zamówienie na:

Przebudowa drogi Ludwiniec - Jankowo

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/ XI /PN/10
wartość: poniżej kwot progowych określonych
termin składania ofert: 18 sierpnia 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. nr 113, poz. 759.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi Ludwiniec-Jankowo” wyłoniono Wykonawcę: Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław. Cena oferty brutto: 515 059,88 zł. Udzielono zamówienia w dniu 21.09.2010r. 

Pakość: Przebudowa drogi Ludwiniec - Jankowo
Numer ogłoszenia: 231026 - 2010; data zamieszczenia: 30.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Ludwiniec - Jankowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 150420C Jankowo-Ludwiniec w obszarze skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 255 relacji Pakość-Broniewice-Strzelno- droga klasy Z, w miejscowości Jankowo, gmina Pakość. 1.2. Lokalizacja zadania. Projekt stanowi materiał do przebudowy drogi gminnej Jankowo - Ludwiniec. Początek nawierzchni bitumicznej w m. Jankowo dowiązano do istniejącej nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania z droga wojewódzka nr 254 Pakość - Strzelno a koniec projektowanego odcinka dowiązano do istniejącej nawierzchni bitumicznej na skrzy4owaniu z droga gminna nr 150434C Ludwiniec - Dobieszewiczki. Lokalizacja zadania od km 0+000 do km 1+788 o długości 1,788km. Droga przebiega w terenie niezabudowanym, z rozproszona zabudowa gospodarska. Do drogi przylegają obszary rolne. Droga stanowi dogodne połączenie pomiędzy Pakościa a Ludwińcem. 1.3. Stan istniejący zagospodarowania. W chwili obecnej droga gminna posiada nawierzchnie tłuczniowa w złym stanie technicznym o szerokości od 5,1m do 5,5m, z odwodnieniem powierzchniowym w otaczający teren . W zaniżeniach drogi gromadzi się woda opadowa. Droga przebiega na terenie gminy Pakość. 1.4. Zakres robót. Zakres robót jest następujący: - wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o szerokości 4,50m, obustronne pobocza o szerokości 0,50m z tłucznia kamiennego oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,5m, wykonanie dwóch przepustów fi 500 wraz z wykonaniem rowu przy przepuście nr 2. Przepust nr 1 zlokalizowany jest w nasypie drogi w celu umożliwienia spływu wód opadowych z pól po prawej stronie drogi do zbiornika wodnego po lewej stronie. Zakresy planowanych robót: Powierzchnia jezdni 8 119m2 Powierzchnia zjazdów 374m2 Roboty ziemne 462m3 Dokumentacja projektowa ponadto zakłada: - korektę spadków poprzecznych, podłużnych i geometrii łuków - brak zajętości gruntów obcych pod drogę - przebudowa istniejących zjazdów do posesji, - ułożenie korytek betonowych. 1.5. Podstawowe parametry projektowe. Przyjęte parametry projektowe: - kategoria ruchu KR1 - klasa drogi L - prędkość projektowa 40kmgodz - spadek jednostronny 2% - pobocza 2x1,0m w tym 1,0m umocnione tłuczniem. 1.6. Droga w planie. Projektowana oś drogi poprowadzona jest w osi istniejącej drogi i skorygowana w celu uniknięcia wejścia w grunty obce. Planowane roboty zlokalizowane są w granicach istniejącego pasa drogowego, bez zajmowania gruntów obcych. Załamania trasy wyokrąglono czterema łukiem poziomymi i sześcioma załomami niewymagającymi łuków poziomych. Na istniejących zjazdach, planuje się utwardzenie nawierzchni. 1.7. Profil podłużny. Niweletę drogi zaprojektowano w nawiązaniu do stanu istniejącego oraz do projektowanego odwodnienia. Załamania niwelety nie wymagają wyokrągleń łukami pionowymi. 1.8. Droga w przekroju poprzecznym. Na całej długości przyjęto spadek jednostronny 2%. 1.9. Roboty przygotowawcze. W ramach robót zaplanowano: - wytyczenie trasy drogi. 1.10. Konstrukcja nawierzchni. Na całym odcinku przyjęto następującą konstrukcje: - warstwa wyrównawcza z tłucznia kamiennego łamanego 0-31,5 o średniej grubości 5cm - 4cm, warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej wg PN-S-96025-2000 o szerokości 4,58m - 3cm, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grysowej wg PN-S-96025-2000 o szerokości 4,50m - pomiędzy podbudowa z tłucznia a warstwa bitumiczna oraz pomiędzy warstwami bitumicznymi, wykonać sprysk emulsja asfaltowa - pobocze tłuczniowe 2x0,50m o grubości 0,10m i pobocze gruntowe 2x0,5m. Na zjazdach do posesji przyjęto następującą konstrukcje: - 10cm, warstwa odsączająca z piasku - 20cm podbudowa z tłucznia kamiennego - 4cm, warstwa wia4aca z masy mineralno-bitumicznej wg PN-S-96025-2000, - 3cm, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grysowej wg PN-S-96025- 2000, - pomiędzy podbudowa z tłucznia a warstwa bitumiczna oraz pomiędzy warstwami bitumicznymi, wykonać sprysk emulsją asfaltową 1.11. Kolizje z urządzeniami obcymi. Droga przebiega przez teren uzbrojony. Występuje tam siec energetyczna, telekomunikacyjna i wodociągowa. Ze względu na głębokość ułożenia sieci, roboty w jej pobliżu należy prowadzić w sposób uniemożliwiających ich uszkodzenie. Położenie sieci potwierdzono odpowiednimi uzgodnieniami ZUD. 1.12. Urządzenia obce. