Posiedzenie z dnia 5 listopada 2004 r.

Protokół nr 49/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 5 listopada 2004

Posiedzenie odbyło się w dniu 5 listopada 2004 r. w godzinach od 8.00-9.00.
Oprócz Burmistrza Pakości Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

 • Pani Anna Kruszka - Skarbnik Gminy
 • Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy
 • Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego,
 • Pani Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
 • Pan Marek Żelazny -Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad był następujący:

 1. Omówienie interpelacji i wniosków z XVII Sesji Rady Miejskiej w Pakości.
 2. Sprawy różne.

Ad. 1
Radny Tadeusz Grupa zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości będących własnością osób fizycznych.
Burmistrz podjął decyzję o zwołaniu spotkania rad sołeckich wsi Wielowieś i Kościelec na dzień 17 listopada br celem wypowiedzenia się w powyższej kwestii i wypracowania wspólnego stanowiska.

Radna Anna Grupa zwróciła się z prośbą o wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika przy ulicy Rynek, Szeroka, aż do sklepu Polomarket.
Burmistrz powiadomił, że powyższa inwestycja zostanie włączona do planu remontów na lata 2005/2006, a realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych.

Radny Andrzej Hanasz zgłosił sprzeciw dotyczący zatrzymywania się autobusów prywatnej linii Matbud na Rynku, tym samym łamiąc zasady korzystania z przystanków komunikacji i zasad ruchu drogowego przez przewoźników tej linii.
Burmistrz podjął decyzje o wystąpieniu z pismem do właściciela firmy przypominającym o zakazie zatrzymywania się w tym miejscu, jednocześnie informującym, że powyższe praktyki stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Sołtys Roman Kacprzak zwrócił się z prośbą o likwidację i odpowiednie oznakowanie dzikiego wysypiska śmieci znajdującego się na obrzeżach wsi Wielowieś.
Burmistrz zobowiązał Kierownika Referatu Inwestycyjno Komunalnego do ustalenia właściciela nieruchomości.
Pozostałe interpelacje i wnioski zgłoszone przez radnych zostały omówione na Sesji.

Ad. 2
Burmistrz zobowiązał właściwych merytorycznie pracowników do przygotowania projektu uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych jak również projektu programów pomocowych dla firm, które zostaną włączone do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz poinformował o przyznaniu dofinansowania unijnych wysokości 4,8 mln zł ze środków unijnych w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację inwestycji pod nazwą “Oczyszczone ścieki elementem czystego środowiska zlewni Noteci i kluczem rozwoju Gminy Pakość”

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła pismo, które wpłynęło:

 • z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “MEDICUS” w Pakości z prośbą o wymianę okna tarasowego w związku z całkowitym jego zniszczeniem.
  W związku z brakiem środków finansowych wykonanie powyższego zadania jest niemożliwe.

 • Ponadto Apteka “SOFARM” w Pakości zwróciła się z prośbą o zainstalowanie reklamy apteki na bocznej ścianie przychodni przy ulicy Św. Jana w zamian za odnowienie tej ściany.
  Wniosek o podobnym charakterze zgłosiła również firma Polomarket.
  Wyrażono zgodę na realizację przedsięwzięcia osobą odpowiedzialnym za ustalenie szczegółów

Skarbnik Gminy zwróciła się do Kierowników z prośbą o ograniczenie wydatków do końca 2004 roku.

Protokołowała: P. Motławska
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Malinowski Jacek (15 grudnia 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (15 grudnia 2004, 14:45:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4118