zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Radłowskiej oraz w m. Gorzany, gm. Pakość.

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny niekwalifikowany
nr sprawy: KIO72241-05/2010
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 14 maja 2010  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w m. Gorzany gm. Pakość, został Pan Tadeusz Wiliński z Gorzan. 

Pakość, dnia 24 maja 2010r.

KIO.72241-02/03/10

KIO.72241-05/05/10

Informacja z przeprowadzonego w dniu 14 maja 2010r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Radłowskiej oraz w m. Gorzany, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm. ), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 14 maja 2010r. o godz. 10.00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego  w  Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pakość.

1.Przedmiotem przetargu były nieruchomości, oznaczone jak poniżej:
- działka nr 26/20 o pow. 0,0998ha, KW nr 23175 (Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe), położona w Pakości przy ul. Radłowskiej
cena wywoławcza - 52.485,00 zł + VAT 22%, co stanowi brutto: 64.031,70 zł
Zgodnie z Decyzją nr 68/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. o warunkach zabudowy istnieje możliwość zabudowy działki domkiem jednorodzinnym o pow. do 200 m2.
-działka nr 82/6 o pow. 0,4800ha, KW nr 9819 (Ps IV – pastwiska IV klasa bonitacyjna), położona w m. Gorzany, gm. Pakość;
cena wywoławcza - 8.580,00 zł (zwolnione z podatku VAT)
-działka nr 54/1 o pow. 1,1200 ha, KW nr 9819 (RIIIa – użytki rolne, klasy bonitacyjnej IIIa), położona w m. Gorzany, gm. Pakość;
cena wywoławcza – 28.954,00 zł (zwolnione z podatku VAT)
2.Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone.
3.Brak informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem są powyższe nieruchomości.
4.Do udziału w przetargu na sprzedaż działek położonych w m. Gorzany uprawniony był Pan Tadeusz Wiliński zamieszkały w m. Gorzany 23, 88-170 Pakość, który wpłacił w wyznaczonym terminie wadium w wysokości:
-860,00 zł - dz. nr 82/6, Gorzany
-2.900,00 zł - dz. nr 54/1, Gorzany
5.Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia.
6.W przetargu uczestniczył Pan Tadeusz Wiliński z Gorzan.
7.W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w m. Gorzany gm. Pakość został Pan Tadeusz Wiliński z Gorzan, uprawniony do udziału w przetargu, oferując poniższe kwoty nabycia:
a.8.670,00 PLN (słownie: osiemtysięcysześćsetsiedemdziesiąt złotych 00/100) – działka nr 82/6;
b.29.244,00 PLN (słownie: dwadzieściadziewięćtysięcydwieścieczterdzieści cztery złote 00/100) – działka nr 54/1;
8. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość , zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium w wysokości 6.400,00 PLN. 


Informacja o wyniku przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 24 maja 2010r., na okres 7 dni.Ogłoszenie


Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały nr XXVIII/256/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz uchwały nr XXVII/245/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Gorzany, gm. Pakość, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość,

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 12 kwietnia 2010r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na:
sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, oznaczonych jako:
- działka nr 26/20 o pow. 0,0998ha, KW nr 23175 (Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe), położona w Pakości przy ul. Radłowskiej
cena wywoławcza - 52.485,00 zł + VAT 22%, co stanowi brutto: 64.031,70 zł
Zgodnie z Decyzją nr 68/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. o warunkach zabudowy istnieje możliwość zabudowy działki domkiem jednorodzinnym o pow. do 200 m2
- działka nr 82/6 o pow. 0,4800ha, KW nr 9819 (Ps IV – pastwiska IV klasa bonitacyjna), położona w m. Gorzany, gm. Pakość;
cena wywoławcza - 8.580,00 zł (zwolnione z podatku VAT)
- działka nr 54/1 o pow. 1,1200 ha, KW nr 9819 (RIIIa – użytki rolne, klasy bonitacyjnej IIIa), położona w m. Gorzany, gm. Pakość;
cena wywoławcza – 28.954,00 zł (zwolnione z podatku VAT)

· Przedmiotowe nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Pakość, nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
· Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2010 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. nr 17.

· Ostateczna cena nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.
· Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości odpowiednio:
a) 6.400,00 zł – dz. nr 26/20
b) 860,00 zł - dz. nr 82/6
c) 2.900,00 zł - dz. nr 54/1
do dnia 10 maja 2010r. - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego (do godz. 14.00) lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK oddział w Pakości.

· Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

· Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

· Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

· Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia jego zamknięcia w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

· Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 85.

· Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (12 kwietnia 2010, 12:14:24)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (24 maja 2010, 14:21:56)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1737