zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego i kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 5 139 012,64 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: F ZP 341/ IV /PN/10
wartość: powyżej kwot progowych z art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 9 lipca 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego i kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 5 139 012,64 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”, wyłoniono Wykonawcę: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń.Cena ofertowa: 1.739.957,37 PLN Udzielono zamówienia w dniu 6 września 2010r. 
1/ 22 ENOTICES_Pakosc 26/05/2010- ID:2010-066413 Formularz standardowy 2 — PL
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z linii Europejskiego
Banku Inwestycyjnego i kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 5 139 012,64
zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. Utworzenie Parku Kulturowego
Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk. UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ogloszenie (162kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (191kB) pdf


Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
 
1.       bilans jednostki budżetowej za 2007 rok
2.       bilans jednostki budżetowej za 2008 rok
3.       bilans z wykonania budżetu jst za 2006 rok
4.       bilans z wykonania budżetu jst za 2007 rok
5.       bilans z wykonania budżetu jst za 2008 rok
6.       bilans z wykonania budżetu jst za 2009 rok
7.       rachunek zysków i strat za 2006 rok
8.       rachunek zysków i strat za 2007 rok
9.       rachunek zysków i strat za 2008 rok
10.   sprawozdanie Rb 27S za 2008 rok
11.   sprawozdanie Rb 28S za 2008 rok
12.   sprawozdanie Rb N za 2008 rok
13.   sprawozdanie Rb Z za 2008 rok
14.   sprawozdanie Rb NDS za 2008 rok
15.   sprawozdanie Rb 27S za 2009 rok
16.   sprawozdanie Rb 28S za 2009 rok
17.   sprawozdanie Rb N za 2009 rok
18.   sprawozdanie Rb Z za 2009 rok
19.   sprawozdanie Rb NDS za 2009 rok
20.   zestawienie zmian w funduszu za 2006 rok
21.   zestawienie zmian w funduszu za 2007 rok
22.   zestawienie zmian w funduszu za 2008 rok
23.   informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość na dzień 30.09.2009r.
24.   uchwała w sprawie powołania sekretarza Gminy Pakość
25.   uchwała w sprawie powołania skarbnika Gminy Pakość
26.   zaświadczenie o wybraniu Burmistrza Pakości
27.   zaświadczenie ZAS-W Gmina Pakość
28.   zaświadczenie ZAS-W Urząd Miejski
29.   zaświadczenie z ZUS-u Gmina Pakość
30.   zaświadczenie z ZUS-u Urząd Miejski
31.   opinia RIO o możliwości spłaty kredytu w 2010 roku
32.   opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie BG na 2010 rok
33.   opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Pakość na 2010 rok
34.   opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w 2010 roku
35.   opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2008 rok
36.   opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok
37.   uchwała nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2010 rok
38.   zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
39.   uchwała nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok
40.   sprawozdanie Rb NDS za I kwartał 2010r.
41.   sprawozdanie Rb Z za I kwartał 2010r.
42.   decyzja w sprawie nadania NIP
43.   uchwała Nr XXX/272/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość
44.   uchwała Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość
45.   uchwała Nr XXX/271/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości za 2009 rok
46.   uchwała Nr XXIII/195/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości za 2008 rok
47.   uchwała Nr XXIX/260/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
48.   zestawienie zmian w funduszu za 2009 rok
49.   rachunek zysków i strat za 2009 rok
50.   bilans jednostki budżetowej za 2009 rok
51.   decyzja Nr 74/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – pozwolenie na budowę
52.   decyzja Nr 67/2009 Starosty Inowrocławskiego – pozwolenie na budowę
53.   decyzja Starosty Inowrocławskiego – pozwolenie na budowę
54.     formularz ofertowy
55.   Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 w zb. z art. 44 ustawy Pzp
56.   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust.1  ustawy Pzp
57.   Istotne elementy umowy kredytowej
umowa nr WPW.I.3043-3-1-230/2010 od dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” Nr RPKP.03.03.00-04-002/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego studium wykonalnościinformacja dotycząca zobowiązań finansowych Gminy Pakość z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 

