Posiedzenie z dnia 31 stycznia 2005 r.

Protokół nr 54/2005
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 31 stycznia 2005

Posiedzenie odbyło się w dniu 31 stycznia 2005 r. w godzinach od 8.00-8.45
Oprócz Burmistrza Pakości Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

  • Anna Kruszka - Skarbnik Gminy
  • Szymon Łepski - Sekretarz Gminy
  • Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego,
  • Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
  • Marek Żelazny -Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad był następujący:

  1. Tryb przyznawania stypendiów socjalnych.
  2. Omówienie spraw z zakresu oświaty.
  3. Zimowy wypoczynek dla dzieci.
  4. “Akcja zima”.
  5. Sprawy różne.

Ad.1
Burmistrz omówił tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ostateczny termin składania wniosków uregulowany jest w powyższej ustawie i przypada na dzień 31 stycznia 2004 r., jednakże w uzasadnionych przypadkach termin przyjmowania może ulec przedłużeniu.
Burmistrz zasugerował, aby każdy złożony wniosek po upływie określonego terminu został przekazany do Ośrodka Pomocy Społecznej celem weryfikacji.

Ad.2
Burmistrz poinformował o spotkaniu z dyrektorami szkół, które miało miejsce dnia 20 stycznia 2005 r. Celem spotkania była analiza i konsekwencje zmniejszenia subwencji oświatowej.
Burmistrz podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu dopłat na dokształcanie nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych.

Ad.3
Burmistrz powiadomił o formach zimowego wypoczynku dla dzieci organizowanych przez Szkołę Podstawową, Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu, Klub “Jubilat’ i Ośrodek Kultury i Turystyki.

Ad.4
Burmistrz przekazał informację ze spotkania z dnia 14 stycznia br. z Dyrektorem Przedsiębiorstwem Usług Gminnych. Podczas spotkania uzgodniono tryb postępowania, sposób uruchamiania i formy zabezpieczenia “akcji zima”.

Ad.5
Burmistrz podjął decyzję o zawarciu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie finansowania budowy mieszkań socjalnych.

Burmistrz powiadomił o konieczności sporządzenia ewidencji psów w celu skutecznego ściągania należności podatkowych.
Zobowiązał Kierownika do wystąpienia z pismem do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych, Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz sołtysów o sporządzenie listy osób posiadających psy do dnia 15 lutego. Osoba zwolniona z płacenia podatku zobowiązana jest przedłożyć uzasadnienie.

Ponadto Burmistrz przypomniał o przeprowadzeniu tzw. akcji wyłapywania psów w miesiącu kwietniu.

Burmistrz podjął decyzję o wystąpieniu do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z wnioskiem o wykonanie tablicy informacyjnej “Mielno”.

Burmistrz poinformował o przejęciu administrowana stadionu miejskiego przez Urząd. W związku z tym zobowiązał Kierownika Referatu Organizacyjno Prawnego do przygotowania umowy zlecenia dla osoby, której zostanie powierzona funkcja gospodarza obiektu. Równocześnie zaproponował przekazanie tych obowiązków p. Zygmuntowi Groniowi.

 

Protokołowała: P.Motławska
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005, 07:21:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3703