zamówienie na:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2/28 o pow. 0,1425 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba (tereny przemysłowe), położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony na: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość
nr sprawy: KIO.6840.17.1.2014
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 18 marca 2014  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2/28 o pow. 0,1425 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba (tereny przemysłowe), położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, został Pan Marcin Zalewski z Pakości 

INFORMACJA
z przeprowadzonego w dniu 18 marca 2014 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2/28 o pow. 0,1425 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba (tereny przemysłowe), położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
I. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym
i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 18 marca 2014 r. o godz. 10 00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2/28 o pow. 0,1425 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba (tereny przemysłowe), położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, cena wywoławcza brutto: 34.300,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych 00/100).
 
II. 1. Osobami uprawnionymi do udziału w przetargu, które w wyznaczonym terminie wpłaciły wadium byli:
a) Pan Lubomir Grycza z Poznania;
b) Pan Jakub Szczęsny z Rajec Szlacheckich;
c) Pan Piotr Adam Czopik z Poznania;
d) Pan Marcin Zalewski z Pakości;
e) Pan Krystian Jankowiak z Poznania;
którzy uprzednio wpłacili wadium w wysokości 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
 
2. W przetargu uczestniczyli: Pan Lubomir Grycza, Pan Jakub Szczęsny, Pan Piotr Adam Czopik, Pan Marcin Zalewski oraz Pan Krystian Jankowiak – uprawnieni do udziału.
 
III. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2/28 o pow. 0,1425 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba (tereny przemysłowe), położonej w Pakości przy                  ul. Topolowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, został Pan Marcin Zalewski z Pakości, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).


OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Gminy Pakość,
 
Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 12 lutego 2014 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:
 
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 2/28 o pow. 0,1425 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba (tereny przemysłowe), położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 34.300,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych 00/100).
 
1. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest obciążona, ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 17.
3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 1300 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.
W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.
5. Kupno przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.
6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.
8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.
9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 i 19) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88 oraz pod nr (52) 566 60 85.
10.  Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.
                                                          
 
 
                                                                                                      Burmistrz Pakości
                                                                                                       Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (12 lutego 2014, 11:24:15)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (26 marca 2014, 13:09:51)
Zmieniono: Informacja o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1585