Posiedzenie z dnia 3 stycznia 2005 r.

Protokół nr 53/2005
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 3 stycznia 2005 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 3 stycznia 2005 r. w godzinach od 8.00-9.45
Oprócz Burmistrza Pakości Pana Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

  • Pani Anna Kruszka - Skarbnik Gminy
  • Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy
  • Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego, 
  • Pani Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
  • Pan Marek Żelazny -Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad był następujący:

  1. Omówienie interpelacji, zapytań i wniosków z XIX Sesji Rady Miejskiej.
  2. Omówienie wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  3. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Pakości.
  4. Sprawy z zakresu oświaty.
  5. Sprawy różne.

Ad.1
Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego przedstawiła następujące wnioski i interpelacje zgłoszone przez radnych podczas XIX Sesji Rady Miejskiej.

Radny Czesław Pietrzak zgłosił interpelację dotyczącą braku oświetlenia przy ul. Inowrocławskiej.
Burmistrz powiadomił, że w drugim kwartale 2005 roku planowane jest przystąpienie do modernizacji oświetlenia w mieście i gminie w tym również na ul. Inowrocławskiej.

Kolejna interpretacja zgłoszona przez radnego dotyczyła niebezpieczeństwa, jakie stwarza zeschnięte drzewo w okolicy klasztoru przy ulicy Inowrocławskiej.
Burmistrz zobowiązał Kierownika Referatu Inwestycyjno - Komunalnego do wystąpienia z pismem do Parafii Rzymskokatolickiej w przedmiocie podjęcia odpowiednich działań.

Radny Mariusz Augustyn zwrócił się z prośbą o przywrócenie zdjętego z porządku obrad Sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, będących własnością osób fizycznych.
Burmistrz poinformował, że powyższa uchwała zostanie wprowadzona do porządku obrad najbliższej Sesji, która planowana jest w miesiącu lutym br.

Radna Anna Grupa poruszyła problem oczyszczania studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta Pakość.
Burmistrz podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Rejonu Dróg w Inowrocławiu o zajęcia stanowiska w powyższej sprawie.
Odpowiedzialny za realizację zadnia Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego.

Radna Anna Grupa zgłosiła interpelację dotyczącą braku dyżurów lekarzy w godzinach od 13-16.
Burmistrz zobowiązał Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich do wystąpienia do Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “MEDICUS” z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Ad.2
Burmistrz poinformował o konieczności uzupełnienia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego na projekt realizowany w ramach zintegrowanego programu operacyjnego, zgodnie z przesłanym przez Urząd Marszałkowski pismem.

Ad.3
Burmistrz powiadomił o ustaleniu terminu spotkania członków Kapituły na dzień 13 stycznia 2005 roku na godz. 14. Celem spotkania jest rozpatrzenie wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Pakości Prymasowi Polski Kardynałowi Józefowi Glempowi.
Ponadto Burmistrz podjął decyzję o przygotowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie jak i sporządzeniu pisma do Prymasa, z prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcia tego wyróżnienia.
Odpowiedzialna za realizację zadania jest Kierownik Referatu Organizacyjnego – Prawnego.

Ad.4
Burmistrz zobowiązał Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich do sprawdzenia w porozumieniu z radcą prawnym trybu wypłat nadgodzin dla nauczycieli, obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Burmistrz zasugerował aby od 1 stycznia 2005 roku podjąć czynności mające na celu kontrolowanie wydatków, m.in. po przez każdorazowe wystąpienie Dyrektorów Placówek oświatowych o wypłatę do organu prowadzącego. Podobne rozwiązanie zostanie przyjęte w sytuacji skierowania nauczycieli na szkolenie. Dodatkowo Dyrektorzy zostaną zobowiązani do sporządzania sprawozdań o planie szkoleń wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

Skarbnik Gminy zobowiązana została do przygotowania szczegółowego wyliczenia budżetu każdej placówki oświatowej.

Ad.5
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu z prośbą o dofinansowanie w zabezpieczeniu kosztów przelotów grupy uczniów do Ekwadoru. Wycieczka jest nagrodą za zajęcie 1 miejsca w Ogólnopolskiej Edycji pokazu regionalnych stołów wigilijnych.
Burmistrz zakomunikował, że ze względu na brak środków w budżecie, dofinansowanie do wyjazdu uczniów jest trudne do zrealizowania.

 

Protokołowała: P.Motławska
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005, 07:17:34)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005, 07:24:37)
Zmieniono: Zamiana nagłówwka informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3696