg wynosiło: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

II. Do udziału w części jawnej przetargu na najem lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 47,19 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości, na okres 10 lat, na działce geodezyjnie znaczonej nr 3/188 o powierzchni 0,1038 ha, uprawniony był podmiot, który uprzednio złożył pisemną ofertę i wpłacił wadium w ustalonej wysokości: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).
Dokonano wpłaty 1 wadium, zatem:
 • liczba podmiotów dopuszczonych do uczestniczenia w części jawnej przetargu – 1
 • liczba podmiotów niedopuszczonych do uczestniczenia w części jawnej przetargu – 0
III. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najemcą lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 47,19 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości, na działce geodezyjnie znaczonej nr 3/188 o powierzchni 0,1038 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW BY1I/00057468/6 na okres 10 lat, została Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która zaoferowała cenę miesięcznego czynszu w wysokości: 880,66 zł brutto (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych 66/100).

IV. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie dz. nr 20, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.

Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 6 marca 2019 r. na okres 7 dni.
Pakość, 23 stycznia 2019 r.
KIO.6845.1.1.2019.M.M.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 23 stycznia 2019 r.
I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na:

- najem lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 47,19 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości na okres 10 lat
, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 3/188 o powierzchni 0,3561 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW BY1I/00057468/6.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi: 870,66 zł brutto (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych 66/100).
Wadium na przetarg wynosi: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego, stanowiącego przedmiot przetargu najemca zobowiązany jest do uiszczania:
 1. comiesięcznej opłaty za centralne ogrzewanie, w wysokości określonej na podstawie: rozliczeń Zarządcy nieruchomości, położonej przy ul. Inowrocławskiej 12d, corocznych rozliczeń Przedsiębiorstwa dokonującego obliczeń kosztów zużycia ciepła na omawianym obiekcie oraz w oparciu o uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w zakresie obowiązującej stawki za centralne ogrzewanie;
 2. opłaty z tytułu: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych w wysokościach określonych przez dostawcę tych mediów, na podstawie odrębnie zawartej przez najemcę umowy z dostawcami mediów;
 3. opłaty z tytułu ubezpieczenia lokalu;
 4. podatku od nieruchomości.
- dzierżawę, na okres 5 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 20, o pow. ca 0,2260 ha, KW nr BY1I/00075261/7, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, RIVa i IVb (grunty orne klasy IVa i IVb), z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi: 3,20 q żyta co daje równowartość: 150,40 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 40/100) rocznie.
Wadium na przetarg wynosi: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

I. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone, ani nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania.
Przedmiotowe tereny nie są objęte ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość”, przyjętym uchwałą nr XVI/188/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r.:
- dz. nr 3/188 znajduje się w jednostce miejskiej 1.5 jednostka o funkcjach gospodarczych, kierunek zagospodarowania przestrzennego: P-tereny zabudowy o funkcjach gospodarczych.
W lokalu użytkowym, stanowiącym przedmiot przetargu może być prowadzona działalność niekolidująca z funkcją mieszkaniową.
- dz. nr 20 znajduje się na obszarze wiejskim, jednostka 4 – grunty rolne chronione (klas I-III) oraz tereny realizacji zagospodarowania o funkcjach gospodarczych.

III. Termin zagospodarowania nieruchomości: brak

IV. Wysokość stawek procentowych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Sposób ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak.

V. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert. Wysokość, formy, termin i miejsce wniesienia wadium, termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. złożenie pisemnej oferty, w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. do godz. 14:00, w zamkniętej kopercie ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat (parter) w godzinach pracy Urzędu. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, na wewnętrznej kopercie napis „oferta na przetarg” oraz wskazać, której nieruchomości dotyczy. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu do urzędu.
 2. wpłacenie wadium - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, najpóźniej w terminie składania ofert tj. do 22 lutego 2019 r., do godz. 13:00, w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu, w razie nie złożenia oferty lub wygrania przetargu przez inną osobę. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
VI. Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. – w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17, od godz. 10.00 (lokal użytkowy nr 3, położony przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości – 10:00, dz. nr 20 – 10:30)

VII. Informacje dodatkowe:
 1. Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu najmu/dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia przeprowadzenia przetargu.
 2. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu/dzierżawy.
 3. Burmistrzowi Pakości przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
VIII. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:
 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88, w godzinach pracy Urzędu.
 2. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, a także opublikowane na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl oraz www.pakosc.pl w zakładce: sprzedaż nieruchomości.
REGULAMIN I WARUNKI
publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego
na najem lokalu użytkowego nr 3, stanowiącego własność Gminy Pakość,
położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości
oraz dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość

1. Podstawą przeprowadzenia przetargu jest art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

2. Przetarg przeprowadza się zgodnie z zarządzeniem Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości; rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz niniejszym regulaminem i warunkami przetargu.

3. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Burmistrz Pakości, który powołuje Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej.

