zamówienie na:

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.5.1.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 28 kwietnia 2011  09:30
wynik postępowania: Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności” wyłoniono Wykonawcę: Firma TED-HAL Ogrody Tadeusz Sass, ul. Parkowa 17, 88-140 Gniewkowo . Cena oferty brutto: 429.077,15zł Zamówienia udzielono dnia 25.05.2011r.  

Pakość: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności
Numer ogłoszenia: 110537 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość, na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 103/3, 103/1 i 103/2, 1) Zgodnie z opracowaną dokumentacją dot. zagospodarowania terenu zielonego w centrum wsi Kościelec, gm. Pakość (działka oznaczona geodezyjnie nr 103/3) zaprojektowano: 1. ogrodzenie systemowe całego terenu parku 2. wykonanie alejek żwirowych 3. rekultywację terenu i wykonanie trawników, 4. sadzenie drzew i krzewów, 5. ławki parkowe oraz kosze 2) W zakresie branży elektrycznej zaprojektowano wykonanie oświetlenia typu parkowego. 3) W zakresie branży drogowej zaplanowano chodniki oraz wjazdy bramowe z kostki betonowej wzdłuż biegnącej przy w/w terenie zielonym drogi w centrum wsi Kościelec łączącej drogę gminną Nr 150423c Wielowieś-Kościelec oraz drogi wyższej kategorii tj drogę powiatową Nr 2554c Rycerzewo-Kościelec z drogą powiatową Nr 2553c Cieślin -Kościelec- Janikowo (działki oznaczone geodezyjnie nr 103/1 i 103/2). Projekt techniczny branży drogowej zawiera opis prac zwiazanych z realizacją remontu nawierzchni drogi lokalnej wraz z wykonaniem zatok parkingowych, na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 103/1 i 103/2, które stanowiły przedmiot inwestycji zrealizowanej w 2010r. Załączone przedmiary robót zawierają wyłącznie wykonanie chodników oraz wjazdów bramowych. 3.Wykonawca, który zostanie wybrany w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ma obowiązek: 1. zgłosić termin rozpoczęcia robót zarządcy dróg powiatowych Nr 2554c Rycerzewo - Kościelec oraz nr 2553c Cieślin - Kościelec - Janikowo, 2. w przypadku konieczności uzyskać zgodę na zajęcia pasa drogowego jak również uwzględnić w ofercie opłaty z tego tytułu. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ: - projekt budowlany - przedmiary - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - decyzje, dokumenty formalno prawne, postanowienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.23.00-4, 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 45.34.20.00-6, 45.23.30.00-9, 45.31.61.00-6, 45.31.70.00-2, 45.31.51.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00 100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 27.04.2011r., godz. 9.30 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności, najpóźniej do dnia składania ofert czyli do dnia 27.04.2011r., godz. 9.30 3. Wadium może być wniesione w formach: - pieniądzu, na: Rachunek sum depozytowych: wpłaty wadium 72 81 70 1034 0050 0207 2000 0070 BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp. 5. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
należy potwierdzić w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 (załącznik do SIWZ) Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat lub jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w krótszym okresie- wykaz wykonanych w tymże okresie robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ a) Wykonawca musi wykazać, że wykonywał co najmniej jedno zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, przy czym wartość zamówienia winna wynosić co najmniej 300.000,00 PLN brutto. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z ich informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca musi mieć w dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca musi mieć w dyspozycji w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej: Lp. STANOWISKO (funkcja) Wymagana ilość osób Kwalifikacje i Uprawnienia 1. Kierownik Budowy - przedstawiciel Wykonawcy 1 wykształcenie techniczne ogólnobudowlane, uprawnienia budowlane branżowe, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa Do wykazu winna być dołączona kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi każdego z wymienionych inspektorów (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - zaświadczenie aktualne na dzień składania ofert). Jeśli Wykonawca wskaże w wykazie osobę, którą będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tej osoby. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertwykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty dodatkowe wymagane od wykonawcy 1) Proponowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo - finansowy Ostateczna wersja harmonogramu zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą i będzie stanowić załącznik do umowy. 2) Oświadczenie o akceptowaniu warunków określonych w SIWZ oraz o zapoznaniu się z warunkami w terenie i nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia - wg załącznika nr 4 do SIWZ. 3) Uproszczony kosztorys ofertowy. 4) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza przeznaczyć podwykonawcom- wg załącznika nr 6
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: 1) Zmiana podmiotów reprezentujących wykonawcę i zamawiającego - z przyczyn obiektywnych lub subiektywnych; 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) Konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: - konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. - z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminową realizację robót budowlanych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Pakość, Rynek 4, 88-170 Pakość, pokój nr 18, I piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Gmina Pakość, Rynek 4, 88-170 Pakość, pokój nr 5 (sekretariat), parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Środki budżetowe Gminy Pakość oraz dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
SIWZ (614kB) pdf
Branża drogowa
Dokumentacja projektowa
1 (89kB) pdf
2 (77kB) pdf
3 (46kB) pdf
4 (998kB) pdf
5 (49kB) pdf
przedmiar (244kB) pdf
kosztorys (357kB) pdf
SST
1d (125kB) pdf
2d (100kB) pdf
3d (103kB) pdf
4d (112kB) pdf
5d (104kB) pdf
6d (104kB) pdf
7d (114kB) pdf
8d (147kB) pdf
9d (125kB) pdf
10d (103kB) pdf
11d (89kB) pdf
12d (26kB) pdf
13d (103kB) pdf
14d (146kB) pdf
15d (96kB) pdf
16d (130kB) pdf
17d (48kB) pdf

Tereny Zielone
przedmiary_tz (3243kB) pdf
Projekt budowlany
1z (150kB) pdf
2z (385kB) pdf
3z (82kB) pdf
decyzja (548kB) pdf
Specyfikacja techniczna
Projekt zagospodarowania terenu
Ogrodzenie z alejkami parkowymi
Zieleń
Ławki i mała architektura
Alejki spacerowe
Zdjęcia stanu istniejącego

Branża elektryczna
przedmiar_e (662kB) pdf
SIWOR (30kB) pdf
Projekt elektryczny
1e (111kB) pdf
2e (184kB) pdf
3e (1560kB) pdf
4e (1690kB) pdf

Zapytanie1 (194kB) pdf
Odpowiedź_na_pytanie (96kB) pdf

Zapytanie2 (65kB) pdf

Odpowiedź_na_pytanie2 (123kB) pdf

Wyjaśnienie_zmiana_terminu_składania_ofert (292kB) pdf

Informacja_o_wyniku (290kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (8 kwietnia 2011, 14:11:20)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (27 maja 2011, 07:58:54)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2019