zamówienie na:

sprzedaż lokalu użytkowego nr I o pow. 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2; sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Topolowej w Pakości, oznaczonych jako dz. nr 2/32, 2/33, 2/34 oraz dzierżawa części nieruchomości gruntowej, oznaczoną jako działka nr 159/2, położonej przy ul. Rynek w Pakości, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg pisemny nieograniczony, II publiczny przetarg pisemny nieograniczony i I publiczny przetarg pisemny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.10.1.2016.NF
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 8 kwietnia 2016  14:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dzierżawcę nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 159/2, w części o pow. 0,0075 ha (pow. ca 0,0730 ha), położonej przy ul. Rynek w Pakości. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr I, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości oraz na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Topolowej w Pakości – dz. nr 2/32, 2/33, 2/34, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  
Pakość, 20 kwietnia 2016 r.
KIO.6840.10.2.2016.NF

INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 12 kwietnia 2016 r. I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr I położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Topolowej w Pakości oraz I publicznego przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Rynek w Pakości.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 12 kwietnia 2016 r. od godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się:
 
I publiczny przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem była:

sprzedaż lokalu użytkowego nr I o powierzchni 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 o powierzchni 0,3561 ha, KW nr BY1I/00067899/9. Cena wywoławcza lokalu użytkowego nr I wraz z udziałem w gruncie wynosiła: 23.700,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosiło: 1.185,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).

II publiczny przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem była:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej:
 1. dz. nr 2/32 o pow. 1,0215 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 215.000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosiło: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).
 2. dz. nr 2/33 o pow. 0,8903 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 187.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).Wadium na przetarg wynosiło: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
 3. dz. nr 2/34 o pow. 0,8734 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 183.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosiło: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
I publiczny przetarg pisemny ograniczony, którego przedmiotem była:

dzierżawa, na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 159/2 o pow. ca 0,0730 ha, KW nr BY1I/00023070/2, położonej przy ul. Rynek w Pakości, RV (grunty orne klasy V), z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w częściach:
- o pow. 0,0025 ha, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) rocznie. Wadium na przetarg wynosiło: 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100),
- o pow. 0,0050 ha, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) rocznie. Wadium na przetarg wynosiło: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).
Z uwagi na fakt, iż ww. nieruchomość gruntowa nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli i głównych najemców nieruchomości lokalowych położonych przy Rynek 8 w Pakości (dz. nr 159/1) oraz do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości: dz. nr 160/1; 160/2 oraz 160/3.

III. Do udziału w części jawnej przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 159/2 o pow. ca 0,0730 ha, położonej przy ul. Rynek w Pakości, uprawnione były osoby, które uprzednio złożyły pisemną ofertę i wpłaciły wadium w ustalonej wysokości odpowiednio: 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) i 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 3 wadium, z czego:
 • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w części jawnej przetargu – 2
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w części jawnej przetargu – 0
IV. W wyniku oceny złożonych ofert komisja przetargowa ustaliła, że dzierżawcą nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 159/2, w części o pow. 0,0075 ha (pow. ca 0,0730 ha), KW nr BY1I/00023070/2, położonej przy ul. Rynek w Pakości, została Pani Monika Mrówczyńska z Pakości, która zaoferowała kwotę rocznego czynszu dzierżawnego 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).

V. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr I, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości oraz na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Topolowej w Pakości – dz. nr 2/32, 2/33, 2/34, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie złożył pisemnej oferty, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 20 kwietnia 2016 r. na okres 7 dni.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.); uchwały nr XXIV/225/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr I, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość; uchwały Nr XXIV/228/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 2/32, 2/33 oraz 2/34, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz uchwały Nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679),

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 10 marca 2016 r.

I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na:

sprzedaż lokalu użytkowego nr I o powierzchni 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 o powierzchni 0,3561 ha, KW nr BY1I/00067899/9. W skład nabywanego lokalu wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 1756/132507 oraz udział we współwłasności w działce nr 243/2 w takiej samej wysokości.
 
Cena wywoławcza lokalu użytkowego nr I wraz z udziałem w gruncie wynosi: 23.700,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 1.185,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)

II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość
do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej:
 1. dz. nr 2/32 o pow. 1,0215 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 215.000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).
 2. dz. nr 2/33 o pow. 0,8903 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 187.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
 3. dz. nr 2/34 o pow. 0,8734 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 183.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
I publiczny przetarg pisemny ograniczony na:

dzierżawę, na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 159/2 o pow. ca 0,0730 ha, KW nr BY1I/00023070/2, położonej przy ul. Rynek w Pakości, RV (grunty orne klasy V), z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w częściach:
- o pow. 0,0025 ha, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) rocznie. Wadium na przetarg wynosi: 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100),
- o pow. 0,0050 ha, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) rocznie. Wadium na przetarg wynosi: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

Z uwagi na fakt, iż ww. nieruchomość gruntowa nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli i głównych najemców nieruchomości lokalowych położonych przy Rynek 8 w Pakości (dz. nr 159/1) oraz do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości: dz. nr 160/1; 160/2 oraz 160/3.

