zamówienie na:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych przy ul. Jankowskiej w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Sprzedajacy: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.11.2.2011.JZ
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 20 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium.  
W ogłoszeniu Burmistrza Pakości z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie sprzedaży nie zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczonych pod zabudowę garażami, zmianie ulegają następujące terminy:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011r.
2. Wadium należy wpłacić do dnia 16 grudnia 2011r.

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), uchwały nr XIV/119/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej , nie zabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość.

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 15 listopada 2011r.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Pakosć, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczonych zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod zabudowę garażami, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, na podstawie którego uzyskano decyzję pozwolenie na budowę, będących kontynuacją wybudowanych garaży:
 
-dz. nr 326/72 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.670,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100),
-dz. nr 326/73 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.610,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100),
-dz. nr 326/74 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: : 2.610,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100),
-dz. nr 326/75 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: : 2.610,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100),
-dz. nr 326/76 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: : 2.610,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100),
-dz. nr 326/77 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: : 2.610,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100),
 
· Przedmiotowe nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Pakość, nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
· Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 17.
· Ostateczna cena nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.
· Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) na każdą z działek określonych w ogłoszeniu, do dnia 12 grudnia 2011r. - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego (do godz. 14.00) lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, z dopiskiem: „wadium na działki pod garaże przy ul. Jankowsiej w Pakości”.
· Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
· Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
· Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.
· Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia jego zamknięcia w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.
· Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 85.
· Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (16 listopada 2011, 20:14:00)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (28 grudnia 2011, 13:39:49)
Zmieniono: informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1505