zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 2 271 508 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem zł 00/100), z przeznaczeniem na refinansowanie inwestycji: „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.13.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 12 grudnia 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 2 271 508 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem zł 00/100), z przeznaczeniem na refinansowanie inwestycji: „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”, wyłoniono usługodawcę: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice. Zamówienie udzielono w dniu 20.12.2011r. 

Pakość: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 2 271 508 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem zł 00 100), z przeznaczeniem na refinansowanie inwestycji: Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk

Numer ogłoszenia: 313137 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 2 271 508 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem zł 00 100), z przeznaczeniem na refinansowanie inwestycji: Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 2 271 508 zł z przeznaczeniem na refinansowanie wydatków poniesionych w ramach inwestycji pn. Utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk, w części stanowiącej dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zgodnie z podpisaną w dniu 28 kwietnia 2010r. umową nr WPW.I.3043-3-1-230 2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu Utworzenie parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk Nr RPKP.03.03.00-04.002 09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.3 Rozwój Infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 2. Kredyt zamierzamy zaciągnąć według formuły WIBOR 1M + stała marża banku. 3. Na cenę kredytu składać się będzie: a) oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku-kredytodawcy, (wyrażone w procentach oraz wyrażone wartościowo w PLN w całym okresie kredytowania), b) prowizji przygotowawczej banku (kwota wyrażona w PLN). 4. W związku z podjętą w dniu 29 listopada 2011r. uchwałą Rady Miejskiej w Pakości nr XI 72 2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, przyjmuje się wypłatę kredytu w jednej transzy w 2011 roku, natomiast spłata nastąpi do dnia 31 marca 2013r. 5. Źródłem spłat będą dochody własne, z otrzymanej w 2012r. refundacji ze środków EFRR. 6. Przy obliczaniu odsetek należy przyjąć kalendarz odsetkowy, zgodnie z którym odsetki z tytułu kredytu liczone są według zasady: rzeczywista liczba dni 365 366. 7. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M na dzień 2 grudnia 2011r. - powiększoną o marżę Banku-kredytodawcy (wyrażona w procentach oraz wyrażoną w wartości PLN dla całego okresu kredytowania). 8. Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż data uruchomienia kredytu nastąpi w dniu 28 grudnia 2011r., natomiast spłata nastąpi dnia 31 marca 2013r. 9. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie miesięcznie, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony. W przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, należy przyjąć dzień poprzedzający dzień wolny. 10. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 11. Zamówienie obejmuje także następujące warunki: a) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu); b) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: - Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 1M powiększone o kwotę marży Banku (wyrażona w procentach). Marża Banku jest wiążąca w całym okresie kredytowania. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową (wyrażoną w procentach). Wykonawca określi wartość odsetek wyrażonych kwotowo w PLN w całym okresie kredytowania. Wysokość prowizji przygotowawczej liczonej jako % od całej kwoty kredytu (wyrażoną w PLN). Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu. c) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty w przypadku otrzymania środków z innych źródeł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych prowizji i opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. -Warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - należy potwierdzić w oświadczeniem (załącznik do SIWZ).III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. -Warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - należy potwierdzić w oświadczeniem (załącznik do SIWZ).III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. -Warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - należy potwierdzić w oświadczeniem (załącznik do SIWZ).III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. -Warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - należy potwierdzić w oświadczeniem (załącznik do SIWZ).III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. -Warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - należy potwierdzić w oświadczeniem (załącznik do SIWZ).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:koncesję, zezwolenie lub licencjęIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertwykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, w szczególności: a - bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku państwowego, b - banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy -Kodeks spółek handlowych - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru, 2)Wypełniony Formularz ofertowy (zał. do SIWZ) wraz z dołączoną symulacją spłaty odsetek w poszczególnych miesiącach okresu kredytowania; 3)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania wykonawcy-pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4)-Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do reprezentowania oferenta. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. 5)Zaakceptowane warunki istotnych elementów umowy kredytowej Dokumenty ww. muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem - zgodnie z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie zamawiającego - pokój nr 18, I piętro ul. Rynek 4, 88-170 Pakość..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2011 godzina 09:30, miejsce: miejsce: w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
SIWZ (153kB) word
formularz_ofertowy_zał_53 (42kB) word
Oświadczenie_zał_54 (29kB) word
Oświadczenie_zał_55 (38kB) word
Istotne_elementy_umowy_kredytowej_zał_56 (29kB) word
Załączniki od 1 do 60 z wyłączeniem 53, 54, 55

pytania_1 (178kB) pdf
pytania_2 (206kB) pdf
odpowiedzi_1 (183kB) pdf
odpowiedzi_2 (117kB) pdf
sprostowanie_odpowiedzi (120kB) pdf
pytania_3 (271kB) pdf
odpowiedzi_3 (129kB) pdf
pytania_4 (167kB) pdf
odpowiedz_4 (222kB) pdf


dodatkowy_załącznik_1 (398kB) pdf
dodatkowy_załącznik_2 (651kB) pdf
dodatkowy_załącznik_3 (518kB) pdf
dodatkowy_załącznik_4 (6349kB) pdf
dodatkowy_załącznik_5 (1341kB) pdf
dodatkowy_załącznik_6 (177kB) pdf

Rb_27S_zał_14 (2023kB) pdf

Zapytanie (87kB) pdf
Odpowiedź na zapytanie (78kB) pdf

Informacja o sprostowaniu SIWZ (81kB) pdf

zapytanie (97kB) pdf
Odpowiedź na zapytanie (80kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (30 listopada 2011, 13:39:16)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (23 lutego 2012, 10:38:50)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2076