zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej w m. Radłowo gm. Pakość, sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. św. Jana 3 i 5 w Pakości, sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Błonie w Pakości, sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w m. Łącko gm. Pakość, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Pakości przy ul. Topolowej,

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość
nr sprawy: KIO.6840.21.2014.MM
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 11 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono: 1)Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/18 o pow. 0,0020 ha , położonej przy ul. Błonie w Pakości. 2)Nabywcą nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w m. Radlowo 30, gm. Pakość.  
INFORMACJA
z przeprowadzonego w dniu 11 lutego 2014 r. II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w budynku nr 30 w m. Radłowo gm. Pakość, lokalu użytkowego nr I, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości,    nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość oraz prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pakości przy ul. Topolowej.
I. Zgodnie   z   §   12   ust.  1   Rozporządzenia   Rady   Ministrów   z  dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Burmistrz Pakości informuje,  iż zgodnie  z  ustalonym
i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 10 00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się II publiczny przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż:
 
a) nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w budynku  nr  30 w m.  Radłowo gm.  Pakość,  na działce nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, KW nr BY1I/00073522/1, cena wywoławcza brutto: 84 052,83 zł.
 
b) lokalu   użytkowego   nr   I   o    pow.    17,56 m2,    położonego    przy    ul.    Św.     Jana
3 i 5 w Pakości, na działce nr 243/2 o pow. 3561 m2, KW nr BY1I/00067899/9, cena wywoławcza brutto: 24 075,00 zł.
c) nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie, ewidencyjnie oznaczonych jako RIVb i V (grunty orne klasy IVb i V) , KW nr BY1I/00074051/5:
- dz. nr 61/14 o pow. 0,0019 ha, cena wywoławcza brutto: 1.300,00 zł;
- dz. nr 61/15 o pow. 0,0019 ha, cena wywoławcza brutto: 1.300,00 zł ;
- dz. nr 61/18 o pow. 0,0020 ha, cena wywoławcza brutto: 1.340,00 zł,
 
d)    nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Łącko gm. Pakość, ewidencyjnie oznaczonej jako działka nr 76/20 o pow. 0,2165 ha, B-RV (grunty rolne zabudowane klasy V), KW nr
BY1I/00022812/9,cena wywoławcza brutto: 28.700,00 zł,
e) prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pakości przy ul. Topolowej, ewidencyjnie oznaczonych  jako Ba (tereny przemysłowe), KW nr BY1I/00035638/9:
- dz. nr 2/32 o pow. 1,0215 ha, cena wywoławcza brutto: 220.000,00 zł;
- dz. nr 2/33 o pow. 0,8903 ha, cena wywoławcza brutto: 190.000,00 zł;
- dz. nr 2/34 o pow. 0,8734 ha, cena wywoławcza brutto: 186.000,00 zł,
II. 1. Osobami uprawnionymi do udziału w przetargu, które w wyznaczonym terminie wpłaciły wadium byli:
a) Pani Julita Kozłowska z Pakości (w wysokości 140,00 zł na poczet działki przy ul. Błonie);
b) Pani Małgorzata Mróz i Pan Sylwester Mróz (w wysokości 4300,00 zł na poczet lokalu w Radłowie);
2. W przetargu uczestniczyła Pani Julita Kozłowska z Pakości i Pan Aleksander Mróz na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa przez Panią Małgorzatę Mróz i Pana Sylwestra Mróz – uprawnionych do udziału.
IV. W wyniku przeprowadzonego przetargu:
1)      Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/18 o pow. 0,0020 ha , położonej przy ul. Błonie w Pakości została Pani Julita Kozłowska z Pakości, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 1 360,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
2)      Nabywcą nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w m. Radlowo 30, gm. Pakość została Pani Małgorzata Mróz z Radłowa, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto:
84 902,83 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa złote 83/100).
 
V. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż pozostałych nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu tj. nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Błonie (dz. nr 61/14, 61/15), nieruchomości gruntowej położonej w m. Łącko, gm. Pakość (dz. nr 76/20), lokalu użytkowego nr I, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, oraz prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pakości przy ul. Topolowej, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu.
 
 
Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 19 lutego 2014 r. na okres  7 dni.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Radłowo gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość, uchwały Nr XXIV/225/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr I, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość, uchwały nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały nr XXIV/228/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 2/32, 2/33 oraz 2/34, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz uchwały Nr XVIII/115/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów mienia komunalnego

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 09 stycznia 2014 r.
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

a) sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w budynku nr 30 w m. Radłowo gm. Pakość,na działce geodezyjnie oznaczonej nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW nr BY1I/00073522/1. Nieruchomość lokalowa nr 9, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona jest na I piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 65,13m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości  6513/43739 oraz udział we współwłasności działki nr 309
w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto: 84.052,83 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwa złote 83/100)
b) sprzedaż lokalu użytkowego nr I o pow. 17,56 m2, położonego przy ul. Św. Jana
3 i 5 w Pakości. W skład nabywanej nieruchomości, będącej własnością Gminy Pakość wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 1756/132507 oraz udział we współwłasności w działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 o pow. 3561 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00067899/9w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza lokalu użytkowego brutto: 24.075,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)
c) sprzedaż  nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczonych pod zabudowę garażami:
- dz. nr 61/14 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).
- dz. nr 61/15 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).
-  dz. nr 61/18 o pow. 0,0020 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 1.340,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych 00/100).
          
d) sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, ewidencyjnie oznaczonej jako dz. nr 76/20 o pow. 0,2165 ha, KW nr BY1I/00022812/9, B-RV (grunty rolne zabudowane klasy V), położonej w m. Łącko gm. Pakość:
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 28.700,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych 00/100).
e) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pakości przy ul. Topolowej:
- dz. nr 2/32 o pow. 1,0215 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
- dz. nr 2/33 o pow. 0,8903 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
- dz. nr 2/34 o pow. 0,8734 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 186.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
 
1. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 29 listopada 2013r.
2. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
3. II publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się
w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 17.
4. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
- 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100) – lokal nr 9, położony w m. Radłowo 30, gm. Pakość,
- 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100) – lokal użytkowy nr I, położony przy ul. Św. Jana 3 i 5,
- 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100) - wadium dotyczy jednej dowolnie wybranej działki; położonej przy ul. Błonie w Pakości,
- 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - działka; położona w m. Łącko, gm. Pakość,
- 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100), wadium dotyczy jednej dowolnie wybranej działki; położonej przy ul. Topolowej w Pakości,
do dnia 06 lutego 2014 r. do godz. 1400 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.
W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.
6. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych;
7. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
8. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi
na rzecz Sprzedającego;
9. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu
w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu;
10.  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok.
nr 16 ) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.
11.  Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.
 
                                                                                  Burmistrz Pakości
                                                                                                               Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (9 stycznia 2014, 10:37:46)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (19 lutego 2014, 13:14:38)
Zmieniono: Informacja o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1887