zamówienie na:

dzierżawę, na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 27/3 o pow. ca 25,6800 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; RIVa, IVb, V (grunty orne klasy IVa, IVb, V), z przeznaczeniem na cele rolnicze

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.10.2014
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 23 maja 2014  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dzierżawcę nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 27/3 o pow. ca 25,6800 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość 
Pakość, 02 czerwca 2014 r.
 KIO.6845.6.11.2014 
 INFORMACJA 

 z przeprowadzonego w dniu 23 maja 2014 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 27/3 o pow. ca 25,6800 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; RIVa, IVb, V (grunty orne klasy IVa, IVb, V), stanowiącej własność Gminy Pakość, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 I. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym
i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była dzierżawa, na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 27/3 o pow. ca 25,6800 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, minimalna wysokość czynszu dzierżawnego: 101,68 q żyta co daje równowartość: 4.423,08 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 08/100) rocznie. 

II. Do udziału w przetargu na dzierżawę ww. nieruchomości uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium, w ustalonej wysokości: 450,00 zł
Dokonano 12 wpłat wadiów, z czego:
  • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 12 
  • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

III. W wyniku przeprowadzonego przetargu, dzierżawcą nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 27/3 o pow. 25,6800 ha, KW nr BY1I/00037680/2, RIVa, IVb, V (grunty orne klasy IVa, IVb, V), położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość, został Pan Maciej Permoda z Bydgoszczy (reprezentowany przez pełnomocnika w osobie Pana Piotra Luber z Wybranowa), oferując kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości brutto: 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), co daje równowartość 1655,17 q żyta rocznie. 

Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 02 czerwca 2014 r. na okres 7 dni. OGŁOSZENIE 
 
    Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679),
 
Burmistrz Pakości 
ogłasza w dniu 22 kwietnia 2014 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na: 
 
dzierżawę, na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 27/3 o pow. ca 25,6800 ha, KW nr BY1I/00037680/2, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość; RIVa, IVb, V (grunty orne klasy IVa, IVb, V), z przeznaczeniem na cele rolnicze,
 
minimalna wysokość czynszu dzierżawnego: 101,68 q żyta co daje równowartość:                     4.423,08 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 08/100) rocznie.
 
1. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest obciążona, ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 17.
3. Ostateczna wysokość czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w przetargu.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) do dnia 20 maja 2014 r. do godz. 14.00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.
W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu, w przypadku nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.
5. Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.
6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Wydzierżawiającego.
8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.
9.  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.
10.  Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.
                                                          
 
 
                                                                                                   Burmistrz Pakości

                                                                                                    Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (22 kwietnia 2014, 12:08:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (2 czerwca 2014, 13:56:38)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1495