zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.4.2011.MJ
wartość: ------------------
termin składania ofert: 19 września 2011  10:00
wynik postępowania: W wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego wyłoniono nabywcę prawa użytkowania wieczystego do działki 2/26 o powierzchni 0,5000 ha, KW 35638, położona w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiąca własność Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste Gmina Pakość. Natomiast sprzedaż przedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 106/8 o pow. 0,0606 ha, KW nr 23136, ewidencyjnie oznaczonej jako VIa (grunty orne) położona w Pakości, stanowiąca własność Gminy Pakość zakończyła się wynikiem negatywnym z uwagi uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na w/w nieruchomość  
INFORMACJA
Informacja z przeprowadzonego w dniu 19 września 2011r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka  nr 106/8  o pow. 0,0606 ha, KW nr 23136, ewidencyjnie oznaczonej jako VIa (grunty orne) położona w Pakości, stanowiąca własność Gminy Pakość oraz  sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  Gminy  Pakość     do działki oznaczonej nr 2/26 o powierzchni 0,5000 ha, KW 35638, położona w Pakości  przy ul. Topolowej, stanowiąca własność Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste Gmina  Pakość.
 
Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm. ), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 19 września 2011r. o godz. 10.00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego  w  Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  w/w nieruchomości.
Przedmiotem przetargu były nieruchomości, oznaczone poniżej:
 
1.      Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka                   nr 106/8  o pow. 0,0606 ha, KW nr 23136, ewidencyjnie oznaczonej jako VIa (grunty orne) położona w Pakości, stanowiąca własność Gminy Pakość;
cena wywoławcza – 37.630,00 PLN + obowiązująca stawka podatku VAT (23%), co stanowi kwotę 46.284,90 PLN (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote  90/100).
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa, nie jest obciążona, ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
Brak informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 106/8  o pow. 0,0606 ha, KW nr 23136, ewidencyjnie oznaczonej jako VIa (grunty orne) położona w Pakości, stanowiąca własność Gminy Pakość, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w wysokości 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
2.      Przedmiotem przetargu była sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki oznaczonej nr 2/26 o powierzchni 0,5000 ha, KW 35638, położona w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiąca własność Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste Gmina Pakość,
cena wywoławcza – 213.000,00 PLN + obowiązująca stawka podatku VAT (23%), co stanowi kwotę 261.990,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa, nie jest obciążona, ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
Brak informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
Do udziału w przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki działki 2/26 położonej w Pakości  przy ul. Topolowej uprawniony był Pan Lewandowski Ryszard zamieszkały przy ul. Wiaduktowej 23, 86-060 Dziemionna, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „LEWAND” Ryszard Lewandowski z siedzibą przy ul. Wiaduktowej 23, 86-060 Dziemionna, który wpłacił w wyznaczonym terminie wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia.
W przetargu uczestniczył Pan Lewandowski Ryszard zamieszkały w m. Dziemionna. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „LEWAND” Ryszard Lewandowski z siedzibą przy ul. Wiaduktowej 23, 86-060 Dziemionna
W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą prawa użytkowania wieczystego do działki 2/26 został Pan Lewandowski Ryszard zamieszkały przy ul. Wiaduktowej 23,                 86-060 Dziemionna, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „LEWAND” Ryszard Lewandowski z siedzibą przy ul. Wiaduktowej 23, 86-060 Dziemionna uprawniony do udziału w przetargu, oferując poniższy koszt nabycia: 264.700,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych  00/100).- działka nr 26/20    
 
Informacja o wyniku przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 7 października  2011r., na okres 7 dni.


SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA
Burmistrza Pakości
z dnia 16 sierpnia 2011r.
BYŁO: sprzedaż
b)  nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2/26 o pow. 0,500 ha, KW nr 35638, 
położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącą własność Gminy Pakość,
Cena wywoławcza nieruchomości  –  netto: 213.000,00 zł ( + VAT 23 %),                                brutto: 261.990,00 zł  
wadium w wysokości: 15.000,00 zł
JEST: sprzedaż
b)   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2/26 o pow. 0,500 ha, KW nr 35638,  położonej w Pakości przy ul. Topolowej, użytkowanie wieczyste  Gminy Pakość, własność Skarb Państwa
Cena wywoławcza nieruchomości  –  netto: 213.000,00 zł ( + VAT 23 %),                           brutto: 261.990,00 zł 
wadium w wysokości: 15.000,00 zł


OGŁOSZENIE
 
                Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), uchwały nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakość przy ul. Inowrocławskiej oraz uchwały nr V/37/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiących własność Gminy Pakość
 
Burmistrz Pakości
 ogłasza w dniu 16 sierpnia 2011r.
 
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 
a)       nieruchomość gruntowej, oznaczonej jako działka nr 106/8 o pow.0,0606 ha, KW nr 23136, IVa (grunty orne), położonej w. Pakość (zbieg ulic Inowrocławskiej z Fabryczną), stanowiącą własność Gminy Pakość
Cena wywoławcza nieruchomości  –  netto: 37.630,99zł ( + VAT 23 %),                          brutto: 46.284,90 zł
wadium w wysokości: 2.500,00 zł

b)      nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2/26 o pow. 0,500 ha, KW nr 35638,  położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącą własność Gminy Pakość,
Cena wywoławcza nieruchomości  –  netto: 213.000,00 zł ( + VAT 23 %),                            brutto: 261.990,00 zł
wadium w wysokości: 15.000,00 zł
 
 
1. Przetarg odbędzie się 19 września  2011 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. Nr 17.
2. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości będą sprzedane za cenę osiągniętą w przetargu.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w/w wadium do dnia
16 września 2011r. do godz. 1400  - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpływu wadium) na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.
4. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków,
– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu,
– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu,  który wygrał przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu albo jego odwołaniu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia:
·         odwołania przetargu;
·         zamknięcia przetargu;
·         unieważnienia przetargu;
·         zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 90.
10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) z ważnych powodów  przetarg może zostać odwołany.
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (16 sierpnia 2011, 08:28:20)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (7 października 2011, 12:27:06)
Zmieniono: Informacja o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2298