Posiedzenie z dnia 14 lutego 2005 r.

Protokół nr 55/2005
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 14 lutego 2005 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 14 lutego 2005 r. w godzinach od 13.00-13.40
Oprócz Burmistrza Pakości Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

 • Anna Kruszka - Skarbnik Gminy
 • Szymon Łepski - Sekretarz Gminy
 • Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego,
 • Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
 • Marek Żelazny -Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad był następujący:

 1. Analiza wniosków z Komisji Rady Miejskiej w Pakości.
 2. Proponowany porządek obrad na XX Sesję Rady Miejskiej w Pakości.
 3. Omówienie podjętych Zarządzeń przez Burmistrza Pakości.
 4. Sprawy różne.

Ad.1
Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego poinformowała iż:
Komisja Polityki Planowania, Rozwoju i Finansów, Komisja Rewizyjna, Komisja Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia, Komisja Polityki Społecznej nie wniosły uwag do przedstawionych projektów uchwał.
Komisja Polityki Społecznej wnioskowała o zwolnienie p. Stanisława Ciesielskiego z kaucji za lokal przy ul. Szerokiej 2/2 z uwagi na zły stan techniczny tego mieszkania.
Burmistrz poinformował, że udzielenie bonifikaty w powyższym przypadku jest niemożliwe. Jednocześnie zasugerował o możliwości rozłożenia kaucji na raty w porozumieniu z Dyrektorem Przedsiębiorstwa Usług Gminnych.

Ad.2
Kierownik Referatu Organizacyjno Prawnego przedstawiła projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości,
 • nadania tytułu Honorowego Obywatela Pakości,
 • zatwierdzenia “Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok na terenie gminy Pakość”,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Pakość,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość na rzecz jej użytkowników wieczystych,
 • zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Ad. 3
Kierownicy przystąpili do omawiania podjętych Zarządzeń Burmistrza Pakości m.in:

 • Zarządzenie nr 110/04 i 112/04 dot. zmiany uchwały budżetowej na 2004 r. i Zarządzenie 118/05 dot. zmiany uchwały budżetowej na 2005 r.,
 • Zarządzenie nr 111/04 dot. uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych nie przekraczających równowartości 6000 Euro,
 • Zarządzenie 113/04 i 114/04 dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych,
 • Zarządzenie nr 115/05 dot. powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • Zarządzenie nr 116/05 i 121/05 dot. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu i przygotowania protokołu z oceny ofert na zakup wyposażenia świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kościelcu oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego usługi w zakresie “Utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość”,
 • Zarządzenie nr 117/05 dot. ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za świąteczną sobotę przypadającą w dniu 1 stycznia 2005 r.,
 • Zarządzenie nr 119/05 i 122/05 dot. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 • Zarządzenie nr 120/05 dot. zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji regulującej gospodarkę finansową gminy.

Ad.4
Burmistrz poinformował o spotkaniu w Mogilnie dnia 18 lutego br. W spotkaniu uczestniczyć będą reprezentanci jednostek, którym przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko– Pomorskiego. Celem spotkania jest przygotowanie wspólnego stanowiska do Ministra Gospodarki w sprawie przeciągającego się w czasie ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie dofinansowania oraz ewentualnego powtórzenia konkursu.

Burmistrz poinformował równocześnie, iż dalsze opóźnienie ze strony Urzędu Marszałkowskiego i brak stosownej umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim mogą znacznie utrudnić, a nawet uniemożliwić terminową realizację zadania. W konsekwencji istnieje niebezpieczeństwo nie zakończenia inwestycji zgodnie z założonym harmonogramem.

 

Protokołowała; P. Motławska
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005, 07:25:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3433