zamówienie na:

Sprzedaż składnika majątku ruchomego będącego własnością Urzędu, tj.: samochód ciężarowy VOLVO F16 wraz z naczepą REISCH (zdekompletowany)

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego
nr sprawy: KIO.271.8.2011.MJ
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 30 czerwca 2011  09:30
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania najwyższą cenę zaproponował: PW :\"AG-MIR\" Mirosław Bykowski, Dziarnowo9/1, 88-170 Pakość. Umowa sprzedaży została zawarta w dniu 1 lipca 2011r. 

Pakość,  15 czerwca 2011 r.
 
KIO.271.8.1.2011.MJ
 
 
 
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO
 
 
Gmina Pakość, Rynek 4, 88-170 Pakość działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego będącego własnością Urzędu,
tj.: samochód ciężarowy VOLVO F16  wraz z naczepą REISCH (zdekompletowany)
I. Nazwa i siedziba jednostki.
Gmina Pakość
Rynek 4
 88-170 Pakość, kujawsko-pomorskie
tel. (052) 566 50 24 fax. (052) 566 60 75
 
II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.
1. Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Sprzedającego w Pakości, Rynek 4, 88-170 Pakość
2. Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 30.06.2011 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sprzedającego w Pakości, pokój nr 17, I piętro.
3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 
III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego.
Samochód ciężarowy wraz z naczepą będący przedmiotem przetargu można oglądać w obecności przedstawiciela sprzedającego od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 30.06.2011r. w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim telefonicznym kontakcie z przedstawicielem sprzedającego Panem Mariuszem Jarzynowskim nr tel.: 52 566 60 90
 
IV. Cena wywoławcza.
Cena wywoławcza wynosi: 7.165,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych  00/100).
 
V. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
 
Opis przedmiotu sprzedaży:
 
Ciągnik siodłowy 1 szt.
1.      Marka: VOLVO
2.      Model: F16
3.      Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy
4.      Rodzaj nadwozia: Ciągnik siodłowy
5.      Nr rejestracyjny: CIN 71HH
6.      Rok produkcji 1989
7.      Data pierwszej rejestracji: 1989
8.      Data ważności badań technicznych: 18-11-2005
9.      Nr identyfikacyjny: YV2H2B6AKA336469
10.  Kolor powłoki lakierniczej: czerwony
11.  Rodzaj silnika: diesel
12.  Pojemność skokowa silnika: 16123 cm
Ocena stanu:
Silnik – stwierdzono następujące wady i niesprawności: silnik zdekompletowany, brak możliwości rozruchowych
Podwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności: podwozie zdekompletowane – brak podstawowych elementów, ogniska korozji
Nadwozie  - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia: nadwozie pojazdu zdekompletowane, widoczne ogniska korozji.
 
 
Naczepa 1 szt.
1.      Marka: Reisch
2.      Typ/Model: Wywrotka
3.      Nr rejestracyjny: CIN V925
4.      Rok produkcji: 1996
5.      Data pierwszej rejestracji:1996
Ocena stanu:
Podwozie – stwierdzono następujące wady i niesprawności: podwozie zdekompletowane – brak jego podstawowych elementów, ogniska korozji
Nadwozie – stwierdzono następujące wady i uszkodzenia: nadwozie zdekompletowane, zdewastowane, widoczne ogniska korozji
VI. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia.
Wadium:
1. Warunkiem  przystąpienia   do   przetargu    jest   wniesienie wadium   (wyłącznie w pieniądzu)
w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej tj.: 716,50 złotych (słownie: siedemset szesnaście  złotych 50/100), które należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.06.2011 r. do godz. 9:30 w kasie urzędu lub przelewem na  Rachunek sum depozytowych: wpłaty wadium
72 81 70 1034 0050 0207 2000 0070    BS      w       Pruszczu       Pomorskim       Oddział      w      Pakości
z dopiskiem "wadium - kupno samochodu ciężarowego wraz z naczepą".
2. Wpłacenie wadium przelewem będzie uznane za skuteczne, jeżeli w dniu składania ofert
środki będą na koncie sprzedającego. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie
(brak środków na koncie sprzedającego) spowoduje odrzucenie oferty.
3. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność
z oryginałem) winien być dołączony do oferty.
Zasady zwrotu wadium:
1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia wyboru lub odrzucenia oferty na rachunek bankowy wskazany w ofercie.
2. Wadium złożone przez nabywcę samochodu ciężarowego wraz z naczepą zostanie zaliczone na poczet ceny.
Utrata wadium:
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który zaoferował najwyższą cenę zakupu, uchyli sie od zawarcia umowy sprzedaży.
VII. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu z dopiskiem:
" Oferta na sprzedaż samochodu ciężarowego  wraz z naczepą - nie otwierać przed dniem 30.06.2011r. do godziny 10:00".
2. Oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem, który można pobrać w siedzibie sprzedającego w Urzędzie Miejskim w Pakości, Rynek 4, 88-170 Pakość,  pokój 12, I piętro lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.pakosc.pl/?app=przetargi
3. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
- imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu kontaktowego lub nazwę (firmę) i adres
siedziby oferenta, numer telefonu, numer faksu oraz PESEL i numer REGON;
- oferowaną cenę (nie mniejsza niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty;
- oświadczenie oferenta, ze zapoznał sie ze stanem technicznym samochodu lub, ze ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
- dowód wniesienia  wadium;
- w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej do oferty należy dołączyć kopie dowodu osobistego;
- w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarcza lub
firmę należy dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
- parafowany wzór umowy.
VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2011 r. do godziny 9:30 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Pakość, Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat  pokój nr 5  parter.
2. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje
data i godzina wpływu przesyłki z ofertą do siedziby Urzędu Miejsiego w Pakości,
a nie data stempla pocztowego (nadania).
3. Oferta jest wiążąca przez okres 7 dni od daty otwarcia ofert.
IX. Odrzucenie oferty.
1. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta,
który nie wniósł wadium;
- zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza;
- oferta nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w formularzu oferty (załącznik
nr 1) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożenie
wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
- oferent nie wniósł wymaganego wadium.
2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
X. Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy.
1. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi oferent (nabywca).
2. Nabywca zobowiązuje sie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników do podpisania
umowy sprzedaży (wzór umowy - załącznik nr 2).
3. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez
prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
4. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych,
zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz. U z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późno zm.).
5. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości w terminie
wskazanym przez sprzedającego.
6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez
podania przyczyn.
8. W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej
zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja  ustna pomiędzy
zainteresowanymi w dniu przetargu, natychmiast po ogłoszeniu przez komisję
przetargowa wyników przetargu.
XI. Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik 2 - Wzór umowy sprzedaży.
Załącznik 3 – dokumentacja fotograficzna
formularz_ofertowy (46kB) word
wzór_umowy (36kB) word
z1
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (15 czerwca 2011, 07:55:05)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (1 lipca 2011, 11:17:10)
Zmieniono: informacja o wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2400