zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Radłowskiej na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Cmentarnej w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.6.3.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 16 maja 2011  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Radłowskiej na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Cmentarnej w Pakości” wyłoniono Wykonawcę: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław, cena oferty netto: 164411,00 zł, brutto: 202225,53 zł. Termin udzielenia zamówienia: 03.06.2011r. 

                                                                                               Pakość, 28 kwietnia 2011r.
KIO.271.6.5.2011
 
Pakość: Przebudowa drogi gminnej - ul. Radłowskiej na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Cmentarnej w Pakości
Numer ogłoszenia: 125645 - 2011; data zamieszczenia: 28.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej - ul. Radłowskiej na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Cmentarnej w Pakości.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45233140-2 Roboty drogowe 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 1. Opis projektu: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej - ul. Radłowskiej na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Cmentarnej w Pakości, położonej na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 43-1 i 43-2, o długości 0,566 km. Prace przewidziane do wykonania w związku z przedmiotową inwestycją: 1. Rozebranie krawężników betonowych 2. Ułożenie betonowych ław z oporem pod krawężniki, 3. Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, oraz wjazdowych na podsypce cementowo piaskowej, 4. Frezowanie nawierzchni w celu wyrównania, 5. Regulacja studni kanalizacyjnych - 17 szt. (Przedmiar robót nie uwzględnia przedmiotowych prac, jednak należy je uwzględnić w złożonej ofercie) 6. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową standard II grubości 3 cm, 7. Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonanej z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Wykonawca, który zostanie wybrany w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ma obowiązek: 1. zgłosić termin rozpoczęcia robót zarządcy drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno oraz drogi powiatowej nr 2401C Mokre - Krzekotowo - Pakość 2. uzyskać zgodę na zajęcie pasów drogowych ww dróg, jak również uwzględnić w ofercie opłaty z tego tytułu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ. Wszelkie kwestie wykonawcze (np. rzędne ustawienia krawężników) należy na bieżąco uzgadniać z przedstawicielem zamawiającego - P. Bogusławem Kawką - inspektorem ds. melioracji, leśnictwa i drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pakości. 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiarze robót. 6. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 7.Zamawiający wymaga aby Wykonawcy dokonali oględzin, wizji lokalnej na terenie przyszłych robót i w ich okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego- wg załącznika nr 3 - oświadczenia o zaakceptowaniu warunków określonych w SIWZ oraz o zapoznaniu się z warunkami w terenie i nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia. 8. Rodzaj wynagrodzenia ryczałtowe na podstawie protokolarnie odebranych robót. W tym przypadku strony umawiają się na wykonanie określonego zakresu prac za określoną, niezmienną cenę. 9. Gwarancja należytego wykonania umowy- 36 na materiał i robociznę..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg. załącznika nr 2 do SIWZ Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków rozdz. 5 pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-niespełna
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Doświadczenie wykonawcy i podwykonawcy - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat lub jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w krótszym okresie- wykaz wykonanych w tymże okresie robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ a) Wykonawca musi wykazać, że wykonywał co najmniej jedno zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, przy czym wartość zamówienia winna wynosić co najmniej 100.000 PLN brutto. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków rozdz. 5 pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-niespełna
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        -Potencjał kadrowy- wykaz osób (załącznik nr 8 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z ich informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca musi mieć w dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca musi mieć w dyspozycji w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej: Lp. 1. STANOWISKO(funkcja) -Kierownik Budowy - przedstawiciel Wykonawcy Wymagana ilość osób- 1 Kwalifikacje i Uprawnienia -wykształcenie techniczne o specjalności drogowej, uprawnienia budowlane branżowe, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa Do wykazu winna być dołączona kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - zaświadczenie aktualne na dzień składania ofert). Jeśli Wykonawca wskaże w wykazie osobę, którą będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tej osoby. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków rozdz. 5 pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-niespełna -Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- wg załącznika nr 9 do SIWZ Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków rozdz. 5 pkt. 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-niespełna
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania oferta aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia- t.j. o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN. Dokumenty dodatkowe wymagane od wykonawcy 1) formularz ofertowy 2) Oświadczenie o akceptowaniu warunków określonych w SIWZ oraz o zapoznaniu się z warunkami w terenie i nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia - wg załącznika nr 4 do SIWZ. 3) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza przeznaczyć podwykonawcom- wg załącznika nr 6 4) projekt umowy- wg załącznika nr 7 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem: a) zmiany podmiotów reprezentujących wykonawcę i zamawiającego - z przyczyn obiektywnych lub subiektywnych; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; c) konieczności zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: d) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. e) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, itp., 2. z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminową realizację robót budowlanych; 3.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego - pokój nr 18, I piętro ul. Rynek 4, 88-170 Pakość..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2011 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ (274kB) pdf
przedmiar_robot (201kB) pdf
wynik (365kB) pdf
sprostowanie (105kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sylwia Cimer-Bronder (28 kwietnia 2011, 13:41:19)

Ostatnia zmiana: Sylwia Cimer-Bronder (3 czerwca 2011, 15:29:25)
Zmieniono: udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1711