zamówienie na:

Sprzedaż zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej jako działka nr 254/3 o pow. 0,0566 ha, ewidencyjnie oznaczonej jako Bi (inne tereny zabudowane), położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 19, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1I/00043680/7.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.11.1.2014
wartość: ---------------------------------------
termin składania ofert: 2 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania nabywcą nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” Sp.j. Elżbieta i Jacek Gaj, Iwona Kotyńska, January Kaczmarek z Pakości.  
INFORMACJA
z przeprowadzonego w dniu 02 kwietnia 2014r. II publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej jako działka nr 254/3 o pow. 0,0566 ha, ewidencyjnie oznaczonej jako Bi (inne tereny zabudowane), położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 19, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1I/00043680/7.

I. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 02 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się II publiczny przetarg ustny ograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej jako działka nr 254/3 o pow. 0,0566 ha, ewidencyjnie oznaczonej jako Bi (inne tereny zabudowane), położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 19, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1I/00043680/7.
cena wywoławcza stanowiła kwotę: 864.000,00 zł brutto (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100),
wadium: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

II. 1. Zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), w dniu 31 marca 2014r. Burmistrz Pakości podał do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do udziału w  II publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, zawierającą:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” Sp.j. Elżbieta i Jacek Gaj, Iwona Kotyńska, January Kaczmarek z Pakości.

2. Osoby zakwalifikowane, o których mowa w ust. 1 wpłaciły w wyznaczonym terminie wadium i były uprawnione do udziału w przetargu.

3. W dniu i miejscu wskazanym w ogłoszeniu na przetarg stawili się: Pan Jacek Gaj i Pan January Kaczmarek – przedstawiciele NZOZ „MEDICUS”, którzy zaoferowali kwotę nabycia w wysokości 872.640,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100).

III. W wyniku przeprowadzonego postępowania nabywcą nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu został  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” Sp.j. Elżbieta i Jacek Gaj, Iwona Kotyńska, January Kaczmarek z Pakości.Pakość, 28 stycznia 2014r.
KIO. 6840.11.1.2014

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm),  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały nr XXIV/224/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 19, oznaczonej jako działka nr 254/3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
 
Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 28 stycznia 2014r.
II publiczny przetarg ustny ograniczony
 
na sprzedaż zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej jako działka nr 254/3 o pow. 0,0566 ha, ewidencyjnie oznaczonej jako Bi (inne tereny zabudowane), położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 19, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1I/00043680/7.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zabudowana jest budynkiem usługowym, dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem, pełniącym do tej pory funkcję przychodni lekarskiej, o powierzchni zabudowy 233,0 m2.
W części piwnic znajdują się: komunikacja z klatką schodową i korytarzem, pralnia i prasowalnia, pomieszczenie biurowe, magazyny o różnym przeznaczeniu, kuchnia, pomieszczenia socjalne, pielęgniarskie, szatnie, wc, punkt  sterylizacyjny, kotłownia i magazyn opału. Ogólna powierzchnia (użytkowa i przynależna piwnic) wynosi 133,95 m2.
Na parterze mieści się poczekalnia, komunikacja, klatka schodowa, rejestracja, gabinety lekarskie i specjalistyczne, sanitariaty i wc. Ogólna powierzchnia (użytkowa i przynależna) parteru wynosi 147,69 m2.
Na piętrze mieści się: poczekalnia, komunikacja – klatka schodowa, pokój lekarski, gabinet dentystyczny, ambulatorium, kuchnia, łazienka i wc. Po stronie wschodniej znajduje się taras o pow. 10 m2. Ogólna powierzchnia piętra (użytkowa i przynależna) wynosi 165, 69 m2.
Na strychu znajduje się magazyn o powierzchni 12,75 m2. Pozostała część jest nieużytkowa.
Łączna powierzchnia użytkowa i przynależna budynku wynosi 460,08 m2.
 
     Z uwagi na fakt, że nieruchomość jest użytkowana jako zakład podstawowej opieki zdrowotnej otwartej, przetarg ustny został ograniczony do podmiotów wykonujących zawód medyczny, które zobowiążą się do nieprzerwanego prowadzenia na nieruchomości zakładu o działalności diagnostycznej i leczniczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
           
Ww. nieruchomość nie jest obciążona ani nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
 
Cena wywoławcza: 864.000,00 zł brutto (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)
Wadium: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), które należy wnieść w formie pieniężnej.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2014r. o godz. 10.00, w Urzędzie Miejskim w Pakości, przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sala nr 17 (I piętro).
 
I przetarg ustny ograniczony odbył się  w dniu 25 października 2013r.
 
Termin zgłoszenia uczestnictwa w II przetargu ustnym ograniczonym ustala się na dzień 28 marca 2014r. do godziny 14.00. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „II przetarg ustny ograniczony na zbycie zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Św. Jana 19”, w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, sekretariat (parter).
Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia.
3. podpis osoby reprezentującej zgłaszającego.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. oświadczenie, że przez okres 10 lat od dnia nabycia, Nabywca będzie wykorzystywać nieruchomość, stanowiącą przedmiot przetargu na świadczenie podstawowej lub specjalistycznej opieki medycznej pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości  5.000.000,00 zł, w przypadku nie dotrzymania ww. warunku;
2. kopię dowodów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z ograniczeń tj.:
·  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy),
· dokument potwierdzający prowadzenie działalności z zakresu opieki zdrowotnej,
· w przypadku prowadzenia indywidualnej bądź grupowej praktyki lekarskiej wpis do rejestru prowadzonego przez okręgową radę lekarską,
· pisemne zobowiązanie do nieprzerwanego prowadzenia na nieruchomości zakładu
o działalności diagnostycznej i leczniczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.);
3. NIP.

Wypisy z rejestrów o prowadzonej działalności medycznej (wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy) winny być przedłożone w oryginale lub w formie uwierzytelnionej kopii.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 01 kwietnia 2014r.

Warunkiem uczestnictwa w II publicznym przetargu ustnym ograniczonym jest zakwalifikowanie przez komisję, a w dniu przetargu okazanie komisji:
- oryginału dowodu wniesienia wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych ,
- stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

II przetarg ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Wadium w wysokości 45.000,00 zł należy wpłacić do dnia 28 marca 2014r. do godz. 14.00, przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu Miejskiego w Pakości nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070, prowadzone w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.

Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu przelewem na koszt uczestnika przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 85.

Z ważnych powodów, zgodnie z  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), przetarg może zostać odwołany.
 

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 
 

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (28 stycznia 2014, 09:41:27)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (11 kwietnia 2014, 20:14:56)
Zmieniono: Zamieszczenie informacji o wyniku przetargu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1956