zamówienie na:

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 108/6 o pow. ca 0,2813 ha, KW nr 27109, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO 72241-17/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 26 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość , zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium. 
Pakość, 06 grudnia 2010r.
KIO. 72241-17/05/10


Informacja z przeprowadzonego w dniu 26 listopada 2010r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 108/6 o pow. ca 0,2813 ha (RIVb), KW nr 27109, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm. ), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 26 listopada 2010r. o godz. 10.00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego  w  Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości.

1.Przedmiotem przetargu była niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 108/6 o pow. ca 0,2813 ha (RIVb), KW nr 27109, położona w Pakości przy ul. Mieleńskiej, stanowiąca mienie komunalne Gminy Pakość.
cena wywoławcza – 140.875,00 zł + VAT 22%, co stanowi brutto: 171.867,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 50/100).

2. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa, nie jest obciążona, ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

3. Brak informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.

4. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość , zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w wysokości 17.200,00 PLN. 


Informacja o wyniku przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 06 grudnia 2010r., na okres 7 dni.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108), uchwały nr XXXII/295/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość,

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 26 października 2010r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż działki nr 108/6 o pow. ca 0,2813 ha (RIVb), KW nr 27109, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
cena wywoławcza – 140.875,00 zł + VAT 22%, co stanowi brutto: 171.867,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 50/100).

· Przedmiotowa niezabudowana nieruchomość gruntowa będąca własnością Gminy Pakość, nie jest obciążona, ani też nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

· Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 17.

· Ostateczna cena nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

· Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17.200,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych) do dnia 22 listopada 2010r. - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego (do godz. 14.00) lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK oddział w Pakości.

· Kupno przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

· Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

· Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

· Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia jego zamknięcia w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.
· Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 85.

· Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.


Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (26 października 2010, 13:30:20)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (6 grudnia 2010, 11:53:35)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1884