Posiedzenie z dnia 24 listopada 2004 r.

Protokół nr 50/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 24 listopada 2004r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 24 listopada 2004 r. w godzinach od 9-10.15.
Oprócz Burmistrza Pakości Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

 • Anna Kruszka - Skarbnik Gminy
 • Szymon Łepski - Sekretarz Gminy
 • Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego,
 • Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
 • Marek Żelazny -Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad był następujący:

 1. Analiza wniosków z posiedzeń Komisji.
 2. Omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Miejskiej.
 3. Sprawy bieżące.

Ad.1
Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego przedstawiła wnioski z posiedzeń Komisji.
Poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia podjęto tematykę problemów dydaktyczno wychowawczych, w związku z nie zadawalającymi wynikami testów kompetencyjnych. W odniesieniu do zarzutów Komisji, Burmistrz zobowiązał Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich do skierowania pisma do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, celem przeprowadzenia kontroli jakości funkcjonowania Gimnazjum.

Na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej wnioskowano o:

 • remont elewacji budynku przy ul. Rynek 4,
 • przeprowadzenie remontu lokalu po Panu Józefie Antoniaku przy pomocy Przedsiębiorstwa Usług Gminnych w Pakości,
 • zabezpieczenie funduszy w budżecie na 2005 rok na remont budynku przy ul.Rynek 4,
 • rozważenie możliwości zaplanowania środków na wybudowanie budynku socjalnego,
 • rozważenie możliwości doprowadzenia na koszt właścicieli budynków przy ul. Rynek ujęć kanalizacyjnych od głównej nitki do poszczególnych posesji, aby w przyszłości nie niszczyć nowej nawierzchni chodnika.

Burmistrz ustalił, że powyższe wnioski Komisji stanowić będą wstępne propozycje do budżetu.

Ponadto Kierownik poinformowała o spotkaniu rad sołeckich wsi Wielowieś i Kościelec oraz członków Komisji Integracji Europejskiej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości p. Antoniego Fryszkowskiego. Celem było ustalenie wspólnego stanowiska.

Burmistrz poinformował, że likwidacja odcinka drogi gminnej uzależniona jest od partycypacji przez wnioskodawcę w kosztach wytyczenia i budowy nowego odcinka drogi, według stosownych uzgodnień.

Skarbnik Gminy przedstawiła zestawienie wysokości stawek podatków z lat ubiegłych, jak również zapoznała z propozycjami wysuniętymi przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej w sprawie projektów uchwał o wysokości stawek podatków lokalnych.

Ad.2
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego przedstawiła projekty uchwał Rady Miejskiej w Pakości na Sesję Rady Miejskiej w sprawie:

 • wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Pakość nieruchomości gruntowych stanowiących własność osoby fizycznej położonych w Pakości,
 • zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pakość na rzecz jej użytkownika, wieczystego Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość,
 • w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalania oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udział w gruncie na raty na rzecz ich najemców,
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2004,
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na zadania pn “Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kościelec”,
 • ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,
 • wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
 • ustalenia ceny 1 kwintala żyta będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok,
 • ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu poboru,
 • ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru,
 • zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

Ad.3

 • Burmistrz zatwierdził zimowy plan utrzymania dróg na 2005 rok,
 • Burmistrz wraz z Kierownikiem Referatu Komunalno-Inwestycyjnego dokonał w terenie przeglądu i oceny stanu utrzymania porządku na drogach.

 

Protokołowała: P. Motławska
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005, 07:04:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3507