4. Przedmiotem I przetargu pisemnego nieograniczonego jest:

- najem lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 47,19 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Inowrocławskiej 12 d w Pakości na okres 10 lat, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 3/188 o powierzchni 0,3561 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW BY1I/00057468/6.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi: 870,66 zł brutto (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych 66/100).
Wadium na przetarg wynosi: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego, stanowiącego przedmiot przetargu najemca zobowiązany jest do uiszczania:
 1. comiesięcznej opłaty za centralne ogrzewanie, w wysokości określonej na podstawie: rozliczeń Zarządcy nieruchomości, położonej przy ul. Inowrocławskiej 12d, corocznych rozliczeń Przedsiębiorstwa dokonującego obliczeń kosztów zużycia ciepła na omawianym obiekcie oraz w oparciu o uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w zakresie obowiązującej stawki za centralne ogrzewanie;
 2. opłaty z tytułu: dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych w wysokościach określonych przez dostawcę tych mediów, na podstawie odrębnie zawartej przez najemcę umowy z dostawcami mediów;
 3. opłaty z tytułu ubezpieczenia lokalu;
 4. podatku od nieruchomości.
- dzierżawa, na okres 5 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 20, o pow. ca 0,2260 ha, KW nr BY1I/00075261/7, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, RIVa i IVb (grunty orne klasy IVa i IVb), z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi: 3,20 q żyta co daje równowartość: 150,40 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 40/100) rocznie.
Wadium na przetarg wynosi: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

Przedmiotowe tereny nie są objęte ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość”, przyjętym uchwałą nr XVI/188/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016 r.:
- dz. nr 3/188 znajduje się w jednostce miejskiej 1.5 jednostka o funkcjach gospodarczych, kierunek zagospodarowania przestrzennego: P-tereny zabudowy o funkcjach gospodarczych. W lokalu użytkowym, stanowiącym przedmiot przetargu może być prowadzona działalność niekolidująca z funkcją mieszkaniową.
- dz. nr 20 znajduje się na obszarze wiejskim, jednostka 4 – grunty rolne chronione (klas I-III) oraz tereny realizacji zagospodarowania o funkcjach gospodarczych.

5.1. Oferta przetargowa powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
 3. umowę spółki cywilnej, o ile oferta składana jest przez spółkę/wspólników spółki cywilnej,
 4. podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 7. oświadczenie, że oferentowi znane jest przeznaczenie nieruchomości oraz jej stan prawny i faktyczny,
 8. oferowaną cenę czynszu (postąpienie minimalne, które nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) i sposób jej zapłaty,
 9. podpis oferenta,
 10. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
5.2. Pisemną ofertę należy złożyć, w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu w zamkniętej kopercie ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat (parter) w godzinach pracy Urzędu. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, na wewnętrznej kopercie napis „oferta na przetarg” oraz wskazać, której nieruchomości dotyczy.
O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu do urzędu.

6. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
W części jawnej przetargu Komisja Przetargowa:
 1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium lub zwolnienia od tego obowiązku,
 2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,
 3. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
 5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
 6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
Na przetarg mają wstęp tylko osoby, które wpłaciły wadium.

7. Każdy z uczestników przetargu, bądź ich reprezentant, zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z urzędowym lub notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu oraz wyciąg z KRS potwierdzający kompetencje osób udzielających pełnomocnictwa( dotyczy osób prawnych).

8. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania do części niejawnej przetargu oferty, które:
 1. zostały zgłoszone po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie,
 2. zostały złożone przez oferentów, którzy nie wpłacili wadium, lub wpłacili wadium po wyznaczonym terminie,
 3. nie zawierają danych określonych w pkt 5.1. niniejszego regulaminu,
 4. nie zawierają daty sporządzenia oferty,
 5. nie zawierają wyrażonej kwotowo, oferowanej ceny miesięcznego czynszu i sposobu jej zapłaty,
 6. są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia,
 7. są ofertami warunkowymi.
9. Komisja Przetargowa w części niejawnej:
 1. dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,
 2. sporządza protokół z przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem,
 3. występuje z wnioskiem do Burmistrza Pakości o zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu.
10. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się wysokością oferowanej ceny.

11. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Wówczas Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

12. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

13. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Informacja o wyniku przetargu zostanie wywieszona do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, na okres 7 dni.

14. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

15. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu najmu/dzierżawy. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu/dzierżawy.

16. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Urząd Miejski w Pakości. Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy najmu/dzierżawy. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy najmu/dzierżawy nieruchomości i skutkować będzie przejściem wadium na rzecz Gminy Pakość.

17. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na przetarg nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także, gdy komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

18. Burmistrz Pakości zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Uczestnikowi przetargu nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej.

19. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Pakości. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o wyniku przetargu pisemnego.

20. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Pakości, wstrzymuje czynności związane z najmem/dzierżawą nieruchomości.

21. Burmistrz Pakości może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń


Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 23 stycznia 2019 r.
Zdjęto w dniu...........................

{najem_druk_oferty} (60kB) pdf {dzierzawa_druk_oferty} (59kB) pdf
metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (23 stycznia 2019, 11:18:30)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (6 marca 2019, 13:36:59)
Zmieniono: informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 539