zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonych ewidencyjnie: – dz. nr 264/3 o pow. 0,0361 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V). – dz. nr 264/4 o pow. 0,0336 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V).

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO. 6840.13.1.2014
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę działki nr 264/3 o pow. 0,0361 ha, KW nr T.IX.K.252, RV. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 264/4 o pow. ca 0,0336 ha, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.  

Pakość, 09 maja 2014 r.
KIO.6840.13.10.2014
INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 29 kwietnia 2014 r. I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonych ewidencyjnie dz. nr 264/3 o pow. ca 0,0361 ha oraz dz. nr 264/4 o pow. ca 0,0336 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V).

I. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz. 10 00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I publiczny przetarg ustny ograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonych ewidencyjnie:

– dz. nr 264/3 o pow. ca 0,0361 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 14.900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100), wadium: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
– dz. nr 264/4 o pow. ca 0,0336 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoławcza stanowiła kwotę brutto: 12.600,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100), wadium: 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100),

II. 1. Zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), w dniu 28 kwietnia 2014 r. Burmistrz Pakości podał do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do udziału w I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, zawierającą: Panią Grażynę Lizik z Pakości.

2. Osoba zakwalifikowana, o której mowa w ust. 1 wpłaciła w wyznaczonym terminie wadium  w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) i była uprawniona do udziału w przetargu.

3.    W dniu i miejscu wskazanym w ogłoszeniu na przetarg stawiła się Pani Grażyna Lizik z Pakości, która zaoferowała kwotę nabycia w wysokości 15.050,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100).

III. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 264/3 o pow. ca 0,0361 ha, została Pani Grażyna Lizik z Pakości.

IV. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie dz. nr 264/4 o pow. ca 0,0336 ha, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości.


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 09 maja 2014 r. na okres  7 dni.

 

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm),  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały nr XXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 264/2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 24 marca 2014r.
I publiczny przetarg ustny ograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Lipowej 5, oznaczonych ewidencyjnie:
– dz. nr 264/3 o pow. 0,0361 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 14.900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
– dz. nr 264/4 o pow. 0,0336 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 12.600,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100).
            Z uwagi na fakt, iż ww. nieruchomości gruntowe nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg ustny został ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do przedmiotowych nieruchomości: dz. nr 265; 264/1, 263 oraz 266.
           
1. Ww. nieruchomości nie są obciążone ani nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
    -  1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) – dot. dz. nr 264/3;
    -  1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100) – dot. dz. nr 264/4;
do dnia 25 kwietnia 2014 r. do godz. 1300 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00, w Urzędzie Miejskim w Pakości, przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sala nr 17 (I piętro).
4. Termin zgłoszenia uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym ustala się na dzień 25 kwietnia 2014r. do godziny 13.00. Pisemne zgłoszenie należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „I przetarg ustny ograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 5”, w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, sekretariat (parter).
Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
· imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
· datę sporządzenia zgłoszenia,
· podpis osoby reprezentującej zgłaszającego.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodów potwierdzających spełnienie warunków             wynikających z ograniczeń tj. akt własności do działki bezpośrednio przyległej, wypisu z rejestru gruntów lub odpisu z właściwej księgi wieczystej.
5. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 28 kwietnia 2014r.
6. Warunkiem uczestnictwa w I publicznym przetargu ustnym ograniczonym jest zakwalifikowanie przez komisję, a w dniu przetargu okazanie komisji:
·  oryginału dowodu wniesienia wadium,
·  dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
·  stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
7. I przetarg ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
8. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.
9. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
10. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.
11. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu przelewem na koszt uczestnika przetargu.
12.  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 i 19) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88 oraz pod nr (52) 566 60 85.
13.  Z ważnych powodów, zgodnie z  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), przetarg może zostać odwołany.
 
Burmistrz Pakości

                                                                                                                             Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (24 marca 2014, 11:59:58)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (9 maja 2014, 11:17:09)
Zmieniono: Zamieszczenie informacji o wyniku przetargu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1654