Posiedzenie z dnia 23 marca 2005 r.

Protokół nr 57/2005
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 23 marca 2005 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 23 marca 2005 r. w godzinach od 8.00- 10.00
Oprócz Burmistrza Pakości Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

 • Anna Kruszka - Skarbnik Gminy
 • Szymon Łepski - Sekretarz Gminy
 • Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego,
 • Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
 • Marek Żelazny -Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad był następujący:

 1. Analiza wniosków z Komisji Rady Miejskiej.
 2. Przygotowanie materiałów na XXI Sesję Rady Miejskiej.
 3. Omówienie spraw bieżących.

Ad.1
Komisja Polityki Planowania Rozwoju i Finansów wnioskowała o możliwość ujęcia rozbudowy sieci kanalizacyjnej, w ramach realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków.
Burmistrz podjął decyzję o przedstawieniu opinii i informacji o rozbudowie sieci kanalizacyjnej na Sesji Rady Miejskiej w Pakości. Odpowiedzialny za realizację zadania Michał Siembab.

Komisja Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia wprowadziła zmiany do projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Ad.2
Kierownik Referatu Organizacyjno Prawnego przedstawiła projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 • informacji na temat bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Pakość, w 2004 r.
 • sprawozdanie z działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości,
 • przedstawienie informacji na temat “ Planu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków”,
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pakości,
 • zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
 • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakość,
 • regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 • rozpatrzenia projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

Ad.3
Kierownicy przystąpili do omawiania podjętych Zarządzeń Burmistrza Pakości m.in:

 • Zarządzenia Nr 124 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie “remontu cząstkowego nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość”,
 • Zarządzenie Nr 125 w sprawie oświadczenia woli o wykonaniu prawa pierwokupu.

Burmistrz poinformował:

 • o ogłoszeniu przetargu na remont cząstkowy nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy Pakość.
 • o przystąpieniu w dniach 18-19 kwietnia do remontu odcinka kanalizacji ul. Jankowskiej realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych.

Ponadto Burmistrz zobowiązał do:

 • przygotowania umowy spłaty przez Klub Sportowy ”Notecianka” zobowiązania finansowego wobec Gminy Pakość wykazanego w wyniku kontroli NIK,
 • przygotowania dokumentacji na utwardzenie ulicy Polnej, Hankiewicza, Krótkiej w Pakości.

 

Protokołowała: P. Motławska
niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005, 08:41:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3874