zal1 (455kB) pdf
zal3 (274kB) pdf
zal4 (419kB) pdf
zal5 (416kB) pdf
zal6 (429kB) pdf
zal7 (317kB) pdf
zal8 (304kB) pdf
zal9 (367kB) pdf
zal10 (449kB) pdf

zal11 (459kB) pdf
zal12 (338kB) pdf
zal13 (435kB) pdf
zal14 (274kB) pdf
zal15 (2021kB) pdf
zal16 (5304kB) pdf
zal17 (326kB) pdf
zal18 (500kB) pdf
zal19 (327kB) pdf
zal20 (232kB) pdf

zal21 (212kB) pdf
zal22 (304kB) pdf
zal23 (625kB) pdf
zal24 (169kB) pdf
zal25 (203kB) pdf
zal26 (84kB) pdf
zal27 (386kB) pdf

zal28 (382kB) pdf
zal29 (140kB) pdf
zal30 (234kB) pdf
zal31 (800kB) pdf
zal32 (441kB) pdf
zal33 (689kB) pdf
zal34 (299kB) pdf
zal35 (765kB) pdf
zal36 (762kB) pdf
zal37 (2042kB) pdf
zal38 (195kB) pdf
zal39 (1957kB) pdf
zal40 (321kB) pdf

zal41 (436kB) pdf
zal42 (117kB) pdf
zal43 (3244kB) pdf
zal44 (1127kB) pdf
zal45 (332kB) pdf
zal46 (293kB) pdf
zal47 (320kB) pdf
zal48 (304kB) pdf
zal49 (369kB) pdf
zal50 (627kB) pdf


zal51 (729kB) pdf
zal52 (901kB) pdf
zal53 (328kB) pdf

załączniki o nr: 54-57 znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej powyżej

zal58 (5290kB) pdf
zal59studium_wykonalnosci (686kB) pdf
zal60 (129kB) pdf

SPROSTOWANIE Z DN. 07.06.2010r.
sprostowanie (453kB) pdf

treść sprostowania przekazana do publikacji
w Suplemencie Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich

ogloszenie_o_sprostowaniu_ogloszenia (91kB) pdf

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
zapytanie1 (20kB) pdf
zapytanie2 (84kB) pdf

WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA NR 1, 2

ad1_1 (345kB) pdf


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DN. 16.06.2010R.
SIWZ_16_06_2010 (258kB) pdf
treść sprostowania przekazana do publikacji
w Suplemencie Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich Z DNIA 16.06.2010R.
SPROSTOWANIE_ue (108kB) pdf

OPINIA INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ POSTANOWIENIE STAROSTY

OPINIA_POSTANOWIENIE (739kB) pdf

ZAPYTANIA WYKONAWCY
pytanie3 (124kB) pdf
pytanie3a (782kB) pdf

wyciąg z Suplementu S Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

ogloszenie_o_zamowieniu (220kB) pdf
sprostowanie_z_7_06_2010 (86kB) pdf


ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

PYTANIE4 (113kB) pdf
PYTANIE5 (101kB) pdf

INFORMACJA dot. pyt. 3, 3a, 4

infor_cz_1 (2484kB) pdf
infor_cz_2 (275kB) pdf

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie6 (88kB) pdf
Pytanie6a (83kB) pdf

WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA NR 5, 6, 6a_

informacja (432kB) pdf
Rb28S (3038kB) pdf
Rb28Spart2 (1853kB) pdf
RbPDP (298kB) pdf
Rb27S (1821kB) pdf
oswiadczenie (67kB) pdf

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
pytanie7 (107kB) pdf
WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO dot. pyt. 7 i dot. komisji przetargowej
wyjasnienie7 (510kB) pdf
ogloszenie_o_sprostowaniu (90kB) pdf
informacja o wyniku
informacja_o_wyniku (355kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sylwia Cimer-Bronder (26 maja 2010, 12:40:47)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (8 września 2010, 07:34:47)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2077