zamówienie na:

sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Błonie oraz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łącko, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Topolowej, sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w m. Radłowo gm. Pakość, sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość
nr sprawy: KIO.6840.32.3.2013
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 29 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono Nabywcę: nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 76/19 o pow. 0,1972 ha, położonej w m. Łącko, gm. Pakość , nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/16 o pow. 0,0020 ha , położonej przy ul. Błonie w Pakości, nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/17 o pow. 0,0019 ha , położonej przy ul. Błonie w Pakości . 


INFORMACJA
z przeprowadzonego w dniu 29 listopada 2013 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Błonie oraz położonych w m. Łącko gm. Pakość; prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pakości przy ul. Topolowej;  nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w budynku nr 30 w m. Radłowo gm. Pakość oraz lokalu użytkowego nr I, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości.
I. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 29 listopada 2013 r. o godz. 10 00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była:
 
1) sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość:
a) położonych w Pakości przy ul. Błonie:
- dz. nr 61/14 o pow. 0,0019 ha, cena wywoławcza brutto: 1.300,00 zł;
- dz. nr 61/15 o pow. 0,0019 ha, cena wywoławcza brutto: 1.300,00 zł ;
- dz. nr 61/16 o pow. 0,0020 ha, cena wywoławcza brutto: 1.340,00 zł;
- dz. nr 61/17 o pow. 0,0019 ha, cena wywoławcza brutto: 1.300,00 zł ;
- dz. nr 61/18 o pow. 0,0020 ha, cena wywoławcza brutto: 1.340,00 zł,
ewidencyjnie oznaczonych jako RIVb i V (grunty orne klasy IVb i V), KW nr BY1I/00074051/5.
 
b) położonych w m. Łącko gm. Pakość:
- dz. nr 76/19 o pow. 0,1972 ha, cena wywoławcza brutto: 26.130,00 zł;
- dz. nr 76/20 o pow. 0,2165 ha, cena wywoławcza brutto: 28.700,00 zł,
ewidencyjnie oznaczonych jako B-RV (grunty rolne zabudowane klasy V), KW nr BY1I/00022812/9.
 
2) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pakości przy ul. Topolowej:
- dz. nr 2/32 o pow. 1,0215 ha, cena wywoławcza brutto: 220.000,00 zł;
- dz. nr 2/33 o pow. 0,8903 ha, cena wywoławcza brutto: 190.000,00 zł;
- dz. nr 2/34 o pow. 0,8734 ha, cena wywoławcza brutto: 186.000,00 zł,
ewidencyjnie oznaczonych  jako Ba (tereny przemysłowe), KW nr BY1I/00035638/9.
 
3) sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w budynku nr 30 w m. Radłowo gm. Pakość, na działce nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, KW nr BY1I/00073522/1, cena wywoławcza brutto: 105.066,04 zł.
 
4) sprzedaż lokalu użytkowego nr I o pow. 17,56 m2, położonego przy ul. Św. Jana
3 i 5 w Pakości, na działce nr 243/2 o pow. 3561 m2, KW nr BY1I/00067899/9, cena wywoławcza brutto: 32.100,00 zł.
 
II. Osobami uprawnionymi do udziału w przetargu, które w wyznaczonym terminie wpłaciły wadium byli:
a) Pani Julita Kozłowska z Pakości (w wysokości 140,00 zł na działkę przy ul. Błonie);
b) Pani Katarzyna Lewandowska z Pakości (w wysokości 140,00 zł na działkę przy
ul. Błonie);
c) Pan Krystian Jastrzembski z Pakości (w wysokości 280,00 zł na dwie działki przy
ul. Błonie);
d) Pan Mikołaj Czaja z Wielowsi (dz. nr 76/19);
e) Pan Piotr Polisiakiewicz z Gniezna (lokal użytkowy Św. Jana 3 i 5).
 
III.  W przetargu uczestniczyła Pani Julita Kozłowska z Pakości, Pani Katarzyna Lewandowska z Pakości oraz Pan Mikołaj Czaja z Wielowsi – uprawnieni do udziału.
 
IV. W wyniku przeprowadzonego przetargu:
1)      Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 76/19 o pow. 0,1972 ha, położonej w m. Łącko, gm. Pakość został Pan Michał Czaja z Wielowsi, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 26 400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych 00/100).
2)      Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/16 o pow. 0,0020 ha , położonej przy ul. Błonie w Pakości została Pani Julita Kozłowska z Pakości, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 1 360,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
3)      Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 61/17 o pow. 0,0019 ha , położonej przy ul. Błonie w Pakości została Pani Katarzyna Lewandowska z Pakości, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 1 320,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych 00/100).
 
V. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż pozostałych nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu tj. nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Błonie (dz. nr 61/14, 61/15, 61/18), nieruchomości gruntowej położonej w m. Łącko, gm. Pakość (dz. nr 76/20), nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w budynku nr 30 w m. Radłowo, gm. Pakość, lokalu użytkowego nr I, położonego przy ul.Św.Jana3 i 5 w Pakości, oraz prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pakości przy ul. Topolowej, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu.
 
 
Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 09 grudnia 2013 r. na okres  7 dni.


OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 61/14, 61/15, 61/16, 61/17 oraz 61/18, położonych w Pakości przy ul. Błonie, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały nr XXIV/228/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 2/32, 2/33 oraz 2/34, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiących własność Skarbu Państwa, uchwały Nr XVIII/115/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów mienia komunalnego, uchwały Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Radłowo gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość oraz uchwały Nr XXIV/225/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr I, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość
Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 28 października 2013 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 
1) sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość:

a) położonych w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczonych  pod zabudowę garażami:
-  dz. nr 61/14 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).
- dz. nr 61/15 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).
- dz. nr 61/16 o pow. 0,0020 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 1.340,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych 00/100).
- dz. nr 61/17 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).
- dz. nr 61/18 o pow. 0,0020 ha, KW nr BY1I/00074051/5, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 1.340,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych 00/100).

b) położonych w m. Łącko gm. Pakość:
- dz. nr 76/19 o pow. 0,1972 ha, KW nr BY1I/00022812/9, ewidencyjnie oznaczonej jako B-RV (grunty rolne zabudowane klasy V).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 26.130,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100).
- dz. nr 76/20 o pow. 0,2165 ha, KW nr BY1I/00022812/9, ewidencyjnie oznaczonej jako B-RV (grunty rolne zabudowane klasy V).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 28.700,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych 00/100).
 
2) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pakości przy ul. Topolowej:
- dz. nr 2/32 o pow. 1,0215 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
- dz. nr 2/33 o pow. 0,8903 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
- dz. nr 2/34 o pow. 0,8734 ha, KW nr BY1I/00035638/9, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe).
Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 186.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
 
3) sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w budynku nr 30 w m. Radłowo gm. Pakość,na działce geodezyjnie oznaczonej nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW nr BY1I/00073522/1. Nieruchomość lokalowa nr 9, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona jest na I piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 65,13m2.W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości  6513/43739 oraz udział we współwłasności działki nr 309 w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto: 105.066,04 zł (słownie: sto pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 04/100)
 
4) sprzedaż lokalu użytkowego nr I o pow. 17,56 m2, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pakości. W skład nabywanej nieruchomości, będącej własnością Gminy Pakość wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 1756/132507 oraz udział we współwłasności w działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 o pow. 3561 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00067899/9w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza lokalu użytkowego brutto: 32.100,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto złotych 00/100)
 
1. Przedmiotowe nieruchomości gruntowe i lokalowe nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 17.
 
3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
   - 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100) - wadium dotyczy jednej dowolnie wybranej działki; położonej przy ul. Błonie w Pakości,
   - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - wadium dotyczy jednej dowolnie wybranej działki; położonej w m. Łącko, gm. Pakość,
   - 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100), wadium dotyczy jednej dowolnie wybranej działki; położonej przy ul. Topolowej w Pakości,
   - 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100) – lokal nr 9, położony w m. Radłowo 30, gm. Pakość,
    - 1.610,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziesięć złotych 00/100) – lokal użytkowy nr I, położony przy ul. Św. Jana 3 i 5,

do dnia 25 listopada 2013 r. do godz. 14.00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.
W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.
 
5. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego;
8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu;
9.  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 i 19) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88 (sprzedaż nieruchomości lokalowych) oraz pod nr (52) 566 60 85 (sprzedaż nieruchomości gruntowych);
10.  Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.
                                                          
 
 
                                                                                                            Burmistrz Pakości

                                                                                                             Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (28 października 2013, 11:29:43)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (9 grudnia 2013, 14:47:23)
Zmieniono: Informacja o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2863