zamówienie na:

Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/ VII /PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 2 sierpnia 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający informuje, iż wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne” wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 14 88-170 Pakość cena oferty brutto: 146.930,14 PLN Udzielono zamówienia w dniu 31 sierpnia 2010r.  
_Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 172831-2010 z dnia 2010-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość
1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu adaptację części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne. Roboty budowlane j.w. zawierają następujące branże:...
Termin składania ofert: 2010-07-16

Numer ogłoszenia: 193791 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 172831 - 2010 data 01.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2010 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2010 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości.
__
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 172831-2010 z dnia 2010-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość
1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu adaptację części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne. Roboty budowlane j.w. zawierają następujące branże:...
Termin składania ofert: 2010-07-16

Numer ogłoszenia: 189049 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 172831 - 2010 data 01.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.08.2010..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 30.11.2010..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 16.07.2010 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości...
 • W ogłoszeniu powinno być: 30.07.2010 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości...

______________________________________________________________________________________

_
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 172831-2010 z dnia 2010-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość
1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu adaptację części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne. Roboty budowlane j.w. zawierają następujące branże:...
Termin składania ofert: 2010-07-16

Numer ogłoszenia: 185215 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 172831 - 2010 data 01.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2010 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości...
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2010 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości.
____________________________________________________________________________________
głoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 172831-2010 z dnia 2010-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość
1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu adaptację części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne. Roboty budowlane j.w. zawierają następujące branże:...
Termin składania ofert: 2010-07-16

Numer ogłoszenia: 178361 - 2010; data zamieszczenia: 06.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 172831 - 2010 data 01.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 16.07.2010 godzina 09:30.
 • W ogłoszeniu powinno być: 19.07.2010 godzina 09:30.____________________________________________________________________________________
Pakość: Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne
Numer ogłoszenia: 172831 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu adaptację części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne. Roboty budowlane j.w. zawierają następujące branże: A. budowlaną -malowanie sufitów i ścian, roboty blacharskie, montaż nowych drzwi do budynku, wykonanie ścianek wewnętrznych na piętrze budynku, tynkowanie, roboty dekarskie. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poniżej w dokumentacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: - dokumentacja techniczna robót budowlanych - załącznik nr 5, - przedmiary robót - załącznik nr 6 - SST dot. robót budowlanych- załącznik nr 7 B. elektryczna i teletechniczną - m.in. wewnętrzna linia zasilająca, oświetleniową i gniazd wtyczkowych 230V, sygnalizacji dzwonkowej, telefoniczną i odgromową, ochrony przepięciowej, od porażeń. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poniżej w dokumentacji. - dokumentacja techniczna elektryczna i teletechniczna- załącznik nr 8 - przedmiary dot. części elektrycznej - załącznik nr 9 C. instalacje c.o., cw, wod-kan. - która ma na celu wykonanie instalacji zimnej wody, wody ciepłej użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania dla potrzeb projektowanych mieszkań na piętrze budynku. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poniżej w dokumentacji. - projekt budowlany dot. instalacji wewnętrznej c.o.- załącznik nr 10 - przedmiar kosztorysowy dot. instalacji wewnętrznej c.o.- załącznik nr 11 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dot. instalacji wod- kan., c.w., c.o. - załącznik nr 12 - projekt budowlany dot. instalacji cw i wod-kan. .- załącznik nr 13 - przedmiar kosztorysowy dot. instalacji wod-kan. i c.w. .- załącznik nr 14 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie materiałów stanowiących Materiał Inwestora, zakupionych w postępowaniu przetargowym, przeprowadzonym w 2009r. 2. Inwentaryzacja powykonawcza Zamawiający wymaga sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej przez Wykonawcę. 3. GWARANCJA Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także projekt budowlany i przedmiary robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4, 45.26.14.00-8, 45.26.19.10-6, 45.26.25.22-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        · należy potwierdzić w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 (załącznik do SIWZ) Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        · należy potwierdzić przedkładając zamawiającemu wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca musi wykazać, że wykonywał co najmniej jedno zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia t.j. w zakresie budowy lub przebudowy lokali. · wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - t.j. dysponowania w celu wykonania zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - ogólno - budowlanej, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        należy potwierdzić w oświadczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 (załącznik do SIWZ) Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        · Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        · Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia- t.j. o wartości nie mniejszej niż oferowana przez wykonawcę kwota przedmiotowego zamówienia publicznego Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertwykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
· Wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1) ; · Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania wykonawcy pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. -Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do reprezentowania oferenta. -Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. · Zaakceptowane warunki istotnych elementów umowy · W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający, zgodnie z § 5.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, żąda co następuje: Dokumenty ww. muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem - zgodnie z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: a) konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof). Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, których przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę. - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj. z powodu: a. nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy b. decyzji służb konserwatorskich mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania dodatkowych badań archeologicznych. b) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. c) konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: - konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. - zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, - zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego zamówienia, - konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego,itp. d) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów. e) zmianę kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. f) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ udostępnione jest na stronie internetowej zamawiającego www.bip.pakosc.pl oraz w siedzibie zamawiającego - pokój nr 18, I piętro ul. Rynek 4, 88-170 Pakość..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2010 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie (parter, pok. nr 5) przy ul. Rynek 4 w Pakości..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz (262kB) pdf
załączniki do SIWZ
branża co
przedmiar_co (1210kB) pdf
opis_techniczny_kotlownia (85kB) pdf
co_Radlowo (1764kB) pdf
rys2_rzut_pietra (156kB) pdf
rys2_rzut_piwnic (74kB) pdf
ST_kotlownia (113kB) pdf
rys1_planSYTUAC (104kB) pdf
rys3_rzut_parteru (132kB) pdf
rys5_rozwiniecie_instalCO (207kB) pdf
wyjasnienie_co (99kB) pdf

branża elektryczna
przedmiar_elektryka (731kB) pdf
dokumentacja_tech (5033kB) pdf

branża budowlana
przedmiar_budowlane (1402kB) pdf
dokumentacja_techniczna (7161kB) pdf

instalacje wod-kan i cw
przedmiar_wod_kan (636kB) pdf
projekt_budowlany (4850kB) pdf
ST (1343kB) pdf

ZMIANA z dnia 6.07.2010r.
sprostowanie (89kB) pdf

MODYFIKACJA SIWZ Z DN. 13.07.2010r.
sprostowanie_2 (135kB) pdf
przedmiar_CO_uzupelniajacy (231kB) pdf

ZAPYTANIE WYKONAWCY z dn. 15.07.2010r.
pyt1 (189kB) pdf
SPROSTOWANIE Z DN. 15.07.2010r.
sprostowanie_3 (113kB) word
modyfikacjaSIWZ_15_07_2010 (266kB) pdf
Zestawienie_materialow_1 (170kB) pdf
Zestawienie_materialow_2 (281kB) pdf
sprostowanie_3_pdf (167kB) pdf

Wyjaśnienie - ad. 3, 4 na pytanie 1 z dnia 15.07.2010r.
ad3_ad4 (127kB) pdf
Wyjaśnienie z dn. 20.7.2010r.- ad. 1, ad.2 na pytanie 1 z dnia 15.07.2010r.
ad1_ad_2 (145kB) pdf
Kotlownia_elektryka (1527kB) pdf
Kotlownia_elektrykaPRZEDMIAR (509kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sylwia Cimer-Bronder (1 lipca 2010, 14:37:12)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (1 września 2010, 09:59:57)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1630