I. Obciążenia nieruchomości:
nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone.

II. Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości:
nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:
przedmiotowe tereny nie są objęte ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość” podjętym uchwałą Nr XII/83/99 z dnia 29 grudnia 1999r. Rady Miejskiej w Pakości:
- lokal użytkowy położony przy ul. Św. Jana 3 i 5, znajduje się w strefie miejskiej obszar funkcjonalny A śródmiejski „stare miasto” zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
- dz. nr 2/32; 2/33 oraz 2/34 znajdują się w strefie miejskiej, obszar funkcjonalny E przemysłowo-składowy;
- dz. nr 159/2 znajduje się w strefie miejskiej, obszar funkcjonalny A mieszkalnictwo z usługami podstawowymi;

Określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
 
IV. Termin zagospodarowania nieruchomości:
nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 
V. Wysokość stawek procentowych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Sposób ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% – dot. dz. nr 2/32, 2/33 oraz 2/34.

VI. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert. Wysokość, formy, termin
i miejsce wniesienia wadium
:

 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. złożenie pisemnej oferty, w terminie do dnia 8 kwietnia 2016 r. do godz. 14:00, w zamkniętej kopercie ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat (parter) w godzinach pracy Urzędu. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, na wewnętrznej kopercie napis „oferta na przetarg” oraz wskazać, której nieruchomości dotyczy. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu do urzędu.
 2. wpłacenie wadium - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, najpóźniej w terminie składania ofert tj. do 8 kwietnia 2016 r., do godz. 13:00, w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, odrębnie dla każdej działki. W przypadku wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu, w razie nie złożenia oferty lub wygrania przetargu przez inną osobę. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
VII. Termin i miejsce części jawnej przetargu:
część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 r. – w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17, w godzinach: od 10:00 (lokal użytkowy nr I, położony przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości – 10:00, dz. nr 2/32, 2/33, 2/34 – 10:15, dz. nr 159/2 w częściach – 10:30)

VIII. Informacje dodatkowe:
 1. Cena za poszczególną nieruchomość uzyskana w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 2. Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu/czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.
 3. Burmistrzowi Pakości przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
IX. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 ) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88, w godzinach pracy Urzędu.
 2. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości a także opublikowane na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl oraz www.pakosc.pl w zakładce: sprzedaż nieruchomości.
REGULAMIN I WARUNKI
I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Pakość;
II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość
do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych;
I publicznego przetargu pisemnego ograniczonego
na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość

1. Podstawą przeprowadzania przetargów są: uchwała nr XXIV/225/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr I, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość; uchwała Nr XXIV/228/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 2/32, 2/33 oraz 2/34, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz uchwała Nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679).
2. Przetarg przeprowadza się zgodnie z:
 • art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.);
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490);
 • niniejszym regulaminem i warunkami przetargu.
3. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Burmistrz Pakości, który powołuje Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej.

4. Przedmiotem I przetargu pisemnego nieograniczonego jest:
sprzedaż lokalu użytkowego nr I o powierzchni 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 o powierzchni 0,3561 ha, KW nr BY1I/00067899/9. W skład nabywanego lokalu wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 1756/132507 oraz udział we współwłasności w działce nr 243/2 w takiej samej wysokości.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego nr I wraz z udziałem w gruncie wynosi: 23.700,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi:      1 185,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)

5. Przedmiotem II przetargu pisemnego nieograniczonego jest:
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Topolowej:
 1. dz. nr 2/32 o pow. 1,0215 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 215.000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).
 2. dz. nr 2/33 o pow. 0,8903 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 187.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 3. dz. nr 2/34 o pow. 0,8734 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 183.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Wadium na przetarg wynosi: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
6. Przedmiotem I publicznego przetargu pisemnego ograniczonego jest:
dzierżawa, na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej ewidencyjnie nr 159/2 o pow. ca 0,0730 ha, KW nr BY1I/00023070/2, położonej przy ul. Rynek w Pakości, RV (grunty orne klasy V), z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w częściach:
- o pow. 0,0025 ha, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) rocznie. Wadium na przetarg wynosi: 5,00 zł (słownie: dwa złote 00/100), - o pow. 0,0050 ha, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) rocznie. Wadium na przetarg wynosi: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

Z uwagi na fakt, iż ww. nieruchomość gruntowa nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli i głównych najemców nieruchomości lokalowych położonych przy Rynek 8 w Pakości (dz. nr 159/1) oraz do właściciela działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowej nieruchomości: dz. nr 160/1; 160/2 oraz 160/3.
 
