zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych oraz wykonanie usług w celu realizacji inwestycji pod nazwą: Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Radłowskiej w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: zapytanie o cenę - informacja o wyniku postępowania
nr sprawy: KIO.10.2011.MJ
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 23 września 2011  09:30
wynik postępowania: Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie zapytania cenę , postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Dostawa materiałów budowlanych oraz wykonanie usług w celu realizacji inwestycji pod nazwą: Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Radłowskiej w Pakości”, wyłoniono dostawców oraz usługodawców dla poszczególnych części: a), b), d), e) - Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość , c) -INSTALPAK Stanisław Siembab ul. Mikołaja 25, 88-170 Pakość , f) -Hurtownia Materiałów Budowlanych PAK-BUD Krystian Jastrzembski Rybitwy 25 c, 88-170 Pakość, g),h) - Kopalnia Kruszywa „ LUDKOWO 1” S.C. A.Siembab &K.Gębala Ludkowo 16, 88-170 Pakość, i) - Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Budowlano-Komunalne Ireneusz Reimus ul.Różana 31, 88-170 Pakość, j)- Przedsiębiorstwo Usług i Handlu „KOBRA-TRANS” Zbigniew Gad Jankowo 38, 88-170 Pakość. Zamówienie udzielono dnia 10.10.2011r.  
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
     Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r.  nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie zapytania cenę , postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Dostawa materiałów budowlanych oraz wykonanie usług w celu realizacji inwestycji pod nazwą: Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Radłowskiej w Pakości”, wyłoniono dostawców oraz usługodawców dla poszczególnych części:
 
1.      Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów
KAMAL Sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość
 
a/ dostawa kostki betonowej szarej K4  o grubości 6 cm
   
    cena jednostkowa   netto 22,00 zł/m2 + VAT =  brutto 27,06 zł/m2
 
b/ dostawa kostki betonowej czerwonej K4  o grubości 6 cm
 
   cena jednostkowa   netto 24,00 zł/m2 + VAT =  brutto 29,52 zł/m2
 
d/ obrzeża betonowe szare 6x20x100
 
   cena jednostkowa   netto 6,00 zł/szt. + VAT = brutto 7,38 zł/szt.
 
e/ obrzeża betonowe szare 8x25x100
 
    cena jednostkowa   netto 8,00 zł/szt. + VAT = brutto 9,84 zł/szt.
 
 
2.      INSTALPAK Stanisław Siembab
ul. Mikołaja 25, 88-170 Pakość
 
      c/ dostawa betonu B 7,5
 
           cena jednostkowa   netto 140,00 zł/m3 + VAT =  brutto 172,20 zł/m3
 
 
3.      Hurtownia Materiałów Budowlanych PAK-BUD Krystian Jastrzembski
                    Rybitwy 25 c, 88-170 Pakość
 
       f/ cement workowany
 
       cena jednostkowa   netto 365,85 zł/tona + VAT = brutto 450,00 zł/tona
 
4.      Kopalnia Kruszywa „ LUDKOWO 1” S.C. A.Siembab &K.Gębala
Ludkowo 16, 88-170 Pakość
 
      g/ piasek zwykły
 
      cena jednostkowa   netto 14,00  zł/tona + VAT = brutto 17,22 zł/tona
 
      h/ piasek płukany
 
      cena jednostkowa   netto 18,00 zł/tona + VAT =  brutto 22,14 zł/tona
 
 
5.      Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Budowlano-Komunalne Ireneusz Reimus                    ul. Różana 31, 88-170 Pakość
 
      i/ usługi koparką
 
      cena jednostkowa   netto 54,50 zł/r-g + VAT brutto 67,03 zł/r-g
 
 
6.      Przedsiębiorstwo Usług i Handlu „KOBRA-TRANS”  Zbigniew Gad
Jankowo 38, 88-170 Pakość
 
j/transport ciężarowy do 15 ton
 
 cena jednostkowa netto 60,00 zł/r-g + VAT brutto 73,80 zł/r-g
 
 
W dniu 23 września 2011r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło sześć ofert na realizację w/w zadania:
 
Oferta nr 1:  Przedsiębiorstwo Usług i Handlu „KOBRA-TRANS”  Zbigniew Gad
                     Jankowo 38, 88-170 Pakość
Oferta nr 2:  Kopalnia Kruszywa „ LUDKOWO 1” S.C. A.Siembab &K.Gębala
                     Ludkowo 16, 88-170 Pakość
 
 
Oferta nr 3:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Budowlano-Komunalne Ireneusz Reimus
                      ul. Różana 31, 88-170 Pakość
Oferta nr 4:  Hurtownia Materiałów Budowlanych PAK-BUD Krystian Jastrzenbski
                      Rybitwy 25 c, 88-170 Pakość
Oferta nr 5:  Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów
                      KAMAL Sp. z o.o.
                      ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość
Oferta nr 6:  INSTALPAK Stanisław Siembab
                      ul. Mikołaja 25, 88-170 Pakość
 
Kryterium oceny w przedmiotowym postępowaniu jest 100% cena.
Zgodnie z zapisem zawartym w rozdz. VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia takim, że: „Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów. poszczególne oferty oceniane będą wg wzoru:
 cena=Cn:Cbx100 pkt., gdzie Cn-cena najniższa, Cb-cena badana”.
Wykonawca:
1)      Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o.ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość (oferta nr 4) uzyskał 100 punktów dla części : a/ dostawa kostki betonowej szarej K4  o grubości 6 cm, b/ dostawa kostki betonowej czerwonej K4  o grubości 6 cm , d/ obrzeża betonowe szare 6x20x100, e/ obrzeża betonowe szare 8x25x100.
2)       INSTALPAK Stanisław Siembab, ul. Mikołaja 25, 88-170 Pakość (oferta nr 6) uzyskał 100 punktów dla części: c/ dostawa betonu B 7,5.
3)      Hurtownia Materiałów Budowlanych PAK-BUD Krystian Jastrzembski, Rybitwy 25 c,               88-170 Pakość (oferta nr 4) uzyskała 100 punktów dla części: f/ cement workowany.
4)      Kopalnia Kruszywa „ LUDKOWO 1” S.C. A.Siembab &K.Gębala, Ludkowo 16, 88-170 Pakość (oferta nr 2) uzyskała 100 punktów dla części: g/ piasek zwykły, h/ piasek płukany.
5)      Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowo-Budowlano-Komunalne Ireneusz Reimus                    ul. Różana 31, 88-170 Pakość (oferta nr 3) uzyskała 100 punktów dla części: i/ usługi koparką .
6)      Przedsiębiorstwo Usług i Handlu „KOBRA-TRANS”  Zbigniew Gad,Jankowo 38, 88-170 Pakość (oferta nr 1) uzyskała 100 dla części: j/transport ciężarowy do 15 ton.
 
            W związku z powyższym umowa z Wykonawcami, zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszeń przez zamawiającego określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI tejże ustawy.
INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH:
Brak wykonawców wykluczonych    
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH:
Brak ofert odrzuconych.

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (17 października 2011, 09:23:49)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (17 października 2011, 09:28:04)
Zmieniono: informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1758