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z lokalizacja urządzeń obcych i zgłosić rozpoczęcie robót gestorom tych urządzeń zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urządzenia obce napotkane na etapie wykonawstwa należy uzgodnić dodatkowo z ich użytkownikami. 1.13. Odwodnienie. Odwodnienie odcinka zaprojektowano jako powierzchniowe w otaczający teren. W ramach robót zaplanowano dwa przepusty pod droga o średnicy 50cm o długości 7,5m i 8m ze ściankami czołowymi. 1.14. Roboty ziemne. Wielkość robót ziemnych wynika z założonego wyniesienia niwelety drogi ponad istniejący teren oraz odtworzenia rowów. 1.15. Kosztorys powykonawczy Wykonawca, który zostanie wybrany w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ma obowiązek sporządzenia kosztorysu powykonawczego. Cenę sporządzenia kosztorysu powykonawczego należy wkalkulować koszt sporządzenia przedmiotowej dokumentacji. 1.16. Decyzja z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty z nią związane. Wykonawca, który zostanie wybrany w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ma obowiązek uzyskania decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 255 jak również ponoszenia opłat z tego tytułu. W cenie oferty należy w/w koszt uwzględnić. 1.17. Termin wykonania robót Zakończenie zadania do dnia 15 października 2010r. 1.18. Gwarancja Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego; na nawierzchnię mineralno - asfaltową 36 miesięcy od daty odbioru końcowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także dokumentacja projektowa i przedmiar robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   należy potwierdzić w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 (załącznik do SIWZ) Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. · należy potwierdzić przedkładając zamawiającemu wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -należy uzupełnić Załącznik nr 5 - wykaz robót oraz załączyć przynajmniej jeden dokument potwierdzający, że roboty drogowe o wartości min. 500.000,00 zł, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   należy potwierdzić w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 (załącznik do SIWZ) Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   · wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami -należy uzupełnić Załącznik nr 6 - wykaz osób oraz wykazać dysponowanie w celu wykonania zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej · Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia- t.j. o wartości nie mniejszej niż oferowana przez wykonawcę kwota przedmiotowego zamówienia publicznego Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
· Wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1) ; · Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania wykonawcy pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. -Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do reprezentowania oferenta. -Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. · Zaakceptowane warunki istotnych elementów umowy zawarte we wzorze umowy- załącznik nr 4 · Uzupełniony formularz kosztorysu ofertowego- wg załącznika nr 10 Dokumenty ww. muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem - zgodnie z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Warunki zmiany umowy: 1) zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem: a) zmiany podmiotów reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego - z przyczyn obiektywnych lub subiektywnych; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; c) konieczności zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: - konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. - zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, - zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego amówienia, - konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, itp., d) z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminową realizację robót budowlanych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ udostępnione jest na stronie internetowej zamawiającego www.bip.pakosc.pl oraz w siedzibie zamawiającego - pokój nr 18, I piętro ul. Rynek 4, 88-170 Pakość..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2010 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
SIWZ (335kB) pdf
Orientacja (600kB) jpg
Zagospodarowanie1 (241kB) pdf  
Zagospodarowanie2 (249kB) pdf
Zagospodarowanie3 (1357kB) pdf
Plan_syt_wys1 (974kB) pdf
Plan_syt_wys2 (1166kB) pdf
Plan_syt_wys3 (1337kB) pdf
Przekroje_poprzeczne1 (657kB) pdf
Przekroje_poprzeczne2 (757kB) pdf
Profil_podłużny (1142kB) pdf
Przekrój_konstrukcyjny1 (230kB) pdf
Przekrój_konstrukcyjny2 (427kB) pdf
Przekrój_konstrukcyjny3 (427kB) pdf
SST (795kB) pdf
Kosztorys_ofertowy (88kB) pdf
Opis_techniczny (117kB) pdf
Przedmiar (76kB) pdf
pyt1 (156kB) pdf
Zawiadomienie (142kB) pdf
Odpowiedzi_na_pytania (225kB) pdf
informacja_o_wyniku (302kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (30 lipca 2010, 11:24:49)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (23 września 2010, 14:26:35)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1279