zamówienie na:

Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2011/2012 na terenie miasta i gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.11.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 9 listopada 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający . informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Usługi wykonywane w ramach Akcja Zima 2011/2012 na terenie miasta i gminy Pakość”, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość. Zamówienie udzielono dnia 29.11.2011r 

Pakość: Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2011/2012 na terenie miasta i gminy Pakość
Numer ogłoszenia: 284703 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi wykonywane w ramach Akcja zima 2011/2012 na terenie miasta i gminy Pakość.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych w mieście i gminie Pakość. Łączna długość dróg i ulic do zimowego utrzymania wynosi dla miasta 17,52 km dla gminy 42,36 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Plan Zimowego utrzymania dróg i ulic w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie miasta i gminy Pakość. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie cżęści: 1.Usługa wykonywana w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych w mieście Pakość. Zamawiający wymaga aby dla tej części przedmiotu zamówienia wykonawcy dysponowali co następuje: -czynną kompletną jednostką sprzętową wraz z obsługą (t.j. usługą wykonywaną przy udziale ładowarki czołowej typu Fadroma lub równoważnej)- 1 szt. - ciągnikiem z pługiem (rozgraniczyć w zależności od mocy silnika) - 1 szt. - piaskarką - 1 szt 2.Usługa wykonywana w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych w gminie Pakość Zamawiający wymaga aby dla tej części przedmiotu zamówienia wykonawcy dysponowali co następuje: -czynną kompletną jednostką sprzętową wraz z obsługą (t.j. usługą wykonywaną przy udziale ładowarki czołowej typu Fadroma lub równoważnej)- 2 szt. - ciągnikiem z pługiem (rozgraniczyć w zależności od mocy silnika) - 1 szt. - piaskarką- 1 szt TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: w terminie od dnia podpisaniu umowy, do dnia 31 marca 2012 r..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 15% wartości zamówienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferychne
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
U należy potwierdzić w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 załącznik do SIWZ Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił.III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
należy potwierdzić przedkładając zamawiającemu wykaz wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie należy uzupełnić Załącznik nr 5 wykaz usług oraz załączyć przynajmniej jeden dokument potwierdzający, że usługi polegające na odśnieżaniu zostały wykonane należycie Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił.III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
należy uzupełnić Załącznik nr 7 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami Część 1 przedmiotu zamówienia- usługa wykonywana w mieście Pakość Wykonawcy muszą dysponować min. następującym sprzętem t.j. ładowarka czołowa typu Fadroma lub równoważna 1 szt. ciągnik z pługiem rozgraniczyć w zależności od mocy silnika 1 szt. koparkoładowarka o mocy pow. 75Kw 1 szt. piaskarka 1 szt. Część 2 przedmiotu zamówienia- usługa wykonywana w Gminie Pakość Wykonawcy muszą dysponować min. następującym sprzętem t.j. ładowarka czołowa typu Fadroma lub równoważna 2 szt. ciągnik z pługiem rozgraniczyć w zależności od mocy silnika 1 szt. piaskarka 1 szt. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
należy uzupełnić Załącznik nr 6 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia t.j. Wykonawcy winni załączyć kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z kopią dowodu uiszczenia opłaty z tytułu posiadanej polisy. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należyciewykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobamiwykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertwykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony Formularz ofertowy zał. nr 1 Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, lub oświadczenie w przypadku nie korzystania z podwykonawców zał. nr 8 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania wykonawcy pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów. Uwaga Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do reprezentowania oferenta. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. Zaakceptowane warunki istotnych elementów umowy zawarte załącznik nr 4. III.Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, lub zaświadczenie, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert) lub równoważne oświadczenie. W przypadku załączenia do oferty oświadczenia o nie zaleganiu ze składkami j.w. Wykonawcy przedkładają Zamawiającemu stosowne zaświadczenie organu przed podpisaniem umowy. IV.Zaświadczenia z ZUS/KRUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert) lub równoważne oświadczenie. W przypadku załączenia do oferty oświadczenia o nie zaleganiu ze składkami j.w. Wykonawcy przedkładają Zamawiającemu stosowne zaświadczenie organu przed podpisaniem umowy. Dokumenty ww muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie z par. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
