zamówienie na:

Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych- etap I

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.7.4.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 15 czerwca 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych- etap I” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „pe-gaz 90”, ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno. Cena brutto: 774382,71 PLN. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2011. 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 150787-2011 z dnia 2011-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość
1.Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych- etap I KOD CPV 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ...
Termin składania ofert: 2011-06-14

Numer ogłoszenia: 163273 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150787 - 2011 data 30.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
  • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00 -100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 14.06.2011r., godz. 9.30.
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00 -100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 15.06.2011r., godz. 9.30.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2011 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2011 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5)..

___________________________________________________________________________
                                                                                                   Pakość, 30 maja 2011r.
KIO.271.7.4.2011
 
Pakość: Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych- etap I

Numer ogłoszenia: 150787 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych- etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych- etap I KOD CPV 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 2. Opis projektu: 2.1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji ściekowej dla ulic: 600-lecia, 21-Stycznia, Pałucka oraz Kasprowicza o długości Ø200-ok. 770m, Ø160-ok. 180 wraz z przykanalikami do granic posesji oraz budowa przepompowni ścieków PS-2. Z przepompowni ścieki tłoczone będą kolektorem tłocznym dn110mm PE o długości ok. 20 m do istniejącego kolektora tłocznego dn 225mm. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również rozbiórka i odbudowa nawierzchni zgodnie z istniejącym stanem faktycznym (część masa mineralno- bitumiczna, część kostka). Do przepompowni należy również doprowadzić wodę przyłączem o dn 40 mm PE o długości ok 18,0m. Przepompownia wyposażona zostanie w tłocznię ścieków AWALIFT typu ½ Q=15m3/h z dwiema pompami wirowymi z silnikami o mocy 5,5 kW każda oraz zintegrowaną armaturą zwrotną i odcinającą. Budowa przepompowni obejmie również wykonanie ogrodzenia, dróg dojazdowych, oświetlenia i zagospodarowania terenu. Konstrukcję przepompowni zaprojektowano w postaci zbiornika żelbetowego, zapuszczanego w gruncie o średnicy wewnętrznej 260cm i głębokości 609cm. UWAGA: Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla całego osiedla. Zadanie zostało jednak podzielone na 3 etapy: -I etap: przepompownia PS-2 wraz z kanalizacją w ulicach: Pałuckiej, 600-lecia, 21-stycznia oraz Kasprowicza łącznie z wpięciem w rurociąg tłoczny Ø225mmPE przebiegającym w pobliżu PS-2. -II etap: przepompownia PS-3 wraz z kanalizacją w ulicach: Przybyszewskiego i fragment 21-Stycznia łącznie z wpięciem z przepompowni rurociągiem tłocznym Ø110mm PE w rurociąg tłoczny Ø225mm PE w ul. Wyszyńskiego. -III etap- kanalizacja w ulicach Wyszyńskiego, Krzyżanowskiego. Przedmiotem zamówienia w tej procedurze przetargowej jest realizacja wyłącznie etapu I !!! 2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu Obecnie brak kanalizacji sanitarnej. Istniejąca infrastruktura to sieć wodociągowa, kable SN, NN oraz kable oświetleniowe, sieć telekomunikacyjna oraz gazowa. 2.3. Zakres robót Do zadań Wykonawcy należeć będzie odbudowa nawierzchni oraz powiadamianie zarządcy drogi o rozpoczęciu prac i terminach zajęcia pasa drogowego. 2.4.Termin wykonania robót Zakończenie zadania do dnia 15 listopada 2011r. 2.5. Inwentaryzacja powykonawcza Zamawiający wymaga sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej przez Wykonawcę. 2.6. GWARANCJA Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 2.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ: - projekt budowlany - przedmiary - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - decyzje, dokumenty formalno prawne, postanowienia Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, pokój 18, telefon (052) 566-60-89, w godzinach urzędowania UM: 700 - 1500, wtorek: 800 - 1600 2.8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji. 2.9. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 2.10. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy dokonali oględzin, wizji lokalnej na terenie przyszłych robót (realizacji projektu) i w ich okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego- wg załącznika nr 4 - oświadczenia o zaakceptowaniu warunków określonych w SIWZ oraz o zapoznaniu się z warunkami w terenie i nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia. 2.11. Rodzaj wynagrodzenia ryczałtowe na podstawie protokolarnie odebranych robót. W tym przypadku strony umawiają się na wykonanie określonego zakresu prac za określoną, niezmienną cenę..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.33.24.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00 -100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 14.06.2011r., godz. 9.30 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty -- Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych- etap I, najpóźniej do terminu wskazanego na składanie ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: - pieniądzu, na: Rachunek sum depozytowych: wpłaty wadium 72 81 70 1034 0050 0207 2000 0070 BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp. 5. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg. załącznika nr 2 do SIWZ Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia- niespełna.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg. załącznika nr 2 do SIWZ Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia- niespełna. Doświadczenie wykonawcy i podwykonawcy - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat lub jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w krótszym okresie- wykaz wykonanych w tymże okresie robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ a) Wykonawca musi wykazać, że wykonywał co najmniej jedno zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia - t.j. robót budowlanych polegających na wykonaniu robót wodno-kanalizacyjnych, przy czym wartość zamówienia winna wynosić co najmniej 800 tys. PLN brutto Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia- niespełna.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg. załącznika nr 2 do SIWZ Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia- niespełna.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        4) Potencjał kadrowy- wykaz osób (według zał. Nr 8), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z ich informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca musi mieć w dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca musi mieć w dyspozycji w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej: Lp.:1. STANOWISKO(funkcja):Kierownik Robót Wodno-Kanalizacyjnych Wymagana ilość osób: 1 Kwalifikacje i Uprawnienia -wykształcenie techniczne-uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, -przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa Do wykazu winna być dołączona kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi każdego z wymienionych inspektorów (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - zaświadczenie aktualne na dzień składania ofert). Jeśli Wykonawca wskaże w wykazie osobę, którą będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tej osoby. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- wg. zał. Nr 9 do SIWZ Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia- niespełna.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg. załącznika nr 2 do SIWZ Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia- niespełna. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia- t.j. o wartości nie mniejszej niż oferowana przez wykonawcę kwota przedmiotowego zamówienia publicznego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia- niespełna.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertwykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Proponowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo - finansowy. Ostateczna wersja harmonogramu zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą i będzie stanowić załącznik do umowy. 2) Oświadczenie o akceptowaniu warunków określonych w SIWZ oraz o zapoznaniu się z warunkami w terenie i nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia - wg załącznika nr 4 do SIWZ. 3)Uproszczony kosztorys ofertowy. 4)Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza przeznaczyć podwykonawcom- wg załącznika nr 6 5) Zaakceptowane warunki istotnych elementów umowy- załącznik nr 7
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: 1) Zmiana podmiotów reprezentujących wykonawcę i zamawiającego - z przyczyn obiektywnych lub subiektywnych; 2) W przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) Konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: - konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. - z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminową realizację robót budowlanych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, pokój 18, telefon (052) 566-60-89, w godzinach urzędowania UM: 700 - 1500, wtorek: 800 - 1600.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2011 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
siwz (265kB) pdf

