zamówienie na:

Wzmocnienie oraz naprawa ścian i stropów wraz z remontem elewacji budynków nr 3 i 5 położonych przy ul. Św. Jana w Pakości, stanowiących Wspólnotę Mieszkaniową

zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa św. Jana 3 i 5, 88-170 Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WM.1.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 19 lipca 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: \\\"Wzmocnienie oraz naprawa ścian i stropów wraz z remontem elewacji budynków nr 3 i 5 położonych przy ul. Św. Jana w Pakości, stanowiących Wspólnotę Mieszkaniową wyłoniono Wykonawcę: PPHU EVENTUS Arkadiusz Kaliński, ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław. Cena brutto: 214 484,48 PLN. Zamówienie udzielono dnia 16.08.2011r. 
Pakość: Wzmocnienie oraz naprawa ścian i stropów wraz z remontem elewacji budynków nr 3 i 5 położonych przy ul. Św. Jana w Pakości, stanowiących Wspólnotę Mieszkaniową
Numer ogłoszenia: 182325 - 2011; data zamieszczenia: 03.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. św. Jana 3 i 5 , ul. św. Jana 3, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wzmocnienie oraz naprawa ścian i stropów wraz z remontem elewacji budynków nr 3 i 5 położonych przy ul. Św. Jana w Pakości, stanowiących Wspólnotę Mieszkaniową.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Wzmocnienie oraz naprawa ścian i stropów wraz z remontem elewacji budynków nr 3 i 5, położonych przy ul. Św. Jana w Pakości, stanowiących Wspólnotę Mieszkaniową 1) Zakres robót, zgodnie z opracowanym przedmiarem obejmuje w szczególności: Dla budynku nr 5 - remont pokrycia dachowego - roboty blacharskie (rynny, rury spustowe, opierzenia, parapety) - wzmocnienie i naprawa ścian - wzmocnienie i naprawa stropów - remont balkonu - remont ściany frontowej i szczytowej (tynk i malowanie) Dla budynku nr 3 - remont pokrycia dachowego - roboty blacharskie (rynny, rury spustowe, opierzenia, parapety) - remont ściany frontowej budynku głównego i ścian szczytowych budynku głównego (tynk i malowanie) - wymiana drzwi wejściowych (3szt. od podwórza) Uwaga: Docieplenie ścian wskazane w projekcie nie wchodzi w zakres realizacji..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.23.00-4, 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 45.23.30.00-9, 45.31.70.00-2, 45.31.51.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, 00 100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 19.07.2011r., godz. 9.30 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wzmocnienie oraz naprawa ścian i stropów z remontem elewacji budynków nr 3 i 5, położonych przy ul. Św. Jana w Pakości , najpóźniej do dnia składania ofert czyli do dnia 19.07.2011r., godz. 9.30 3. Wadium może być wniesione w formach: - pieniądzu, na: Rachunek: wpłaty wadium 68 8170 1034 0054 4940 2000 0010 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp. 5. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg. załącznika nr 2 do SIWZ Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia- niespełna.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Doświadczenie wykonawcy i podwykonawcy - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat lub jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w krótszym okresie- wykaz wykonanych w tymże okresie robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ a) Wykonawca musi wykazać, że wykonywał co najmniej jedno zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, przy czym wartość zamówienia winna wynosić co najmniej 250.000,00 PLN brutto. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia- niespełna.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Potencjał kadrowy- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z ich informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca musi mieć w dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca musi mieć w dyspozycji w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej: STANOWISKO (funkcja) Wymagana ilość osób Kwalifikacje i Uprawnienia 1. Kierownik Budowy - przedstawiciel Wykonawcy 1 wykształcenie techniczne ogólnobudowlane, uprawnienia budowlane branżowe, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa Do wykazu winna być dołączona kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi każdego z wymienionych inspektorów (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - zaświadczenie aktualne na dzień składania ofert). Jeśli Wykonawca wskaże w wykazie osobę, którą będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tej osoby. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia- niespełna.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg. załącznika nr 2 do SIWZ Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia- niespełna. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia- t.j. o wartości nie mniejszej niż oferowana przez wykonawcę kwota przedmiotowego zamówienia publicznego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia- niespełna.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty obowiązkowe i dodatkowe: formularz oferty oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 w zb. z art. 44 ustawy Pzp oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust.1 ustawy Pzp oświadczenie o akceptowaniu warunków określonych w SIWZ oraz o zapoznaniu się z warunkami w terenie i nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia doświadczenie wykonawcy i podwykonawcy - wykaz robót wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza przeznaczyć podwykonawcom projekt umowy potencjał kadrowy - wykaz osób winny być przedstawione wg wzoru załączonego przez Zamawiającego w formie załączników.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: 1) Zmiana podmiotów reprezentujących wykonawcę i zamawiającego - z przyczyn obiektywnych lub subiektywnych; 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) Konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: - konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. - z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminową realizację robót budowlanych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pokój nr 12, I piętro ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2011 godzina 09:30, miejsce: sekretariat, parter, pok nr 5, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

SIWZ (314kB) word

Dokumentacja Świętego Jana 3

Dokumentacja Świętego Jana 5

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (3 lipca 2011, 21:51:58)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (23 sierpnia 2011, 08:31:01)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1576