zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 28/3

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II rokowania na sprzedaż
nr sprawy: KIO.6840.6.6.2016.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 11 lipca 2016  15:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 o pow. 36,39 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, zakończyły się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do rokowań, nie wpłacając uprzednio zaliczki oraz nie składając w wyznaczonym terminie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach. 

Pakość, 25 lipiec 2016 r.
KIO.6840.6.7.2016.MM

INFORMACJA

z przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2016 r. II rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej
nr 9 położonej w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość.

I Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014r, poz. 1490), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 15 lipca 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbyła się część jawna rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 o pow. 36,39 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 28/3 o powierzchni 0,4167 ha, KW nr BY1I/00040804/2. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu stanowiła kwotę: 39 440,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).
 
II. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach było:
- złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 11 lipca 2016r. do godz. 15:00 (włącznie) w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w sekretariacie – pokój nr 5,
- wpłacenie zaliczki na poczet nabycia przedmiotowej nieruchomości, najpóźniej do dnia 11 lipca 2016r. do godz. 1400  - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data dokonania przelewu) na wyznaczone konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości w wysokości: 1 972,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100).
 
III.  Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 o pow. 36,39 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, zakończyły się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do rokowań, nie wpłacając uprzednio zaliczki oraz nie składając w wyznaczonym terminie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach.


Burmistrz Pakości

Wiesław KończalInformacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia rokowań, w dniu 25 lipca 2016 r. - na okres 7 dni.

Pakość, 14 czerwiec 2016r.
KIO.6840.6.6.2016.MM

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) oraz uchwały Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość


Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 14 czerwca 2016r.

 

II rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość.


I. Opis nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa nr 9 o powierzchni 36,39 m2, położona jest w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 28/3 o powierzchni 0,4167 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00040804/2. Nieruchomość lokalowa nr 9, położona jest na parterze. Składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, przedpokoju, łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 36,39 m2. Do lokalu przynależy skrytka lokatorska o powierzchni 2,56 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 3895/63790 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 28/3 w takiej samej wysokości.


II. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca przedmiot rokowań nie jest obciążona.


III. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca przedmiot rokowań nie stanowi przedmiotu zobowiązań.


IV. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość lokalowa, stanowiąca przedmiot niniejszych rokowań, nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość" podjętym uchwałą Nr XII/83/99 z dnia 29 grudnia 1999r. Rady Miejskiej w Pakości ww. nieruchomość mieści się w strefie II "wiejskiej" – Obszar 2.R-0 rolniczo-osadniczy "wschodni".


V. Forma zbycia:

Przeniesienie własności (zbycie).


VI. Terminy odbytych przetargów i rokowań:

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 29 września 2015r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 30 grudnia 2015r. i zakończył się wynikiem negatywnym.Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 11 kwietnia 2016r. - sprzedaż lokalu nr 9 zakończyła się wynikiem negatywnym.


VII. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu wynosi: 39 440,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100) .Minimalne postąpienie ceny wynosi 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).


VIII. Wysokość stawek procentowych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:

Stawka procentowa opłaty rocznej za współużytkowanie wieczyste działki nr 28/3, położonej w m. Wielowieś 1, gm. Pakość wynosi 1 %. Opłata podlega zwiększeniu o obowiązującą stawkę podatku VAT.I opłata za współużytkowanie wieczyste działki nr 28/3, położonej w m. Wielowieś 1, gm. Pakość stanowi 25% wartości gruntu i podlega zwiększeniu o obowiązującą stawkę podatku VAT

IX. Wysokość zaliczki:
lokal mieszkalny nr 9 - zaliczka w wysokości: 1 972,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100).


X. Termin przeprowadzenia rokowań:

Otwarcie części jawnej rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, I piętro, sala nr 17, w dniu 15 lipca .2016r. o godz. 12:00. Po części jawnej rokowań następuje ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.


XI. Warunki przystąpienia do rokowań

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem“II Rokowania – lokal mieszkalny nr 9, położony w miejscowości Wielowieś 1”
najpóźniej do dnia 11 lipca 2016r. do godz. 15:00 (włącznie) w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w sekretariacie – pokój nr 5.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę oraz sposób jej zapłaty;
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań;
- podpis zgłaszającego,
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty zaliczki – dotyczy osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki na poczet nabycia przedmiotowej nieruchomości, najpóźniej do dnia 11 lipca 2016r. do godz. 14:00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data dokonania przelewu) na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 020720000070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu.
W przypadku wpłaty zaliczki gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot zaliczki na koszt uczestnika przetargu, w razie nie złożenia zgłoszenia lub wygrania rokowań przez inna osobę. W przypadku wpłacenia zaliczki w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, zaliczka znajdowała się na rachunku organizatora rokowań. W tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz oznaczenie (nr) nieruchomości lokalowej, której wpłata dotyczy.

3. Uczestnicy rokowań zobowiązani są do okazania komisji prowadzącej rokowania:
w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP w formie wydruku ze strony internetowej CEiDG,w przypadku spółki lub wspólnika spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej,podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis z KRS.

4. Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.


XII. Informacje dodatkowe:
Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.Ostateczna cena nieruchomości lokalowej, stanowiącej przedmiot rokowań zostanie ustalona w wyniku rokowań.Zaliczka wpłacona w gotówce przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony nabywcą, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostała część ceny ustalonej w rokowaniach winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.Jeżeli osoba ustalona w rokowaniach jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka tytułem zabezpieczenia kosztów nie podlega zwrotowi.Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego.Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2014r., poz. 1380 z późn. zm.), w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.Zastrzega się, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


XIII. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań:

Szczegółowe informacje o przedmiocie, regulaminie i warunkach rokowań osoby zainteresowane mogą uzyskać przed terminem zgłoszenia udziału w rokowaniach w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 16) lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 88, w godzinach pracy Urzędu.Pełna treść ogłoszenia o rokowaniach podana została do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, a także opublikowanie na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl oraz www.pakosc.pl w zakładce – sprzedaż nieruchomości.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal
Ogłoszenie wraz z regulaminem zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 14 czerwca 2016 r.REGULAMIN I WARUNKI


II Rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość.


1. Podstawą przeprowadzenia rokowań jest:
uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Wielowieś 1, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość,art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm),Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), niniejszy regulamin i warunki rokowań.

2. Rokowania ogłasza, organizuje i przeprowadza Burmistrz Pakości, który powołuje Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej.


3. Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, powołana została Zarządzeniem Nr 99/2015 Burmistrza Pakości z dnia 15 grudnia 2015r.


4. W rokowaniach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przeprowadzającej rokowania oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnienie wątpliwości co do bezstronności komisji.


5. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach z dopiskiem “II Rokowania – lokal mieszkalny nr 9, położony w miejscowości Wielowieś 1”
najpóźniej do dnia 11 lipca 2016r. do godz. 15:00 (włącznie) w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w sekretariacie – pokój nr 5.


Zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
b) datę sporządzenia zgłoszenia;
c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) proponowaną cenę oraz sposób jej zapłaty;
e) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań;
f) podpis zgłaszającego,
g) kopię dowodu wpłaty zaliczki;
h) dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty zaliczki – dotyczy osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.

Uczestnicy rokowań zobowiązani są do okazania komisji prowadzącej rokowania:
w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP w formie wydruku ze strony internetowej CEiDG,w przypadku spółki lub wspólnika spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej,podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis z KRS.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

6. Warunkiem dopuszczenia do udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki na poczet nabycia przedmiotowej nieruchomości, najpóźniej do dnia 11 lipca 2016r. do godz. 14:00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data dokonania przelewu) na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 020720000070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości w wysokości:1 972,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100).
W tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz oznaczenie (nr) nieruchomości lokalowej, której wpłata dotyczy.
W przypadku wpłacenia zaliczki w formie przelewu bankowego wplata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, zaliczka znajdowała się na rachunku organizatora rokowań.

7. Zakres działania Komisji:
a) Otwarcie części jawnej rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy
ul. Rynek 4, I piętro, sala nr 17, w dniu 15 lipca 2016r. od godz. 12:00
b) Przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom informacje o przedmiocie rokowań, o cenie wywoławczej, ewentualnych obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest zbywana nieruchomość, terminach przeprowadzonych przetargów i rokowań, sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz o zastrzeżeniu, iż sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


c) Przy przeprowadzaniu rokowań komisja, w obecności uczestników:
- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza złożone przez uczestników oświadczenia,
- otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dowody w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,
- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,
- ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
d) Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia: nie odpowiadają warunkom rokowań, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych zawartych w ogłoszeniu, lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodów zawartych w ogłoszeniu o rokowaniach, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
e) Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
f) Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań
nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
g) Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.
h) W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
i) Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół. Protokół z rokowań stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
j) Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
k) Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

8. Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Pakości. Burmistrz Pakości może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie rokowań lub unieważnić rokowania albo uznać skargę za niezasadną. Po rozpatrzeniu skargi Burmistrz zawiadamia skarżącego, a informację o sposobie rozstrzygnięcia wywiesza na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań albo w razie uznania skargi za niezasadną, Burmistrz podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości informację o wyniku rokowań.


9. Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.


10. Ostateczna cena nieruchomości lokalowej, stanowiącej przedmiot rokowań zostanie ustalona w wyniku rokowań.


11. Zaliczka wpłacona w gotówce przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony nabywcą, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostała część ceny ustalonej w rokowaniach winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.


12. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.


13. Jeżeli osoba ustalona w rokowaniach jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona
zaliczka tytułem zabezpieczenia kosztów nie podlega zwrotowi.


14. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego.


15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


16. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2014r., poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.


17. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.


18. Zastrzega się, że sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal
Ogłoszenie wraz z regulaminem zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 14 czerwca 2016 r.

{Formularz_zgłoszenia} (19kB) plik

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (14 czerwca 2016, 13:50:06)

Ostatnia zmiana: Adrianna Nowicka (25 lipca 2016, 13:09:03)
Zmieniono: Informacja o wyniku rokowań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 298