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu pisemnego nieograniczonego nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań. Przedmiotowe tereny nie są objęte ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość” podjętym uchwałą Nr XII/83/99 z dnia 29 grudnia 1999r. Rady Miejskiej w Pakości:
- lokal użytkowy położony przy ul. Św. Jana 3 i 5, znajduje się w strefie miejskiej obszar funkcjonalny A śródmiejski „stare miasto” zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
- dz. nr 2/32; 2/33 oraz 2/34 znajdują się w strefie miejskiej, obszar funkcjonalny E przemysłowo-składowy;
- dz. nr 159/2 znajduje się w strefie miejskiej, obszar funkcjonalny A mieszkalnictwo z usługami podstawowymi;
Określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

7.1. Oferta przetargowa powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
 3. umowę spółki cywilnej, o ile oferta składana jest przez spółkę/wspólników spółki cywilnej,
 4. podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 7. oświadczenie, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości oraz jej stan prawny i faktyczny,
 8. oferowaną cenę nieruchomości (postąpienie minimalne nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości ceny wywoławczej/czynszu dzierżawnego) i sposób jej zapłaty,
 9. podpis oferenta,
 10. kopię dowodu wniesienia wadium,
 11. pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę zaoferowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu – w przypadku , gdy do przetargu przystępują osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej),
 12. kopię dowodów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z ograniczeń (dot. dz. nr 159/2 – przeznaczonej w częściach do wydzierżawienia) tj.:
- akt własności do lokalu mieszkalnego (lub wypisu z rejestru gruntów, lub odpisu z właściwej księgi wieczystej), umowa najmu lokalu mieszkalnego, położonych przy ul. Rynek 8 w Pakości (dz. nr 159/1 – działka bezpośrednio przyległa)
- akt własności do działki bezpośrednio przyległej, lub wypisu z rejestru gruntów, lub odpisu z właściwej księgi wieczystej.
7.2. Pisemną ofertę należy złożyć, w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, w zamkniętej kopercie ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat (parter) w godzinach pracy Urzędu. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, na wewnętrznej kopercie napis „oferta na przetarg” oraz wskazać, której nieruchomości dotyczy. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu.

7.3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w części jawnej I przetargu pisemnego ograniczonego, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 11 kwietnia 2016 r.

8. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
W części jawnej przetargu Komisja Przetargowa:
 1. stwierdza liczbę otrzymanych ofert oraz dowodów wniesienia wadium,
 2. otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść,
 3. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
 5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu odbywania się części niejawnej przetargu,
Na przetarg mają wstęp tylko osoby, które wpłaciły wadium.

9. Każdy z uczestników przetargu, bądź ich reprezentant, zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami oraz wyciąg z KRS potwierdzający kompetencje osób udzielających pełnomocnictwa.

10. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania do części niejawnej przetargu oferty, które: 
 1. zostały zgłoszone po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie,
 2. zostały złożone przez oferentów, którzy nie wpłacili wadium, lub wpłacili wadium po wyznaczonym terminie,
 3. nie zawierają danych określonych w pkt. 5.1. niniejszego regulaminu,
 4. nie zawierają daty sporządzenia oferty,
 5. nie zawierają wyrażonej kwotowo, oferowanej ceny zakupu nieruchomości,
 6. są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia,
 7. są ofertami warunkowymi.
11. Komisja Przetargowa w części niejawnej:
dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,sporządza protokół z przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem,występuje z wnioskiem do Burmistrza Pakości o zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu.

12. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się wysokością oferowanej ceny/stawki czynszu dzierżawnego.

13. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Wówczas Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

14. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

15. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

16. O wyniku przetargu komisja przetargowa powiadomi wszystkich oferentów na piśmie bądź telefonicznie. Informacja o wyniku przetargu zostanie wywieszona do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, na okres 7 dni.

17. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

18. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu/czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

19. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Urząd Miejski w Pakości. Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości/odmową zawarcia umowy dzierżawy i skutkować będzie przepadkiem wadium.

20. Zapłata, oferowanej na przetargu, ceny za nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy notarialnej.

21. Wszystkie koszty aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi kupujący.

22. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na przetarg nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także, gdy komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

23. Burmistrz Pakości zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Uczestnikowi przetargu nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej.

24. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Pakości. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.
 
25. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Pakości, wstrzymuje dalsze czynności związane z przetargiem do czasu jej rozpatrzenia i podania do publicznej wiadomości.

26. Burmistrz Pakości może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

Burmistrz Pakości

Wiesław KończalOgłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 10 marca 2016 r.

Zdjęto w dniu...........................

druk_oferty (46kB) pdf

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (10 marca 2016, 12:37:17)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik (20 kwietnia 2016, 12:53:30)
Zmieniono: informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 594