zamówienie na:

Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji oraz remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 35 w Pakości Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji oraz remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 35 w Pakości”

zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej, 88-170 Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341/01/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 28 września 2010  09:30
wynik postępowania: Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji oraz remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 35 w Pakości” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. ul. Szkolna 35, 88-170 Pakość. Cena oferty brutto: 88829,39 zł Zamówienie udzielono w dniu 06.10.2010r. 
Pakość: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji oraz remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 35 w Pakości
Numer ogłoszenia: 288724 - 2010; data zamieszczenia: 13.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 35 , Ul. Szkolna 35, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 524 62 30; 601 078 832.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji oraz remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 35 w Pakości. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących docieplenia ścian zewnętrznych (frontowa od ulicy i szczytowa od strony garażu) wraz z kolorystyką elewacji oraz remontem pokrycia dachowego papą termozgrzewalną i wymianą drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Szkolnej 35 w Pakości. Planowany zakres robót do wykonania, stanowią: 1. docieplenie i kolorystyka ścian zewnętrznych - frontowa od ulicy i szczytowa od strony garażu 2. wymiana obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych; 3. pokrycie dachu papą termozgrzewalną; 4. wymiana drzwi wejściowych do budynku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poniżej w dokumentacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5, a także projekt budowlany - załącznik nr 6 i przedmiar robót - załącznik nr 7. W wycenie rusztowań należy uwzględnić rodzaj i sposób ich ustawienia wg rozwiązania wykonawcy. Przedmiar obejmuje jedynie powierzchnię zarusztowania Dodatkowo dokumentacja techniczna obejmuje odtworzenie detali architektonicznych tj. pilastry, wnękę nad wejściem, gzymsy oraz parapety okienne (od czoła parapetów przykleić paski ze styropianu grub. 12 cm).. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.26.19.10-6, 45.26.25.22-6, 45.42.11.14-6. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art.22 ust. 1 w zb. z art. 44 ustawy Pzp - wg. załącznika nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-niezpełnia III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku · 4 referencje poświadczające należyte wykonanie w ostatnich pięciu latach minimum 2 robót polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych oraz 2 robót w zakresie remontu pokrycia dachowego o wartości przekraczającej kwotę: 50 000,00 zł.(osobno docieplenie, osobno dach). W przypadku gdy Wykonawca prowadzi działalność w okresie krótszym niż 5 lat, wówczas należy przedłożyć w/w referencje uzyskane w czasie prowadzenia działalności. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-niezpełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-niezpełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycieoświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wspólnota Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Szkolnej 35, 88-170 Pakość. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2010 godzina 09:30, miejsce: sekretariat w Urzędzie Miejskim w Pakości z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ (228kB) pdf
projekt_budowlany (3823kB) pdf
specyfikacja_ogólna (70kB) pdf
szczegółowa_specyfikacja_techniczna (109kB) pdf
kolorystyka (240kB) pdf
książka_przedmiarów (91kB) word
informacja_o_wyniku (119kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (13 września 2010, 14:00:11)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (7 października 2010, 14:46:28)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1192