ZMIANY UMOWY. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem: a) zmiany podmiotów reprezentujących wykonawcę i zamawiającego - z przyczyn obiektywnych lub subiektywnych; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; c) Zamawiający zastrzega prawo zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego (np. przedłużanie się lub skracanie okresu zimy) 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 3. Zgodnie z art. 145 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4.Zamawiający może żądać w uzasadnionych wypadkach od Wykonawcy rozwiązania umowy z jego podwykonawcą i zmiany podmiotu wykonującego dany zakres usług, nawet jeśli wcześniej wyraził zgodę na zawarcie umowy z tym podwykonawcą. Zapisy zawieranych umów przez Wykonawcę z podwykonawcą powinny przewidywać możliwość rozwiązania umowy na żądanie Zamawiającego bez powstania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych względem Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest jednak do uzasadniania swojego żądania 5.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ udostępnione jest na stronie internetowej zamawiającego www.bip.pakosc.pl oraz w siedzibie zamawiającego - pokój nr 18, I piętro ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2011 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 przedmiotu zamówienia- usługa wykonywana w mieście Pakość..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawcy muszą dysponować min. następującym sprzętem t.j. ładowarka czołowa typu Fadroma lub równoważna 1 szt. ciągnik z pługiem rozgraniczyć w zależności od mocy silnika 1 szt. koparkoładowarka o mocy pow. 75Kw 1 szt. piaskarka 1 szt. WAGA KRYTERIUM 1) Część 1 przedmiotu zamówienia- usługa wykonywana w mieście Pakość Lp. Kryterium oceny Waga kryterium 1 1 km pracy czynnej kompletnej jednostki sprzętowej i obsługi (koszty związane z usługą wykonywaną przy udziale ładowarki czołowej typu Fadroma lub równoważnej) 20% 2 1 km pracy czynnej kompletnej jednostki sprzętowej i obsługi (koszty związane z usługą odśnieżania) 20% 3 1 km pracy czynnej kompletnej jednostki sprzętowej i obsługi (koszty związane z usługą posypania materiałami uszorstniającymi) 10% 4 1 km dojazdu, powrotu z wykonania usługi utrzymania zimowego na jezdniach (koszty związane z usługą wykonywaną przy udziale ładowarki czołowej typu Fadroma lub równoważnej) 10% 5 1 km dojazdu, powrotu z wykonania usługi utrzymania zimowego na jezdniach (koszty związane z usługą wykonywaną przy udziale pozostałego sprzętu) 10% 6 Stawka roboczogodziny 10% 7 1 km pracy koparko-ładowarką i obsługi 20%.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 przedmiotu zamówienia- usługa wykonywana w Gminie Pakość..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wykonawcy muszą dysponować min. następującym sprzętem t.j. ładowarka czołowa typu Fadroma lub równoważna 2 szt. ciągnik z pługiem rozgraniczyć w zależności od mocy silnika 1 szt. piaskarka 1 szt. WAGA KRYTERIUM 2) Część 2 przedmiotu zamówienia- usługa wykonywana w Gminie Pakość Lp. Kryterium oceny Waga kryterium 1 1 km pracy czynnej kompletnej jednostki sprzętowej i obsługi (koszty związane z usługą wykonywaną przy udziale ładowarki czołowej typu Fadroma lub równoważnej) 30% 2 1 km pracy czynnej kompletnej jednostki sprzętowej i obsługi (koszty związane z usługą odśnieżania) 20% 3 1 km pracy czynnej kompletnej jednostki sprzętowej i obsługi (koszty związane z usługą posypania materiałami uszorstniającymi) 10% 4 1 km dojazdu, powrotu z wykonania usługi utrzymania zimowego na jezdniach (koszty związane z usługą wykonywaną przy udziale ładowarki czołowej typu Fadroma lub równoważnej) 10% 5 1 km dojazdu, powrotu z wykonania usługi utrzymania zimowego na jezdniach (koszty związane z usługą wykonywaną przy udziale pozostałego sprzętu) 10% 6 Stawka roboczogodziny 10% 1 km pracy koparko-ładowarki 10%.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
  SIWZ (326kB) word
Plan_zimowego_utrzymania_ (158kB) word
Tabelka (55kB) word

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (31 października 2011, 12:40:55)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (1 grudnia 2011, 13:06:59)
Zmieniono: informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1297