Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2022
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (2)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (7)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

stanowisko:

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w Domu Dziennego Pobytu 'Senior+'

miejsce pracy: Dom Dziennego Pobytu 'Senior+'
termin składania dokumentów: 15 lutego 2022  15:00
Wymagania niezbędne:
 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn.zm.),
 2. Wykształcenie – wyższe o kierunkach:
  - edukacja kulturalno-oświatowa;
  - pedagogika geriatryczna;
  - terapia zajęciowa, andragogika;
  - studia pedagogiczne innych specjalizacji tylko z doświadczeniem pracy z osobami starszymi.
 3. Staż pracy minimum 3 lata, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w jednostkach opieki nad osobami starszymi.
 4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Posiadanie pełnych zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Umiejętność obsługi komputera.
Wymagania dodatkowe:
 1. Szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej.
 2. Umiejętność pracy z osobami starszymi.
 3. Samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania.
 4. Umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole.
 5. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 6. Wysoka kultura osobista i miłe usposobienie.
 7. Dyspozycyjność, obowiązkowość i kreatywność.
 
Zakres wykonywanych zadań:
 1. Prowadzenie codziennych zajęć z podopiecznymi Dziennego Domu Senior+
 2. Udział w pracach zespołu terapeutyczno opiekuńczego
 3. Opracowywanie ramowych planów zajęć, oraz sprawozdań z prowadzonej działalności.
 4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, Ośrodkiem Kultury i Turystyki, środkami masowego przekazu oraz innymi instytucjami działającymi w tym obszarze.
 5. Aranżowanie spotkań, uroczystości, imprez kulturalno-oświatowych i turystycznych, również o zasięgu lokalnym,
 6. Pozyskiwanie środków finansowych z dostępnych programów pomocowych na bieżącą działalność Domu.
 7. Wykonywanie innych czynności związanych ze stanowiskiem pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z Kodeksem Pracy i przepisami szczególnymi.
 8. Motywowanie społeczności lokalnej, stowarzyszeń do uczestnictwa w życiu placówki.
 9. Odpowiedzialność za powierzone mienie.
 10. Dbanie o utrzymanie ładu i porządku w Domu Seniora.
Warunki pracy:
 1. Umowa o pracę od marca 2022 r.
 2. Miejsce zatrudnienia: Dom Dziennego Pobytu Senior+ w Pakości, ul. Św. Jana 14
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie, kopie zaświadczeń o odbytych kursach i innych formach doskonalenia zawodowego.
 4. Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz referencje.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Konspekt zajęć z osobami starszymi-opracowanie własne.
 9. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 
Składanie dokumentów:

Wyłącznie pocztą tradycyjną na dres Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość oraz pocztą elektroniczną na adres ops@opspakosc.pl, z dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Dziennego Pobytu Senior+”. Oferty będą przyjmowane do dnia 15.02.2022 r.
 
Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszone wyłącznie osoby spełniające wymagania niezbędne określone w zasadach naboru. 

metryczka


Wytworzył: Ewa Sudoł (25 stycznia 2022)
Opublikował: Jacek Malinowski (25 stycznia 2022, 08:26:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271