Posiedzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r.

Protokół nr 58/2005
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości

odbytego w dniu 4 kwietnia 2005 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 4 kwietnia 2005 r. w godzinach od 8.00-9.30.
Oprócz Burmistrza Pakości Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

  • Anna Kruszka - Skarbnik Gminy
  • Szymon Łepski - Sekretarz Gminy
  • Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego,
  • Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  • Mieczysław Ruchniak - Inspektor ds. oświaty, kultury i promocji

Porządek obrad był następujący:

  1. Interpelacje i zapytania z XXI Sesji Rady Miejskiej w Pakości.
  2. Omówienie spraw bieżących.

Ad.1
Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego przedstawiła następujące wnioski i interpelacje zgłoszone przez radnych podczas XXI Sesji Rady Miejskiej.

Radny Aleksander Mróz poruszył sprawę bezpłatnego wywozu śmieci.
Burmistrz podjął decyzję o przystąpieniu do powyższej akcji dnia 25 i 26 kwietnia. Poinformował, że akcja obejmuje wyłącznie realizację zadania w zakresie przyjmowania śmieci. Akcje w poszczególnych sołectwach koordynować będą sołtysi
Ponadto ustalono na dzień 22 kwietnia akcję sprzątania w obrębie i na terenie szkół.
Odpowiedzialny za realizację zadnia Kierownik Referatu Komunalno – Inwestycyjnego oraz inspektor ds. oświaty Mieczysław Ruchniak

Radny Czesław Pietrzak złożył interpelacje w zakresie naprawy nawierzchni dróg gminnych, w Rycerzewie, Wielowsi i Kościelcu.
Burmistrz poinformował, że prowadzona jest procedura przetargowa na remont cząstkowy nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość. Naprawa nastąpi w oparciu o ocenę ich stanu.

Radny Jarosław Kotyński zwrócił się z prośbą o przygotowanie nawierzchni bieżni boiska przy Gimnazjum w Pakości.
Burmistrz podjął decyzję o przygotowaniu nawierzchni bieżni boiska.
Odpowiedzialny za realizację zadania Kierownik Referatu Komunalno – Inwestycyjnego oraz inspektor ds. oświaty.

Pan Kazimierz Bukowski zwrócił się z zapytaniem o możliwość postawienia kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża na odzież.
Burmistrz zobowiązał do przygotowaniu informacji o terminie zbiórek odzieży w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pan Zbigniew Wojciechowski wystąpił z prośbą o możliwość sfinansowania foldera okolicznościowego z okazji 110 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości.
Burmistrz poinformował, że przystępujemy do konkursu pt. “Kultura Bliska” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi i Fundację im. Stefana Batorego w ramach, którego można ubiegać się o przyznanie dotacji na ochronę dziedzictwa kulturowego.
W ramach tego programu, będzie również możliwość pozyskania środków finansowych na odnowienia sztandaru OSP w Pakości z roku 1928, w związku ze złożonym wnioskiem przez pracownika OSP.
Odpowiedzialny za realizację zadnia podinspektor Marcin Wierzchowski.

Ad.2
Sekretarz Gminy poinformował o propozycji podjęcia Zarządzenia w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z wprowadzeniem żałoby narodowej po śmierci papieża.

Burmistrz powiadomił o podjęciu działań w zakresie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy materialnej. 

 

Protokołowała: P. Motławska
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005, 08:44:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4271