zamówienie na:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.72241-08/05/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 20 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: W wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego wyłoniono nabywców 12 niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej. 
Pakość, dnia 30 lipca 2010r.
 

KIO.72241 – 08/07/10
 
Informacja z przeprowadzonego w dniu 20 lipca 2010r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość,  położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczonych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy pod zabudowę garażami murowanymi, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, na podstawie którego uzyskano decyzję pozwolenie na budowę.
 
Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 14 maja 2010r. o godz. 10.00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego  w  Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość.

1.Przedmiotem przetargu były nieruchomości, oznaczone jak poniżej:
- dz. nr 326/63 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/64 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/65 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/66 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/67 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/68 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/69 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/70 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/71 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/72 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/73 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/74 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/75 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/76 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/77 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/78 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/79 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- dz. nr 326/80 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
2. Przedmiotowe nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Pakość, nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wpłacenie do dnia 16 lipca 2010r. wadium w wysokości 260,00 zł.
4. Wpłaty wadium dokonali:
- Pani Ewa Delekta zam. ul. Mogileńska 37/65, Pakość (1 x 260,00)
- Pan Szymon Woźniak, zam. Mogileńska 45/18, Pakość (2x260,00 = 520,00)
- Pan Marcin Czaja, zam. ul. Mogileńska 45/1, Pakośc (1x260,00)
- Pan Oleszko Łukasz, zam. Rybitwy 70 (1x260,00)
- Pan Łukasz Agaś, zam. ul. Mogileńska 41/14 (5 x 260,00= 1300,00)
- Pan Piotr Lewandowski, zam. ul. Mogileńska 35/3 (2x260,00 = 520,00)
5. Do udziału w przetargu uprawnione były osoby, które wpłaciły wadium.
6. W przetargu uczestniczyli: Ewa Delekta z Pakości, Lech Woźniak z Pakości, upoważniony do występowania w imieniu syna Szymona Woźniaka – uprawnionego do udziału w przetargu, zgodnie z upoważnieniem z dnia 19 lipca 2010r., Marcin Czaja z Pakości, Łukasz Oleszko z Rybitw, Łukasz Agaś z Pakości, Maria Lewandowska z Pakości upoważniona do występowania w imieniu syna Piotra Lewandowskiego – uprawnionego do udziału w przetargu, zgodnie z upoważnieniem z dnia 31 grudnia 2009r.
7. W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcami niezabudowanych nieruchomości gruntowych, zostali odpowiednio:
- działka nr 326/68 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424 została Ewa Delekta zam. ul. Mogileńska 37/65, 88-170 Pakość, oferując kwotę nabycia w wysokości: 2.620,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsetdwadzieścia złotych 00/100),
- działka nr 326/70 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424 i 326/71 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, został Piotr Lewandowski zam. ul. Mogileńska 35/3, Pakość, reprezentowany przez matkę – Marię Lewandowską, oferując kwotę nabycia w wysokości odpowiednio: 2.620,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsetdwadzieścia złotych 00/100) – dz. nr 326/70 oraz 2.680,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsetosiemdziesiąt złotych 00/100) – dz. nr 326/71,
- działka nr 326/78 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424 został Marcin Czaja zam. ul. Mogileńska 45/1, 88-170 Pakość, oferując kwotę nabycia w wysokości: 2.620,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsetdwadzieścia złotych 00/100),
- działka nr 326/69 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424 został Łukasz Oleszko zam. Rybitwy 70, 88-170 Pakość, oferując kwotę nabycia w wysokości: 2.620,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsetdwadzieścia złotych 00/100),
- działka nr 326/63 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, 326/64 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, 326/65 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, 326/79 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424,  326/80 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, został Łukasz Agaś zam. ul. Mogileńska 41/14, Pakość, oferując kwoty nabycia w wysokości odpowiednio: 2.680,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsetosiemdziesiąt złotych 00/100) – dz. nr 326/63, 2.620,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsetdwadzieścia złotych 00/100) – dz. nr 326/64, 2.620,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsetdwadzieścia złotych 00/100) – dz. nr 326/65, 2.620,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsetdwadzieścia złotych 00/100) – dz. nr 326/79 oraz 2.680,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsetosiemdziesiąt złotych 00/100) – dz. nr 326/80, co łącznie stanowi kwotę: 13.220,00 zł (słownie: trzynaścietysięcydwieściedwadzieścia złotych 00/100),
- działka nr 326/66 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424 i 326/67 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, został Szymon Woźniak zam. ul. Mogileńska 45/18, Pakość, reprezentowany przez ojca – Lecha Woźniaka legitymującego się dowodem osobistym o numerze AGG 503082, oferując kwotę nabycia w wysokości odpowiednio: 2.620,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsetdwadzieścia złotych 00/100) – dz. nr 326/66 oraz 2. 2.620,00 zł (słownie: dwatysiącesześćsetdwadzieścia złotych 00/100) – dz. nr 326/67.

Informacja o wyniku przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 02 sierpnia 2010r., na okres 7 dni.
 
 
Pakość, dnia 16 czerwca 2010r.
 
KIO.72241-08/05/10

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108), uchwały nr XIV/119/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość,

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 16 czerwca 2010r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość,  położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczonych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy pod zabudowę garażami murowanymi, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, na podstawie którego uzyskano decyzję pozwolenie na budowę, oznaczonych jako:
-dz. nr 326/63 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/64 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/65 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/66 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/67 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/68 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/69 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/70 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/71 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/72 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/73 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/74 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/75 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/76 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/77 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/78 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/79 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.590,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
-dz. nr 326/80 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe);
cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 2.650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

· Przedmiotowe nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Pakość, nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
· Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2010 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 17.
· Ostateczna cena nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.
· Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100) na każdą z działek określonych w ogłoszeniu, do dnia 16 lipca 2010r. - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego (do godz. 14.00) lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK oddział w Pakości, z dopiskiem: „wadium na działki pod garaże przy ul. Jankowsiej w Pakości”.
· Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
· Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
· Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.
· Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia jego zamknięcia w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.
· Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 85.
· Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończalmetryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (16 czerwca 2010, 08:56:02)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (4 sierpnia 2010, 09:44:30)
Zmieniono: poprawa błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2394