zamówienie na:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/XII/PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 13 sierpnia 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. nr 113, poz. 759.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość, cena brutto: 35 355,60 PLN, netto: 28 980,00 PLN Udzielono zamówienia w dniu 10 września 2010r.  

KIO ZP 341/XII/PN/10                                              

Pakość: Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwiniec. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w m. Ludwiniec Włączenie projektowanej sieci wodociągowej nastąpi do istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC ø100mm (działka nr 31/6). Następnie odcinkiem o długości około 310 m należy wodociąg połączyć z istniejącą siecią w działce nr 62 zgodnie z częścią graficzną dokumentacji. Trasa sieci wodociągowej przebiega przez drogi gminne. 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu Obecnie sieć wodociągowa biegnie w drodze gminnej o numerach ewidencyjnych nr 40 i 62 w miejscowości Ludwiniec. Po zrealizowaniu zadania teren objęty inwestycją będzie użytkowany w dotychczasowy sposób. Wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz nie przewiduje się wycinki drzew. 3.Zakres robót Sieć wodociągową projektuje się włączyć do istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC ø100mm (działka nr 31/6). Sieć wodociągowa zaprojektowana jest z rur PVC ø90mm na ciśnienie 1,0 MPa. Długość projektowanej sieci wodociągowej (bez przyłączy ) wynosi około 310 m. Na trasie projektowanych odcinków istnieje konieczność wymiany odcinka przyłącza wodociągowego o średnicy 32mm na odcinek projektowanej sieci o średnicy 90mm PVC. Po wymianie w/w odcinka należy istniejący odcinek przyłącza wpiąć do projektowanej sieci. Proponuje się to wykonać za pomocą trójnika redukcyjnego ø90/32mm lub za pomocą opaski z nawiertką ø32mm. W przypadku trójnika zastosować połączenie rur z tworzyw sztucznych i wykonać za pomocą opaski naprawczej. Na trasie wodociągu zaprojektowano następującą armaturę: - zasuwy żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem fig. 002 o średnicy 80mm z obudową i skrzynką żeliwną do zasuw, - hydranty przeciwpożarowe HP80 podziemne na ciśnienie do 1,0 MPa z zasuwą kołnierzową żeliwną z miękkim uszczelnieniem fig. 002 średnicy 80 mm z obudową i skrzynką żeliwną do zasuw, - kolana kołnierzowe ze stopą typu N Ø 80 na ciśnienie do 1,0 Mpa. - rury i kształtki z rur PVC o średnicy ø90mm. Skrzyżowania wodociągu z kablem energetycznym wykonać poprzez założenie na kabel energetyczny rury osłonowej typu AROTA o długości 2,0 m. Wokół hydrantu i skrzynki do zasuw teren należy utwardzić płytami betonowymi prefabrykowanymi (dwie połówki ). Armaturę podziemną należy oznaczyć za pomocą słupków betonowych i tabliczek. Głębokość ułożenia przewodów z rur PVC mierzona od powierzchni terenu do osi rury przedstawiono w części graficznej opracowania na profilach podłużnych sieci. Zasuwę zaprojektowano do każdego hydrantu ppoż. Zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe nadziemne HP80 i rozmieszczono je przy drodze gminnej w taki sposób aby nie utrudniały ruchu drogowego. Uzbrojenie sieci wodociągowej (zasuwa, hydrant ppoż.) przed zamontowaniem należy pomalować farbami antykorozyjnymi. W celu zabezpieczenia przewodów wodociągowych przed uszkodzeniem złączy, rozerwaniem przewodów i wysunięciem bosego końca rury z kielicha względnie wyboczeniem na załamaniach kierunku w płaszczyźnie poziomej lub pionowej, należy przewód wodociągowy oprzeć o blok oporowy betonowy. Będą to więc bloki oporowe dla kolan, łuków, trójników, czwórników oraz korki na końcówkach przewodu. Bloki oporowe należy wykonać z betonu wg norm: BN-81/9192/05, BN-81/9192/04 - wymiary i warunki stosowania. Bloki mogą być prefabrykowane lub też wykonane na miejscu z betonu lanego. Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji przeprowadzić próbę na ciśnienie, dokonać dezynfekcji sieci i wykonać badania wody. Próbę szczelności przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Do zadań Wykonawcy należeć będzie ewentualna odbudowa nawierzchni oraz powiadamianie zarządcy drogi o rozpoczęciu prac i terminach zajęcia pasa drogowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, sst, przedmiar robót. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 4.Termin wykonania robót Zakończenie zadania do dnia 15 grudnia 2010r. Podczas prowadzenia robót należy uwzględnić oświadczenie właściciela nieruchomości nr 31/6 5. Inwentaryzacja powykonawcza Zamawiający wymaga sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej przez Wykonawcę. GWARANCJA Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku · należy potwierdzić w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 (załącznik do SIWZ) Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. ·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku · należy potwierdzić przedkładając zamawiającemu wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - t.j. robót budowlanych polegających na wykonaniu robót wodno-kanalizacyjnych Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. ·         III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku · należy potwierdzić w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 (załącznik do SIWZ) Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. ·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku · wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - t.j. dysponowania w celu wykonania zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych- bez ograniczeń, · Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. ·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku · Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia- t.j. o wartości nie mniejszej niż oferowana przez wykonawcę kwota przedmiotowego zamówienia publicznego Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertwykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. ·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) · Wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1) ; · Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania wykonawcy/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. -Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do reprezentowania oferenta. -Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy · Zaakceptowane warunki istotnych elementów umowy · Przedmiar robót Dokumenty ww. muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem - zgodnie z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817). III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: -zmiana podmiotów reprezentujących wykonawcę i zamawiającego - z przyczyn obiektywnych lub subiektywnych; -Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; -konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: - konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. - zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, - zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego zamówienia, - konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, itp., - z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminową realizację robót budowlanych. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ udostępnione jest na stronie internetowej zamawiającego www.bip.pakosc.pl oraz w siedzibie zamawiającego - pokój nr 18, I piętro ul. Rynek 4, 88-170 Pakość. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2010 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: . IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

siwz (214kB) pdf

profil (217kB) pdf
oswiadczenie (142kB) pdf
Luk_ze_stopka (67kB) pdf
zasuwa (165kB) pdf
plan (3352kB) pdf
opis (68kB) pdf
kolnierz (113kB) pdf
przedmiar (73kB) pdf
sprostowanie (86kB) pdf
informacja_o_wyniku (800kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sylwia Cimer-Bronder (29 lipca 2010, 14:55:24)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (16 września 2010, 09:21:27)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1184