zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: 72241-18/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 4 listopada 2010  15:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 05 listopada 2010r. 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwały nr XXXII/294/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Rycerzewo, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały Nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679), uchwały nr XXX/280/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Pakość (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2010r. Nr 98 poz. 1242), uchwały nr XXXIII/305/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego nr 1, położonego przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość, na czas określony dłuższy niż 3 lata oraz uchwały nr XXXIII/306/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego nr 2, położonego przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość, na czas określony dłuższy niż 3 lata,

Burmistrz Pakości:

informuje, że w dniu 14 października 2010 r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający nieruchomości:

§  1.
Podać do publicznej wiadomości wykaz zawierający następujące nieruchomości:
  • lokalową nr 7 o pow. 46,53 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 57 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 50/7 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;
  • lokalową nr 11 o pow.49,10 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 13/1 o pow. 0,0657 ha, KW nr 23405, RIIIa – grunty orne klasy IIIa, położoną w m. Rycerzewo, gm. Pakość, stanowiącą własność Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 13/2 o pow. 0,0622 ha, KW nr 23405, RIIIa – grunty orne klasy IIIa, położoną w m. Rycerzewo, gm. Pakość, stanowiącą własność Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
  • lokal użytkowy nr 1 o pow. 17,56 m2, stanowiący własność Gminy Pakość, położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 – przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
  • lokal użytkowy nr 2 o pow. 34,73 m2, stanowiący własność Gminy Pakość, położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 – przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 2/14, w części o pow. 0,0450 ha (pow. ca 5,0314 ha), KW nr 35638, Ba – tereny przemysłowe, położoną przy ul. Topolowej w Pakości, przeznaczoną w części do wydzierżawienia pod parking, na okres 3 lat;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 27/3 o pow. 25,6800 ha, KW nr 37680, RIVa, RIVb, RV - grunty orne klasy IVa, IVb oraz V, położoną w m. Giebnia gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 października 2010, 12:39:34)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (5 listopada 2010, 14:49:34)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu z tablicy ogłoszeń UM w Pakości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1527