Posiedzenie z dnia 4 marca 2005 r.

Protokół nr 56/2005
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 4 marca 2005 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 4 marca 2005 r. w godzinach od 8.00- 10.00
Oprócz Burmistrza Pakości Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

 • Anna Kruszka - Skarbnik Gminy
 • Szymon Łepski - Sekretarz Gminy
 • Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego,
 • Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
 • Marek Żelazny -Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 • Maria Hanasz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Porządek obrad był następujący:

 1. Omówienie interpelacji i zapytań z XX Sesji Rady Miejskiej w Pakości,
 2. Omówienie trybu przyznawania świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
 3. Sprawy różne.  

Ad.1
Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego przedstawiła wnioski i interpelacje zgłoszone przez radnych podczas XX Sesji Rady Miejskiej.

Radny Mariusz Augustyn zgłosił interpelację dotyczącą zainstalowania w bloku przy ul. Mogileńskiej 29 pokręteł przy kaloryferach, umożliwiających regulację przepływu ciepła, w celu zmniejszenia zużycia energii.
Burmistrz poinformował, że sprawa zostanie przedstawiona i rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu wspólnoty mieszkaniowej zaplanowanej na miesiąc marzec.
Realizacja zadania uzależniona jest od podjęcia stosownej uchwały przez wspólnotę.

Sołtys wsi Kościelec Bernard Błaszak zwrócił się z prośbą:
o wystąpienie do Firmy “MATBUD” w Pakości w sprawie podstawienia drugiego autobusu na trasie Janikowo- Inowrocław o godz. 7.10 kursującego przez wieś Kościelec.
Burmistrz podjął decyzję o wystąpieniu do firmy “MATBUD” celem rozważenia możliwości zrealizowania powyższej prośby.
Ponadto sołtys wystąpił z wnioskiem o wycinkę topoli we wsi Kościelec
Burmistrz wydał polecenie wycięcia drzew po wcześniejszym uzgodnieniu z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu .
Odpowiedzialny za realizację zadania Kierownik Referatu Inwestycyjno – Komunalnego.

Radny Kazimierz Dzioba zwrócił uwagę na brak oświetlenia na odcinku drogi od zlikwidowanej stacji CPN do boiska we wsi Wielowieś.
Burmistrz powiadomił, że w drugim kwartale 2005 roku planowane jest przystąpienie do modernizacji oświetlenia w mieście i gminie.

Radny Jerzy Joachimiak zgłosił problem nie egzekwowania zakazu parkowania samochodów na chodniku przy ul. Rynek.
Burmistrz podjął decyzję o wystąpieniu do Zarządu Dróg Wojewódzkich o rozważenie możliwości ustanowienia na drodze wojewódzkiej nr 255 znaku zakazu zatrzymywania się tabliczki informacyjnej : dot. chodnika.
Ponadto zaproponował wystosowanie pisma do Kierownika Posterunku Policji w Pakości o podjęcie działań mających na celu egzekwowanie zakazu zatrzymywania się na chodniku.
Odpowiedzialny za realizację zadania Kierownik Referatu Komunalno – Inwestycyjnego.

Ad. 2
Burmistrz podjął decyzję o przygotowaniu projektu regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Odpowiedzialny za realizację inspektor d/s oświaty Mieczysław Ruchniak jako koordynator zadania, a w dalszej kolejności Dyrektorzy Szkół oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie weryfikacji i wykonania zadania, po uruchomieniu środków przeznaczonych na ten cel.

Ad. 3
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła pismo z Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy z prośbą o przeprowadzenie na terenie Gminy badań płuc aparatem rentgenowskim.
Burmistrz podjął decyzję o rozpropagowaniu akcji poprzez rozesłanie informacji do szkół i do Wiadomości Pakoskich, jednakże z uwagi na brak środków powyższa akcja nie będzie dofinansowana z budżetu gminy.
Odpowiedzialna za realizację zadania Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

Sekretarz przypomniał o przygotowaniu umowy ze schroniskiem dla zwierząt. Odpowiedzialny za realizację zadania Kierownik Referatu Inwestycyjno - Komunalnego.
Skarbnik Gminy poinformowała o złożonych listach z wykazem osób będących właścicielami psów z terenu miasta i gminy Pakość przez zobowiązane podmioty. Listy umożliwią skuteczniejsze dochodzenie należności podatkowych.
Burmistrz poinformował o konieczności ustalenia sposobu ich egzekwowania.
Odpowiedzialna za realizację inspektor Zofia Kosińska.

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego poinformowała o przyjętych do realizacji następujących uchwałach:

 • Nr 147/05 dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2005 r.,
 • Nr 148/05 dot. zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2005 r.,
 • Nr 149/05 dot. nadania tytułu Honorowego Obywatela Pakości,
 • Nr 150/05 dot. zatwierdzenia “Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Pakość,
 • Nr 151/05 dot. zmian w uchwale w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem nieruchomości wspólnej stanowiących własność gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalania oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców,
 • Nr 152/05 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Pakość,
 • Nr 153/05 dot. zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
 • Nr 154/05 dot. zmian w uchwale w sprawie uchwalania budżetu gminy na 2005 ,
 • Nr 155/05 dot. zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy n 2005,
  oraz Zarządzenie nr 123 w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

Burmistrz poinformował i powiadomił o konieczności przygotowania:

 • aneksu do umowy z Przedsiębiorstwem Usług Gminnych Sp. z o.o. na sprzątanie targowiska.
 • projektu zaproszenia, na 12 marca 2005 dla Prymasa Polski w związku z uchwałą o nadaniu tytułu honorowego obywatela.
 • pisma do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych w sprawie dzierżawy urządzeń infrastrukturalnych i umowy na zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych.
 • przygotowania projektu regulaminu wynagradzania dla nauczycieli.

 

Protokołowała: P. Motławska
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005, 07:29:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4527