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

BRANŻA ELEKTRYCZNA:
01 (602kB) pdf
02PS2ele (339kB) pdf
03 (596kB) pdf
opis1 (520kB) pdf
opis2 (263kB) pdf
opis3 (227kB) pdf
opis4 (648kB) pdf
opis5 (609kB) pdf
opis6 (252kB) pdf

KONSTRUKCJA PS2:
01PS2 (289kB) pdf
02PS2 (353kB) pdf
03PS2 (717kB) pdf
04 (410kB) pdf
05PS2 (212kB) pdf
06PS2 (219kB) pdf
07PS2 (520kB) pdf
08 (149kB) pdf
opis1PS2 (462kB) pdf
opis2PS2 (319kB) pdf
opis3PS2 (202kB) pdf
opis4PS2 (420kB) pdf
opis5PS2 (474kB) pdf
opis6PS2 (405kB) pdf
opis7PS2 (183kB) pdf
PS2instal (24kB) word

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:
SST (840kB) pdf

INFORMACJE TECHNICZNE OGÓLNE:
01orientacja (708kB) pdf
02PLAN (338kB) pdf
02aPLAN (187kB) pdf
03PLAN (1067kB) pdf
08MAPAewidencyjna (512kB) pdf
09ZagospodarowaniePS2 (113kB) pdf
PrzepompowniaPS2 (137kB) pdf

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
13Odpow (66kB) pdf
14STawar (63kB) pdf
15Profile (60kB) pdf
17Profile (238kB) pdf
19Profile (110kB) pdf
20Profile (66kB) pdf
23Profile (81kB) pdf

26Zestawienie (288kB) pdf
27Profile (218kB) pdf
29Profile (172kB) pdf
30Profile (43kB) pdf
36Profil (48kB) pdf
38Studzienki (203kB) pdf
39Przejścia (219kB) pdf
40Studzienki (262kB) pdf

41Studzienki (394kB) pdf
42Studzienki (356kB) pdf
43Studzienki (237kB) pdf
44uzbrojenie (162kB) pdf
45Brama (211kB) pdf
46Ogrodzenie (197kB) pdf
47PrzekrojNormalny (51kB) pdf
50polZChodnikiem (56kB) pdf
51Chodniki (34kB) pdf
opisBudWyk (431kB) pdf
zestawienieKANALOW (103kB) pdf

PRZEDMIAR ROBÓT:
knalizaSCIEKOWAetapI (175kB) pdf
przepompowniaPS2elek (65kB) pdf
PRZEDMIARprzepompowniaPS2 (47kB) pdf
_________________________________________
zapytanie1 (90kB) pdf
wyjasnienie1 (99kB) pdf

zapytanie2 (64kB) pdf
wyjaśnienie2 (99kB) pdf
formularz_ofertowy_WORD (145kB) word

zapytanie3 (299kB) pdf
wyjasnienie_3 (522kB) pdf

wynik (347kB) pdf
metryczka


Opublikował: Sylwia Cimer-Bronder (30 maja 2011, 11:06:19)

Ostatnia zmiana: Sylwia Cimer-Bronder (15 lipca 2011, 10:53:55)
Zmieniono: informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2062