Posiedzenie z dnia 13 grudnia 2004 r.

Protokół nr 51/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 13 grudnia 2004 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 13 grudnia 2004 r. w godzinach od 8.00- 9.30.
Oprócz Burmistrza Pakości Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

 • Anna Kruszka - Skarbnik Gminy
 • Szymon Łepski - Sekretarz Gminy
 • Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego,
 • Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
 • Marek Żelazny -Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad był następujący:

 1. Wnioski i interpelacje z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pakości.
 2. Termin i tematyka XIX Sesji Rady Miejskiej w Pakości.
 3. Omówienie podjętych Zarządzeń Burmistrza Pakości.
 4. Sprawy bieżące.

Ad.1
Kierownik Referatu – Organizacyjno – Prawnego przedstawiła następujące wnioski i interpelacje:

Radna Anna Grupa zasygnalizowała rozważenie możliwości doprowadzenia, na koszt właścicieli budynków ujęć kanalizacyjnych od głównej nitki do poszczególnych posesji w rejonie ulic Rynek, Szeroka, Św. Jana.
Burmistrz podjął decyzję o powiadomieniu właścicieli nieruchomości o możliwości poprowadzenia przyłączy kanalizacyjnej.
Odpowiedzialny za realizację zadania Kierownik Referatu Komunalno- Inwestycyjnego.

Radny Andrzej Hanasz zwrócił się z prośbą o postawienie znaku drogowego ograniczającego wysokość tonażu dla samochodów ciężarowych na ulicy Mieleńskiej.
Burmistrz poinformował, że istniejące mapy geodezyjne dla tego terenu, nie przewidują możliwości stworzenia objazdu dla pojazdów ciężarowych, a ze względu na lokalizację firm przy tej ulicy, nie ma możliwości ustanowienia znaku ograniczającego tonaż.

Radny Tadeusz Grupa wnioskował o wprowadzenie aneksu do uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Pakości, aby uniknąć jej płacenia radnym, którzy w dłuższym okresie czasu nie uczestniczą w posiedzeniach komisji i obradach sesji.
Burmistrz podjął decyzję o skierowaniu wniosku do rozpatrzenia przez radnych na posiedzeniach Komisji.

Sołtys Bernard Błaszak zwrócił się o remont drogi z cmentarza w kierunku Gorzan.
W toku dyskusji wskazano, iż obecnie nie ma możliwości przeprowadzenia remontu przedmiotowej drogi ze względu na brak środków w budżecie. Zadecydowano natomiast, iż po okresie zimowym droga zostanie wyrównana równiarką.

Ad. 2
Kierownik Referatu Organizacyjno Prawnego przedstawiła projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 • przyjęcia ramowego programu Sesji Rady Miejskiej na 2005 rok,
 • uchwalenia programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi,
 • przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji polityki Planowania rozwoju i Finansów,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 • zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Pakość realizujących nowe inwestycje,
 • zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,
 • uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Ad. 3
Kierownicy przystąpili do omawiania podjętych Zarządzeń Burmistrza Pakości m.in:

 • Zarządzenie nr 105/04 dot. ustalenia dni wolnych od pracy w dniu 24 grudnia 2004 r. oraz 31 grudnia 2004 r. za świąteczną sobotę przypadającą w dniu 25 grudnia dla wskazanych grup pracowników Urzędu Miejskiego,
 • Zarządzenie nr 106/04 dot. powołania komisji do spraw oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów posłów do parlamentu europejskiego,
 • Zarządzenie NR 107 dot. Powołania Komisji do spraw oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających organów jednostek samorządy terytorialnego,
 • Zarządzenie nr 108/04 dot. uchylenia zarządzenia nr 100/04 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie ”Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kościelec”
 • Zarządzenie nr 109/04 dot. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy jakość przeznaczonych do sprzedaży.

Ad.4
Burmistrz poinformował o terminach spotkań podsumowujących rok z przedstawicielami firm, kierownikami jednostek organizacyjnych, sołtysami, radnymi oraz pracownikami Urzędu Miejskiego i emerytami.
Burmistrz zobowiązał Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich do przygotowania umowy o dzieło na redagowanie gazetki lokalnej ” Wiadomości Pakoskie”. Konkurs na jej redagowanie wygrała redaktor Dorota Pronobis.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich poinformowała o spotkaniu Komitetu Współpracy Gminy Pakość i Gminy Bladel w sprawie wyznaczenia kierunków współpracy z holenderską gminą.
Burmistrz poinformował o konieczności rozpoczęcia prac nad projektem regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Odpowiedzialny za realizację zadnia Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich wraz z Inspektorem ds. oświaty.

 

Protokołowała:P. Motławska
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005, 07:09:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3622